Гласът

В сила са нови противоепидемични мерки

Със Заповед на кмета на община Карнобат се въвеждат  нови противоепидемични мерки. Те са връзка със Заповед на Министъра на здравеопазването, с която се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 29 октомври 2020 г. до 12 ноември 2020 г

З А П О В Е Д № РД- 626 гр.Карнобат, 28.10.2020 г.

ЗАПОВЯДВАМ:

І. Във връзка със Заповед № РД – 01 – 626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 29 октомври 2020 г. до 12 ноември 2020 г.:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците в гимназиален етап на образование. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование за учениците от прогимназиален и начален етап на образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

2. Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на дейностите по интереси и занималните на ученици от начален и прогимназиален етап на образование, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки.  

3. Преустановяват се присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното развитие, както и тези, организирани от читалищата на територията на община Карнобат.

4. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.

5. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

6. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.

7. Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито.

8. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе – сладкарници и барове, с изключение на тези по т.7) осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.

9. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни и други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.

10. Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти.

11. На всички пазари, тържища и базари на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

12. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

13. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

ІІ. На основание т. ІІІ от Заповед №  РД – 01 – 626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването за периода на удължената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България за периода от 29 октомври до 12 ноември 2020 г. въвеждам допълнителни мерки, с цел предотвратяване разпространението на COVID – 19 на територията на община Карнобат, както следва:

1. Забранявам достъпа на външни лица в сградите на общинска администрация, с изключение на Център за административно обслужване, който работи с граждани и представители на бизнеса, в установеното работно време от 8,30 до 17,30 часа, при засилен контрол за спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД – 01 – 609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, като задължително се използва защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.);

2. Тъжни ритуали на открито и закрито могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия капацитет, но не повече от 30 човека, при спазване на  физическа дистанция от 1,5 метра и при спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД – 01 – 609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

3. Не се разрешават посещенията в пенсионерски клубове, находящи се на територията на община Карнобат.

ІІІ. Дейностите, които не се преустановени или забранени със Заповед № РД – 01 – 626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени с негова Заповед № РД – 01-609/21.10.2020 г.

ІV. Възлагам на Мария Генова – заместник – кмет на Община Карнобат, съвместно с директорите на детските градини и на училищата на територията на Общината да създаде организация за работата на детските ясли, детските градини и училищата при спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД – 01- 609/21.10.2020 г.  и № РД – 01- 626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и указания на Министъра на образованието и в съответствие с изготвени от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

V. Възлагам на Кремена Красимирова – Секретар на Община Карнобат да организира провеждането на противоепидемичните мерки в работните помещения в сградите на общинска администрация и Център за административно обслужване.

VІ. Възлагам на Тони Теллалов – главен специалист „ГЗ и ОМП“ да създаде организация за извършване на проверки от Звено „ООРОС“, съвместно с длъжностни лица от РУ – Карнобат за спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД – 01- 609/21.10.2020 г.  и Заповед № РД – 01- 626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

VІІ.  Възлагам на управителите на „МБАЛ – Карнобат“ ЕООД и „Медицински център І – Карнобат“ ЕООД, да създадат организация в лечебните заведения за спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД – 01 – 609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

VІІІ. Възлагам на кметовете на кметства и кметските наместници спазването на противоепидемичните мерки, въведени със въведени със Заповед № РД – 01- 609/21.10.2020 г.  и Заповед № РД – 01- 626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и настоящата заповед,  в съответните населените места на територията на Община Карнобат.

ІХ. Контрол за спазване на въведените със заповедта на Министъра на здравеопазването и настоящата заповед противоепидемични мерки възлагам на Звено „ООРОС“ и РУ – Карнобат.

Х. С настоящата заповед се отменят т.V и VІ от моя Заповед №611/23.10.2020 г.

ХІ. Заповедта да се доведе до знанието на населението, чрез публикуване на сайта на Общината и поставяне на общодостъпни места в Център за административно обслужване и кметствата на територията на Общината.

ХІІ. Настоящата заповед да се връчи на Заместник – кмета на Община Карнобат, Секретаря на Общината, гл. специалист „ГЗ и ОМП“ при Община Карнобат, Началника на РУ – Карнобат, управителите на  „МБАЛ – Карнобат“ ЕООД и „Медицински център І – Карнобат“ ЕООД, управителя на „Общински имоти – Карнобат“ ЕООД, кметовете на кметства и кметските наместници на територията на община Карнобат за сведение и изпълнение. 

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

Виж още

Още новини

Вашият коментар