Агро

Кметове и кметски наместници издават служебни бележки на земеделците

Кметът на общината, със Заповед РД-171, от 12.04.2020г. , упълномощи конкретни длъжностни лица да издават служебни бележки, във връзка със Заповед № РД – 01 – 196 от 10.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Бележките се издават при поискване, от страна на  лица, обработващи собствени земеделски имоти на територията на Община Карнобат, намиращи се извън населеното място, в което живеят, за да преминават през контролно – пропускателните пунктове в страната. Вижте пълния текст на Заповедта:

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, Заповед № РД – 01 – 196 от 10.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването за допълнение на Заповед № РД – 01 – 143 от 20 март 2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД – 01 – 153 от 25 март 2020 г., Заповед № РД – 01 – 167 от 30 март 2020 г. и Заповед № РД – 01 – 189 от 9 април 2020 г., във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 и Решение на Народно събрание на Република България от 3 април 2020 г. за удължаване на срока на обявеното извънредно положение в страната,

ЗАПОВЯДВАМ:

          І.1.  На лицата, обработващи собствени земеделски имоти на територията на Община Карнобат, намиращи се извън населеното място, в което живеят, да бъдат предоставяни при поискване от тяхна страна служебни бележки, за да преминават през контролно – пропускателните пунктове в страната.

          ІІ. Упълномощавам следните длъжностни лица да издават служебни бележки, във връзка със Заповед № РД – 01 – 196 от 10.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването:

         1. Кметовете на кметства:                  

         1.Кметство с. Екзарх Антимово         – Сашко Иванов

         2.Кметство с. Кликач                           – Хюсеин Селим

         3.Кметство с. Искра                             – Мария Иванова

         4.Кметство с. Крумово Градище        – Недялка Хаджиева

         5.Кметство с .Невестино                     – Дянко Ненчев

         6.Кметство с. Соколово                       – Неждет Мехмед

         7.Кметство с. Драгово                         – Наил Хасан

         2. Кметските наместници:

         1. с. Железник                                       – Гергана Пенева

         2. с. Козаре                                            – Понка Костадинова

         3. с. Мъдрино                                        – Златко Вълев

         4. с. Сан Стефано                                  – Гергана Пенева

         5. с. Смолник                                        – Неделчо Делев

         6.Кметство с. Хаджиите                      – Понка Костадинова

         7. Кметство с. Аспарухово                 – Валентин Рачев

         8. Кметство с. Венец                           – Веселина Дякова

         9. Кметство с. Детелина                      – Галина Ангелова

         10. Кметство с. Добриново                 –  Иван Линов

         11. Кметство с. Житосвят                   –  Тоньо Тонев

         12. Кметство с. Зимен                         –  Тодор Костов

         13. Кметство с. Огнен                         –  Веселин Мирчев

         14. Кметство с. Сигмен                       – Атанас Бяндов

         15. Кметство с. Сърнево                     – Гергана Кирова

         16. Кметство с. Церковски                 –  Стоянка Иванова

         17. Кметство с. Черково                     –  Радостина Димитрова

         3. Длъжностните лица, изпълняващи функциите на кметски наместници в населените места:

         1. с. Деветинци –  Райна Илиева – старши специалист „ГРАО”

         2. с. Раклица – Мариана Влахова – специалист „ГРАО”

         3. с. Крушово – Таня Цонева – специалист „ГРАО”

         4. с. Глумче – Стойка Маткова – специалист „ГРАО”

         5. с. Драганци – Мариана Влахова – специалист „ГРАО”

         6. Кметство с. Деветак – Райна Илиева – старши специалист „ГРАО”

ІІІ. Възлагам на Секретаря на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници, чрез интернет страницата на Общината и медиите, както и чрез други публични общодостъпни места да доведат до знанието на работодателите на сезонни земеделски работници предписаните със Заповед № РД – 01 – 196 от 10 април 2020 г. на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

ІV. В случай на неизпълнение на предписаните със Заповед № РД – 01 – 196 от 10 април 2020 г. на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки незабавно да бъдат сигнализирани служителите на Звено „ООРОС“ и РУ – Карнобат.

V.Настоящата заповед да се връчи на Секретаря на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници, на длъжностните лица, изпълняващи функциите на кметски наместници в населените места с. Деветинци, с. Деветак, с. Драганци, с. Крушово, с. Глумче и с. Раклица и на Тони Теллалов – гл .специалист „ГЗ и ОМП“ за сведение и изпълнение.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

Виж още

Още новини

Вашият коментар