Гласът

Община Карнобат осигурява Патронажна грижа по проект

Изпълнението на проекта стартира в началото на месец май. С неговата реализация община Карнобат ще удовлетвори потребността от предоставянето на почасови услуги по домовете на възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и на хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина от здравните власти  в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната.

Основните дейности по проекта са подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване на последиците от коронависура; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства(закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).

За реализирането на тези дейности ще бъдат наети 22 лица в трудоспособна възраст, които ще обслужват потребители от следните населени места в Общината: гр. Карнобат,  с. Кликач, с. Козаре, с. Соколово, с. Хаджиите, с. Сигмен, с. Невестино, с. Искра, с. Огнен, с. Крумово градище, с. Венец, с. Сърнево, с. Детелина, с. Драгово, с. Глумче, с. Крушово, с. Черково, с. Церковски.

За наетите лица ще бъдат осигурени лични предпазни средства, както и дезинфекциращи препарати.

Услугите, които ще се предоставят по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Карнобат  – Компонент 3”  са : Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства(закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора); Заплащане на битови сметки; Заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).

Услугите могат да се ползват от следните целеви групи:

–   Възрасти хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

–   Хора с увреждания и техните семейства;

– Възрастни в риск, като под „Възрастен в риск“ се разбира: лице, което е в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; лице или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Желаещите да ползват услуги по проекта, могат да се обаждат на телефон 0882003023, всеки работен ден от 8,30ч. до 12,30 ч. и от 13,30ч до 17,00 ч.

Дейностите по проекта са с продължителност до 31.12.2020 г.

Общата стойност на проект BG05M9OP001-2.101-0125  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Карнобат  – Компонент 3”, финансиран от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. е 138 960,92 лв., в това число средства от ЕСФ – 118 116,78 лв. и национално съфинансиране – 20 844,14 лв.

Виж още

Още новини

Вашият коментар