ВидеоГласът

Как карантинираните ще гласуват на изборите на 14 ноември?

ОБЩИНА  КАРНОБАТ уведомява избирателите, че секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно закона за здравето, се образуват на територията на всяко населено място, ако до 10 ноември 2021 г. (3 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 7 заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация (приложение към решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г. на ЦИК).   Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/кметството/ кметския наместник, в периода от 1 ноември 2021 г. до изборния ден включително.

         Заявлението се подава по един от следните начини:

         – саморъчно подписано от избирателя и подадено в център за административно обслужване при община Карнобат, или пред кмета/кметския наместник на населеното място от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата, по факс 0559 27165, на електронната поща на община Карнобат [email protected], без да се изисква квалифициран електронен подпис;

         – заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис. Към заявлението за гласуване не се прилагат документи, освен пълномощно.

         Общинска администрация извършва проверка на подадените заявления в РЗИ – Бургас.

         Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

         Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, гласуват в секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, различни от секциите, в които гласуват избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

         Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция.

         Образец на заявлението е достъпен на официалната страница на община Карнобат.

         За повече информация: 0882 003104 – Кремена Красимирова; 0559 29151 – Зоя Колева

Приложение към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г.

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

ИЛИ КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК

…………………………………………

ОБЛАСТ …………………………….

ЗАЯВЛЕНИЕ

за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители в изборна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето

(по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и чл. 28, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.,

и за преодоляване на последиците)

…………………..………………………..………………………………………………………………………..,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ………………………., документ за самоличност вид ……………… № ………………………..,

издаден на ……………. от ………..….. , постоянен адрес: гр./с. ……………………, община …………………, район …………………., област …………………., ж.к./ул. ………………………………, бл. № ……., вх. …, ет. ….., ап ….

Адрес на карантиниране: гр./с. ……………………, община …………………, адм. район …………….., област ……………………, ж.к./ул. ………………………., бл. № ….., вх. …, ет. …., ап…., телефон ………….………………….., e-mail …………………………………

(за уведомяване на избирателя за включването му в избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия)

Желая да упражня правото си на глас в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с подвижна избирателна кутия.

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите.

Дата: …………………………….2021 г.

Подпис:

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс, както и подадено по електронен начин през интернет страницата на Централната избирателна комисия или съответната община по адреса, на който избирателят е поставен под задължителна карантина или задължителна изолация.

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният адрес и адресът на карантиниране.

Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник, като не се изисква нотариална заверка.

На територията на всяка община/район се назначава най-малко една подвижна СИК при наличие на не по-малко от 7 избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация съгласно Закона за здравето, и заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Виж още

Още новини

Вашият коментар