Бизнес

Пазарите ще работят до 15 април

Със своя заповед здравният министър въвежда допълнителни мерки по отношение работата на кооперативните пазари. С нея той преустановява функционирането на всички кооперативни пазари и цветни борси на 12.04.2020г. и от 16.04.2020г. до второ нареждане.

Дава се възможност, в периода от 13.04.2020г. до 15.04.2020г. включително, търговците на кооперативните пазари и цветните борси да реализират своята продукция при строго спазване на противоепидемичните мерки, в това число социална дистанция, изисквания за лична хигиена, лични предпазни средства и дезинфекция. На открития зеленчуков пазар, както и на покрития  пазар в Карнобат ще бъдат допускани да продават в този срок единствено земеделски производители, с цел осъществяване на директни доставки на малки количества храни и суровини до крайния потребител.

Вижте заповедта на кмета на община Карнобат в тази връзка:

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, Заповед № РД – 01 – 199 от 11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, за допълнение на Заповед № РД – 01 – 179 от 6 април 2020 г., във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 и Решение на Народно събрание на Република България от 3 април 2020 г. за удължаване на срока на обявеното извънредно положение в страната, моя Заповед № РД – 169 от 8 април 2020 г.,

ЗАПОВЯДВАМ:

          І.1.  На открития зеленчуков пазар, както и на покрития  пазар да бъдат допускани да продават единствено земеделски производители, с цел осъществяване на директни доставки на малки количества храни и суровини до крайния потребител.

            ІІ. На пазарите могат да бъдат предлагани само:

–           различни храни от животински и неживотински произход, които отговарят на Закона за храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност, актовете по прилагането им, правото на Европейския съюз в областта на храните и Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;

–           плодове и зеленчуци;

–           посевен и посадъчен материал;

–           фуражи и фуражни суровини.

            ІІІ. Възлагам на управителя на „Общински имоти – Карнобат“ ЕООД, гр. Карнобат да предостави възможност на търговците на стоки, извън посочените в т. ІІ от настоящата заповед, за времето от 13 до 15 април 2020 г., вкл. да реализират своята продукция, в това число бързо развалящите се стоки, при строго спазване на противоепидемичните мерки: социална дистанция, висока лична хигиена, предпазни средства и дезинфекция.    

            ІV. Всички останали мерки, наложени със Заповед № РД – 169 от 8 април 2020 г. на Кмета на Община Карнобат, остават в сила. 

ІV. Настоящата заповед да се връчи срещу подпис на предлагащите продукция на пазарите, като в случай на неизпълнение на посочените в настоящата заповед мерки, както и на мерките предписани от Министъра на здравеопазването незабавно да бъдат сигнализирани служителите на Звено „ООРОС“

V. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на управителя на  „Общински имоти – Карнобат“ ЕООД, гр. Карнобат, а при необходимост да се извърши със съдействието на звеното „ООРОС“ при община Карнобат.

VІ.Настоящата заповед да се връчи на управителя на „Общински имоти – Карнобат“ ЕООД, гр. Карнобат и на Тони Теллалов – гл .специалист „ГЗ и ОМП“ за сведение и изпълнение.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

Виж още

Още новини

Вашият коментар