Агро

Секция „Растителна защита и технологии“ на Институт по земеделие-Карнобат

Доц. д-р Дина Атанасова

Със създаването на Държавно земеделско опитно поле, с указ на Цар Борис III през 1925 г., веднага започват изследвания в областта на агротехниката, а именно – „Намиране и установяване на практически прийоми при отглеждането на пшеницата и други култури, чието приложение да даде по-висок добив от единица площ земя, т.е. подобрение на вегетационните условия“.

През годините изследванията са включвали – агротехника на царевица, слънчоглед, пшеница, ечемик, тритикале, овес, просо, сорго, лен, кориандър, сафлор, памук, захарно цвекло, люцерна, фий, соя, фуражен грах и други бобови култури; на едногодишни и многогодишни треви – еспарзета, пасищен и френски райграс, ежова главица, ливадна власатка, комунига, звездан, на фуражни смески, картофи и много други култури а също така – борба с почвената ерозия, мелиорации на преовлажнени земи и напояване.

През 1962 г. Опитното поле се преобразува в Научно-изследователски институт и работата в областта на отглеждането  на полските култури е значително задълбочена. Работата в секцията при полските култури се води по следните направления:

– Сеитбообращение – от д-р Антон Василев.

– Основна и предсеитбена обработка на почвата – от д-р Петър Димов.

– Торене – от д-р Христо Филипов и д-р Стойчо Димов.

– Поливен режим – от  д-р  Иван Михов и д-р Стойчо Димов.

– Фуражно производство – проучване върху сортовия състав и агро­техника на соргото, грахът, соята, пролетни и зимни  грахови емески – от  д-р Сава Иванов.

– Производствена технология на зимен ечемик – от д-р Петър Жеков.

От 80-те години на миналия век в секцията се задълбочават проучванията за повишаване производството на ечемик и основните за региона зърнени и фуражни култури и повишава­не качеството на продукцията.  

Проф. д-р Божин Граматиков работи по направление – „Проучване ефективността на ечемика, прибран целорастенийно – втора култура в района на Югоизточна България“. Доц. д-р Станко Станков – „Проучвания влиянието на минималните обработки върху развитието и продуктивноетта на ечемика след зимни житни предшественици”. Доц. д-р Господин Господинов – борба с плевелите при полските култури. Н.с. Петър Марчев – агротехниката на полските култури, главно върху торенето при неполивни условия.  Н.с. Момка Стефанова – върху технологията на отглеждане на бобови фуражни култури и смески и влиянието на биоло­гичните активни вещества върху биологичните и стопански признаци и продуктивността на ечемика. Доц. д-р Величка Котева – торене на културите с нарастващи количества минерални торове, промените на агрохимичния комплекс в почвата, екологично отглеждане на полските култури. Доц. д-р Пенчо Пенчев проучва сортовата агротехника на ечемика, пшеницата, царевицата и др. култури – срок на сеитба, посевна норма и торене в различни екологични райони на страната и разработва въпросите за влиянието на агрометеорологичните фактори върху растежа и развитието на зимен ечемик. Доц. д-р Божан Зарков – работи по въпросите на редуването на полските култури в сеитбооборотните звена – поносимост и самопоносимост.

В секцията са създадени и се поддържат следните стационарни полски опити: „Стационарен торов опита с нарастващи норми на торене“ от 1963 г. и „Поносимост и самопоносимост на полските култури“ от 1965 г.

В последните години завеждащ секция „Агротехника“ са били проф. д-р Божин Граматиков, доц. д-р Величка Котева, доц. д-р Пенчо Пенчев и доц. д-р Божан Зарков.

В резултат от научноизследователската работа са разработени и внедрени в практиката 23 технологии за отглеждане на културите, гарантиращи получаване на високи и стабилни във времето добиви. Разработени са добри земеделски практики за приложение на химизация при зърнено-житните култури, за кориандър, за устойчиво производство на ечемик и овес. През 2010 година се издаде монография за ръж. През 2015 г. е издаден атлас „Болести, неприятели и плевели при зърнено-житни култури“ с главен редактор доц. д-р В. Манева, с практично-приложна насоченост, имащ за цел подобряване и улесняване извеждането на борбата с болести, неприятели и плевели в зърнено-житните култури. По тези разработки работиха членовете на секция „Агротехника” – проф. д-р Граматиков, доц. д-р Котева, доц. д-р Зарков, доц. д-р Пенчев, доц. д-р Станков, доц. д-р Атанасова, доц. д-р Манева, ас. Емил Дачев, ас. Светлана Дачева, ас. д-р Марина Стоянова. В последствие част от колегите се пенсионираха, а други напуснаха.

От 2018 г. секцията е преобразувана в „Растителна защита и технологии“. Сега в секцията работят доц. д-р Дина Атанасова, доц. д-р Василина Манева и ас. Милен Чанев, както и три земеделски технички. В момента работата в секцията е насочена към разработване на технологии за отглеждане на зърнено-житни култури в биологично и биодинамично земеделие, както и към сортова агротехника в конвенционално земеделие.

Виж още

Още новини

Вашият коментар