Агро

От сортоподдържането и семепроизводството на качествени автентични семена зависи бъдещото производство на ечемик в страната

Ас. Веселина Добрева, работи в ИЗ – Карнобат от 2017 г.. Разработва дисертация на тема: Влияние на генотипа и условията на отглеждане върху добива и качеството на семената при нови сортове ечемик. Участвах в конкурс, организиран от Селскостопанска академия – София за написване на кратка научно-популярна публикация от млади учени с есе на тема: „От сортоподдържането и семепроизводството на качествени автентични семена зависи бъдещото производство на ечемик в страната“.

Eчемикът е основна зърнено-житна култура със стратегическо значение за България в условията на съвременното земеделие. Високата му пластичност и адаптивност са предпоставка за стабилно и устойчиво производство. Ечемикът притежава добри компесаторни способности. След неблагоприятните зими изкласява и узрява по-рано и е по-сухоустойчив в сравнение с пшеницата. Той е търсен на пазара за фураж на животните и като суровина за пивоварната промишленост. Експортът на ечемичено зърно също стимулира интереса на производителите към тази култура.

Площите на ечемика в България достигат своя максимум през 1975 година, когато са реколтирани 5.7 млн. da. В периода 2000–2010 година те варират в границите от 2.0 до 4.0 млн. da. По оперативни данни на Главна дирекция “Земеделие и храни” към МЗХ, площта на засятия ечемик след 2010 година постепенно намалява. Средно за периода 2011–2019 година ечемикът заема 1953 хил.дка., което е с около 22,0 % по-малко спрямо периода от 2000 до 2010 година.

По отношение на реализирания среден добив на зърно се наблюдава обратна тенденция. До 2010 година включително, отчетният добив при ечемика е средно 272 кг/дка, а през периода 2011-2019 година – 346 кг/дка, което е с около 30 % повече от периода до 2010 година. Най-висок среден добив от ечемик е получен през 2016 година – 440 кг/дка. През 2019 година добивът от ечемик е средно 433 кг/дка. Посочената положителна тенденция по отношение на добива  на ечемичено зърно от единица площ се дължи на внедряването на нови, съвременни сортове ечемик с висок продуктивен потенциал и по-голяма адаптивна способност към променящите се климатични условия на страната. Средно за периода 2000-2019 година производството на ечемик в страната възлиза на 738 хил. тона. До 2010 година то е 789 хил. тона, а през периода 2011-2019 година намалява на 675 хил. тона или с около 10 %. Най-голямо производство на ечемичено зърно в страната е отчетено през 2002 и 2004 година, отличаващи се с най-голям размер на заетите площи и със значително добри средни добиви.

Метеорологичните условия са основен  фактор, който обуславя продуктивността на културите. Среднодневната температура, влажността, валежите и тяхното разпределение през вегетацията оказват съществено влияние върху растежа и развитието на полските култури, а от там и върху добива и качеството на земеделската продукция.

Стопанската 2019/2020 година в района на Карнобат се характеризира със суха есен, топла и безснежна зима, суха пролет и горещо лято.

Едно от сериозните предизвикателства за земеделското производство са климатичните промени. През последните години метеорологичните особености в България не позволяват нормалното протичане на процеса на семепроизводството. През стопанската 2019/2020 г. се наблюдаваха крайно неблагоприяни стойности на валежите, които доведоха до неравномерното поникване на посевите. Топлата и сравнително суха зима доведе до много ранното навлизане на посевите във фаза „първи стъблен възел“ и до поражения, предизвикани от студовете през април 2020 г. При сортовете с по-висока студоустойчивост вегетацията започна по-късно и те пострадаха в незначителна степен.

Най-сериозното предизвикателство за семепроизводството се оказа засушаването в страната през периода април-май 2020 г. Липсата на почвена влага и атмосферното засушаване доведе до частична стерилност на класовете.

През последните 10 години у нас са създадени и признати над 20 сорта, като селекционната дейност се извършва основно в ИЗ – Карнобат. В настоящият момент в България около 80 % от площта на ечемика се засява със сортове българска селекция. Интересът на производителите е към сортове с висока продуктивност, добри качествени показатели, устойчиви на биотични и абиотични фактори. За удовлетворяването на тези нужди новите сортовете трябва бързо да бъдат внедрени и осигурени с висококачествени автентични сортови семена в достатъчни количества.

 Във връзка с това семепроизводството е органически свързано със създаването на новите сортове. То продължава и реализира постиженията на селекцията в процеса на поддържането и подобряването на сортовата чистота, посевните, продуктивните, стопанските и биологични качества на сортовете. То осигурява размножаването и производството на необходимото количество висококачествени автентични семена. Благодарение на добре организираната система на семепроизводство, добива на зърно може да се увеличи с 20 – 30 %.

Сортовете и семената са реалната основа за увеличаване на добивите, подобряване на качеството на растителната продукция и стабилността на нейното производство. Ефективността на размножаването и семепроизводството пряко зависи от сорта като носител на икономическия растеж. Само при засяване на семена с високо качество могат да бъдат реализирани потенциалните възможности на сорта. В общия дял на увеличението на добива до 30 – 50 % е дела на сортовете и техните семена с високи качества. Затова разработването на методи за повишаване на продуктивността на земеделските култури и подобряване на качеството на семената е основна задача на семепроизводството. То може да се постигне чрез създаване на най-добри условия за растеж и развитие на растенията в семепроизводни посеви. Оптималните агроекологични фактори, съобразени с особеностите на сорта могат да подобрят биологичните свойства на семената. Това позволява да се получи висок добив от зърно и най-висок добив на семенни фракции с по-добри сеитбени и високопродуктивни свойства. В процеса на производство на семена е необходимо непрекъснато да се извършват контрол на сортовете и качеството на семената, да се ползват сертифицирани семена, тъй като приложението на нискокачествени семена може да има отрицателен ефект върху добива.

Задължително условие за отглеждането на висококачествени семена е прилагане на минерални торове. Те допринасят за доброто развитие на кореновата система, подобряват растежа на растенията, подпомагат развитието на по-голям клас и размера на зърната, регулират водния и азотния метаболизъм, увеличават устойчивостта на засушаване, устойчивостта към появата на болестите, ускоряват узряването на зърното и така допринасят за формирането на висок добив и качествена продукция от ечемик.

В нашата страна ечемикът е една от основните зърнено-житни култури, която преодолява успешно засушаването. Доказателство за това е сравнително добрият добив, който се получи през 2020 година.

В резултат на многогодишната научноизследователска работа в ИЗ – Карнобат са разработени и внедрени високоефективни схеми за производство на базови и предбазови семена. Водят се изследвания за влиянието на различни фактори върху получаването на висококачествени семена и създаването на още по-усъвършенствани схеми на сортоподдържане.

Отглежданите сортове трябва да бъдат високопродуктивни и приспособими към условията на средата, да бъдат с висока студоустойчивост и сухоустойчивост. В групата на сухоустойчивите сортове попадат сортовете – Орфей, Одисей и Венера. Най-ценното качество на сорт Орфей е високата му сухоустойчивост. Той преодолява леко засушаванията и въпреки стресовите условия на отглеждане формира високи и относително постоянни по години добиви. Това му качество го определя като изключително ценен за ечемиченото производство, което е поставено при условията на все по-променящ се към затопляне климат при резки засушавания във важни от развитието на растенията фази. Предимствата на сорта са във високата му сухоустойчивост, високи и стабилни по години добиви и много добро качество на зърното. Сорт Одисей съчетава висока студо- и зимоустойчивост, но неговото най-ценно качество е високата му сухоустойчивост. Сорт Венера, който е първият български пролетен сорт на ИЗ – Карнобат, притежава много висока сухоустойчивост съчетана с висок добив и качествено зърно. Студоустойчиви сортове са Сайра, Дария, Захир, Земела. Сорт Сайра се отличава с висока зимоустойчивост и много висока студоустойчивост, съчетани с много добри пивоварно-технологични качества на зърното. Сорт Лардея е с много висока зимоустойчивост и добра студоустойчивост. Сортът притежава и много добра полска устойчивост на икономически важни болести и много добри пивоварно-технологични качества. Сорт Дария се характеризира с добра зимоустойчивост. Сорт Захир се отличава с висока студоустойчивост и зимоустойчивост.  Сорт Земела има висока студо- и зимоустойчивост.

При семепроизводството на ечемика трябва да се познават неговите биологични особености, които се отразяват върху сортовата му чистота и чистотата на произвеждания семенен материал.

Получаването на високи добиви от ечемик в голяма степен зависи от качеството на посевния материал. Процесите на сортоподдържане и семепроизводство са отговорни за добрата и качествена работа от които зависи бъдещото производство на ечемик в страната.

Виж още

Още новини

Вашият коментар