Гласът

Срокове за подаване на заявления за извършване на вписвания в избирателния списък

Право да избират президент и вицепрезидент на Република България, както и народни представители имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 42, ал. 1 от Конституцията: навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставените под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Срокове за подаване на заявления от граждани за извършване на вписвания в избирателния списък за гласуване в Изборите за президент и Вицепрезидент на Република България и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

1.Общинска администрация издава удостоверения за гласуване на друго място само на кандидатите за президент и вицепрезидент, кандидатите за народни представители, членовете на Централната избирателна комисия, членовете на Районната избирателна комисия и наблюдателите след подаване на заявление по образец.

Срок до 18.00 часа на 30.10.2021 г. включително

2.Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично или от упълномощено лице, или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинска администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес (в случаите, когато е направено искане за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес).

Срок до 30.10.2021 г. включително

3.Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер, като подпис не се изисква. След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

Срок до 30.10.2021 г. включително

4.Избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък може да поиска отстраняването им с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник не по – късно от 7 дни преди изборния ден.

Срок до 06.11.2021 г. включително

5.Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока (до 30 октомври 2021 г. включително), може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.   

Срок до 08.11.2021 г. включително

6.В избирателните списъци се вписват, съответно дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени. Лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, или е отпаднало основанието, на което са били лишени от правото да избират, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ в общината или кметството.

Вписването се извършва по искане на избирателя от общинска администрация, до предаването на списъците  на секционната избирателна комисия.

Дописването в изборния ден се извършва от  секционната избирателна комисия по постоянен адрес.

7.Български гражданин, който живее извън Република България, но е в страната в изборния ден, може да гласува по постоянния си адрес. Когато лицето е заявило, че ще гласува извън страната и на това основание е заличен от избирателния списък по постоянен адрес, може да поиска да бъде изключен от Списъка на заличените лица и да бъде вписан в избирателния списък по постоянния му адрес. Вписването се извършва по искане на избирателя от общинска администрация, до предаването на списъците  на секционната избирателна комисия.

8. Лице, което е вписано в списъка на заличените лица, но има право да гласува, може да поиска се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник, или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината, което се предава незабавно от общинската администрация на компетентния кмет на общината, кметството или кметския наместник. Заявлението съдържа доказателства и документи удостоверяващи правото на лицето да гласува.

9. Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, могат да гласуват след подаване на заявление до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник, включително по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или съответната община, за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Избирателите се вписват в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия след извършване на проверка в съответната регионална здравна инспекция, за което се изготвя справка.

Когато заявлението е подадено след предаване на списъка за гласуване на подвижната секционна избирателна комисия, избирателят гласува, след като всички негови данни се впишат в допълнителната страница на списъка и след подаване на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

до изборния ден включително

Виж още

Още новини

Вашият коментар