Гласът

Нови правила за търговските площи на открито и за индивидуален спорт

След проведено на 4 май заседание на Общински кризисен щаб, Кметът на община Карнобат Георги Димитров издаде заповед, с която се въвеждат, на територията на Общината новите правила за посещение на търговски площи на открито, за индивидуален спорт на открито и за провеждането на обучения от учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

Превантивни, а не наказателни ще са мерките, които ще се прилагат за изпълнението на новите разпоредби, регламентирани със заповед на Министъра на здравеопазването. В община Карнобат, Районното управление и звено Обществен ред имат за задача да контролират за спазване на въведените противоепидемични мерки.

З А П О В Е Д № 193, гр.Карнобат, 04.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, Заповед № РД – 01 – 249 от 3 май 2020 г. на Министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед № РД – 01 – 124 от 13 март 2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД – 01 – 131 от 17 март 2020 г., Заповед № РД – 01 – 139 от 19 март 2020 г., Заповед № РД – 01 – 144 от 22 март 2020 г., Заповед № РД – 01 – 154 от 26 март 2020 г., Заповед № РД – 01 – 168 от 30 март 2020 г., Заповед № РД – 01 – 169 от 31 март 2020 г., Заповед № РД – 01 – 172 от 2 април 2020 г., Заповед № РД – 01 – 195 от 10 април 2020 г., Заповед № РД – 01 – 197 от 11 април 2020 г., Заповед № РД – 01 – 225 от 20 април 2020 г., Заповед № РД – 01 – 228 от 21 април 2020 г., Заповед № РД – 01 – 238 от 26 април 2020 г. и Заповед № РД – 01 – 247 от 1 май 2020 г., и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 и Решение на Народно събрание на Република България от 3 април 2020 г. за удължаване на срока на обявеното извънредно положение в страната и препоръки на Националния оперативен щаб,

ЗАПОВЯДВАМ:

 І.1. Във връзка със Заповед № РД – 01 – 249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се изменя и допълва Заповед № РД – 01 – 124 от 13 март 2020 г., както следва:

1. Създават се т. 1а и 1б:

„1а. Като изключение от т. 1, в сила от 6 май 2020 г. се допускат посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:

а) разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по – малко от 2,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;

б) обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;

в) да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;

г) да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението, възлагам контрол за спазване на въведените със заповедта на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на Звено „ООРОС“ и РУ – Карнобат.

Възлагам на Тотка Георгиева – директор на дирекция „Управление на общинската собственост“ да уведоми по подходящ начин собствениците, наемателите и/или ползвателите на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници за противоепидемичните мерки.

2. Във връзка със създадената т. 2а със Заповед № РД – 01 – 249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се допуска провеждането на обучения от учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и др. изрично посочени в заповедта, и се задължават организаторите на обученията да осигурят спазването на мярката за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки ( в т.ч: носене на защитни маски за лиuе и дезинфекция  на използваните  превозни средства и други съоръжения), считано от 4 май 2020 г., възлагам контрол за спазване на въведените със заповедта на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на Звено „ООРОС“ и РУ – Карнобат.

3. Във връзка със създадената т. 5а със Заповед № РД – 01 – 249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се допуска упражняването на индивидуален спорт на открито ( в т.ч тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др.), при спазване на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични   мерки, считано от 4 май 2020 г., възлагам контрол за спазване на въведените със заповедта на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на Звено „ООРОС“ и РУ – Карнобат.

ІІ. Настоящата заповед да се доведе до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Общината и обявяване на публични общодостъпни места, до членовете на Общински кризисен щаб, Звено „ООРОС“ и РУ – Карнобат за сведение и изпълнение.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

Снимка:Георги Тодоров

Виж още

Още новини

Вашият коментар