Гласът

Община Карнобат предприема спешни мерки

Преди минути кметът Георги Димитров подписа заповедта, в която са разписани мерки, във връзка  с разрастващата се епидемия от COVID-19 в България.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. по предложение на Министерски съвет, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.  на министъра на здравеопазването  във връзка с разрастващата се епидемия от COVID-19 и предвид необходимостта от вземане на спешни мерки на територията на Община Карнобат

ЗАПОВЯДВАМ:

І.  Да се преустановят всички учебни занятия в училищата и посещенията в детски градини и ясли на територията на общината.      

II. Да се преустанови традиционния пазар, провеждащ се всеки понеделник до общински стадион, гр. Карнобат.

III. Да се преустановят  всички весели и тъжни ритуали, провеждани на закрито.

IV. Да се преустановя посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.

V. Кметовете на кметства и кметските наместници да следят за всички завърнали се жители от чужбина относно спазване на карантинни мерки, като при установено нарушение да сигнализират незабавно ръководството на общината, РЗИ и РУ Карнобат.

VI. Да се преустанови ползването на зали за провеждане на масови мероприятия, включително спортни и културни, в които се събират много хора на закрито.

VII. „М-Бус“ ООД, като изпълнител по договор за извършване на превоз от общинската и областната транспортна схема, да организира цялостна дезинфекция на автобусите, ползвани за обществен превоз, както и  всички повърхности в пътническите салони – дръжки, седалки, ръкохватки, прозорци, подове.

VIII. Търговските обекти и обекти на общински търговски дружества да организират цялостна дезинфекция на обектите, съгласно алгоритъм на дезинфекциозните мероприятия  в обекти с обществено предназначение, публикуван на интернет сайта на общината.

IX. Всички служители на общинска администрация  да ползват за изпълнение на служебните си ангажименти централен вход на административна сграда, а гражданите на общината при ползване на административни услуги следва да използват входа на административна сграда – нов корпус, като да не се допуска струпването на чакащи клиенти. Клиентите да изчакват на открито, а тези на закрито да спазват минимална дистанция от 1 м помежду си.

Х.  Наложените мерки по настоящата заповед влизат в сила считано от 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г.

ХI. Да се  спазват мерките, наложени със Заповед № РД-111/10.03.2020 г. на Кмета на Община Карнобат.

XII. Насърчавам гражданите на общината да използват заявяване на административните услуги и за получаване на издадените документи по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

 XIII. Настоящата заповед да се доведе до знанието на секретаря на община Карнобат, зам.-кметовете, кметовете на кметства и кметски наместници, директори на всички детски и социални заведения, „М-Бус“ ООД, директора на ОП „БКРД“, гр. Карнобат, управителя на „Общински имоти-Карнобат“ ЕООД, РУ Карнобат, да се публикува на интернет страницата на общината и да се изнесе на таблото за съобщения.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

Виж още

Още новини

Вашият коментар