Агро

Отварят ЗЕЛЕНЧУКОВИЯ ПАЗАР, но само за ПРЕДЛАГАЩИ СОБСТВЕНА ПРОДУКЦИЯ

На открития зеленчуков пазар, както и на покрития пазар в Карнобат ще бъдат  допускани да продават единствено собствената си продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и др. готова продукция) местни производители, с цел осъществяване на директни доставки на малки количества храни и суровини до крайния потребител. Със заповед на кмета на община Карнобат се регламентират и конкретните мерки и правила, които се въвеждат при работата на местните зеленчукови пазари.

ЗАПОВЕД РД-619 от 08.04.2020г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, Заповед № РД – 01 – 179 от 06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. за обявяване на извънредно положение в страната, по повод усложнената епидемична обстановка, моя Заповед № РД – 126 от 18 март 2020 г.,

ЗАПОВЯДВАМ:

          І.1.  На открития зеленчуков пазар, както и на покрития  пазар да бъдат допускани да продават единствено собствената си продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и др. готова продукция) местни производители, с цел осъществяване на директни доставки на малки количества храни и суровини до крайния потребител.

          ІІ. Във връзка с обявеното извънредно положение в страната с решение на Народното събрание на Република България от 13 март 2020 г., разрастващата се епидемия от COVID – 19 и заразени с корона вирус граждани на Община Карнобат, с цел защита живота и здравето на населението да бъдат предприети строги мерки за ограничаване разпространението на COVID – 19 на пазарите чрез:

1. Поставяне на информационни табели за спазване на противоепидемичните мерки въведени от Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID – 19, като задължително бъде посочено спазване на дистанция от минимум 2 (два) метра между продавачите, предлагащи продукцията си и клиентите.

            2. Въвеждане на заграждения (с лента), с цел предотвратяване струпването на хора пред сергиите, както и организиране на еднопосочно движение като входът на зеленчуковия пазар е от ул. „Хан Аспарух“, а изходът е на ул. „Граф Игнатиев“, а за покрития пазар – през централния вход (на моста), а изходът на ул. „Девети септември“.

            3. Всички производители на селскостопанска продукция да ползват лични предпазни средства – маски и ръкавици, като спазват лична хигиена и дезинфекция.

            4. Производителите да осигурят за предлаганата от тях продукция найлонови пликове, торбички или ръкавици, с оглед намаляване риска от вторично замърсяване на продукцията при предлагането й.

            ІІІ. Управителят на „Общински имоти – Карнобат“ ЕООД, гр. Карнобат да ангажира персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиентите, като им препоръчва да използват лични предпазни средства и максимално бързо да напускат зоната на пазара.

ІV. Настоящата заповед да се връчи срещу подпис на предлагащите продукция на пазарите, като в случай на неизпълнение на посочените в настоящата заповед мерки, както и на мерките предписани от Министъра на здравеопазването незабавно да бъдат сигнализирани служителите на Звено „ООРОС“

V. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на управителя на  „Общински имоти – Карнобат“ ЕООД, гр. Карнобат, а при необходимост да се извърши със съдействието на звеното „ООРОС“ при община Карнобат.

VІ.Настоящата заповед да се връчи на управителя на „Общински имоти – Карнобат“ ЕООД, гр. Карнобат и на Тони Теллалов – гл .специалист „ГЗ и ОМП“ за сведение и изпълнение.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

Виж още

Още новини

Вашият коментар