Агро

Добри резултати отчитат от Института по земеделие

Въпреки изключително неблагоприятните климатични условия през изминалата 2019 година,Институтът отчита много добри резултати, както в научната, така и в производствената дейност. В началото на месец февруари се проведе Общо събрание на учените. На него бяха представени резултатите от научната и приложна дейност на института през изминалата 2019 година. Гост бе проф. д-р Нели Вълкова – член на Управителния съвет на Селскостопанска академия и директор на ИПК-Чирпан.

Ръководителите на научни проекти проф. д-р Дарина Вълчева, доц. д-р Тодорка Савова, доц. д-р Дина Атанасова и доц. д-р Маргарит Илиев представиха отчет за постигнатите резултати по ръководените от тях научни програми, в изпълнението на които участват освен научни сътрудници от института, но и водещи специалисти от други научни звена от и извън системата на Селскостопанска академия.

През 2019 година бе признат за оригинален нов сорт зимен фуражен ечемик „Сиела“. Сортът е високопродуктивен, с добри качествени показатели, в съчетание с добра устойчивост на икономически важните болести за ечемика.

Добри са постигнатите резултати и в селекцията на зимен овес. През 2019 година е признат нов сорт зимен овес „Хектор„, който се отличава с много добра продуктивност, зимоустойчивост, устойчивост на полягане и оронване. За изпитване с цел признаване и вписване в Сортовата листа на  РТурция е предоставен сорт Телерик, признат като оригинален сорт на ИЗ-Карнобат през 2017 година.

В областта на овцевъдството се изпълнява селекционно подобрителна програма за поддържане и подобряване на породите овце – Карнобатска местна, Карнобатска тънкорунна и Синтетична популация „Българска млечна”. С оглед развитието на овцевъдството в Югоизточна България, приоритет на изследванията през отчетната година бе оценката на Карнобатската местна порода, която се отличава с висока издръжливост на условията на външната среда и добра устойчивост на заболявания.

Добри резултати са постигнати и по отношение разработването на технологии за устойчиво отглеждане на ечемик в условията на променящата се климатична и стопанска обстановка на България; на технологии и добри земеделски практики за производство на зърнено-житни култури и биосемена в системата на биологично земеделие, както и на технологии за интегрирано производство на традиционни и алтернативни зърнено-житни култури с цел производство на безопасни храни, опазване на екосистемите и толерантност на културите към екстремни климатични въздействия.

През 2019 година резултатите от научните изследвания са популяризирани чрез 19 научни публикации, отпечатани в специализирани научни списания или представени на национални и международни научни конференции. През годината са регистрирани общо 42 цитирания на научни публикации на учени от Институт по земеделие – Карнобат, от които 16 – в списания с импакт фактор или SJR, 17 – в чуждестранни издания и 9 – в национални реферирани списания.

През 2019 година в ИЗ-Карнобат се обучаваха трима задочни докторанти по докторска програма “Селекция и семепроизводство на културните растения”. Двама асистенти успешно защитиха дисертационни трудове и придобиха научна степен „доктор“.

С цел повишаване на квалификацията и образователното ниво на научния състав, 11 научни сътрудници от Института участваха в мобилности по  програма „ Еразъм+„ във водещи научни центрове в РТурция и Р. Хърватия.

Научно-техническото сътрудничество е осъществено по силата на три договора за съвмества работа – с Университет „Гоце Делчев“, гр. Щип, РМакедония; с Център за изследвания в растениевъдството, гр. Пиещани РСловакия и със Селекционния център по растителна селекция, гр. Одрин, РТурция.

През 2019 г. са отчетени добри резултати и в производствената дейност. Произведени и реализирани са сертифицирани семена от 4 сорта фуражен ечемик Веслец (четириреден), Божин, Алексан и Земела (шестредни); 10 сорта двуреден ечемик – Емон, Кубер, Одисей,  Бул Перун, Сайра, Лардея, Загорец, Ситара, Венера и Ахил; 2 сорта зимен овес –  Кехлибар и Телерик и 1 сорт зимна мека пшеница – Миряна. Произведени и продадени са елитни животни от порoдите овце Карнобатска местна, Синтетична популация Българска млечна и Карнобатска тънкорунна.

Виж още

Още новини

Вашият коментар