Гласът

Шесто заседание на Общински съвет – ВТОРИ ОПИТ

14 април/вторник/ е новата дата, за която е насрочено провеждането на Шестото заседание на Общински съвет –Карнобат. Точките в дневния ред са редуцирани и са само осем. Те касаят въпроси, за които трябва да има решение на местния парламент. За 9 април са насрочени заседанията на Постоянните комисии, на които да се разгледат предложенията по докладните записки.

Заседанието на Общински съвет –Карнобат ще се проведе от 14 часа, в залата на НЧ“Д. Полянов – 1862г.“. Шестото редовно заседание на Общински съвет Карнобат ще се проведе при засилени превантивни мерки.  Освен общинските съветници, на заседанието ще бъдат допуснати представители на Общинска администрация Карнобат, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред. При провеждане на заседанието, стриктно ще бъдат спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.

Вижте проекта на дневен ред на Шестото заседание.

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Теодор Ченешев – председател на Общински съвет – Карнобат, относно:  избора на председател на Постоянната комисия по Икономическа и инвестиционна политика, бюджет, финанси, инфраструктура, европейски и национални програми.  2. ОТЧЕТ за изразходени средства за дейности, свързани с обезпечаване на противоепидемичните мерки и защита от разпространение на коронавирус на територията на община Карнобат.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Одобряване на допълнителни средства, свързани с обезпечаване на противоепидемичните мерки и защита от разпространение на COVID-19 на територията на община Карнобат. Вх.№146 /31.03.2020 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – КАРНОБАТ“   

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Кандидатстване та Община Карнобат с проект „ Изграждане на детска площадка за игра на открито в „Дневен център за деца с увреждания“ град Карнобат“ за финансиране от Фонд „Социална закрила“ 

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Карнобат с проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ : BG05М9ОР001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова  – зам. кмет на Община Карнобат, относно: поемане на дълг за финансиране на разходи на община Карнобат по проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат – 2“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. 

8. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Красимир Трифонов – Председателя на временната комисия към Общински съвет – Карнобат, относно:  Доклад по чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ и предложение за съдебни заседатели за Районен съд  Карнобат.      

Виж още

Още новини

Вашият коментар