Карнобат

30 точки гледат съветниците на днешното си заседание

Решения по 29 точки ще трябва да вземе Общински съвет -Карнобат на днешното си заседание. Последната точка е питания, отправени от съветници към кмета на община Карнобат. Седмото заседание ще се проведе в залата на НЧ “Д. Полянов – 1862г.“. То е с начален час – 14. Ето и докладните записки, включени в предварителния дневен ред.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 МАЙ 2020 Г. /СРЯДА/ ОТ 14.00 ЧАСА В САЛОНА НА НЧ „ДИМИТЪР ПОЛЯНОВ-1862“ ГР.КАРНОБАТ

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на отчета и баланса на “Многопрофилна болница за активно лечение – Карнобат „ ЕООД за 2019 г. – Вх.№ 164/14.05. 2020 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на отчета и баланса на „Медицински център І Карнобат“ ЕООД за 2019 г. – Вх.№ 165/14.05.2020 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на годишния финансов отчет на „Общински имоти-Карнобат“ ЕООД за 2019 г. – Вх.№ 166 /14.05.2020 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Допълнение на „Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 година“ , приета с Решение № 20/05.02.2020 г. на ОбС- Карнобат. – Вх.№158 /13.05.2020 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2020 Г. ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ КАРНОБАТ – Вх.№161 /14.05.2020 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост в гр.Карнобат. Вх.№115 /17.02.2020 г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост по ПРЗ на промишлена зона „Юг“ гр.Карнобат. – Вх.№ 138 /16.03.2020 г.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост в с.Сигмен, общ.Карнобат. Вх.№ 131 /10.03.2020 г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. КАРНОБАТ, УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА “ № 28 – Вх.№ 120 /18.02.2020 г.

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. КАРНОБАТ, УЛ. „КОКИЧЕ“№2 – Вх.№ 121/18.02.2020 г.

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В С.ОГНЕН, ОБЩ. КАРНОБАТ, ОБЛ.БУРГАС – Вх.№ 136 /12.03.2020 г.

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне на помещения, собственост на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I – КАРНОБАТ“ ЕООД, на Център за спешна медицинска помощ-Бургас Вх.№96/29.02.2020 г.

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 90 / 1300 ид.ч кв.м от УПИ VII-109 в кв. 19 ПО ПЛАНА НА с. СОКОЛОВО – Вх.№ 119/18.02.2020 г.

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 350 / 960 ид.ч кв.м от УПИ VI-109 в кв. 19 ПО ПЛАНА НА с. СОКОЛОВО. Вх.№ 116 /17.02.2020 г.

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне на земеделска земя – общинска собственост под аренда, за създаване и отглеждане на трайни насаждения. Вх.№ 130 /10.03.2020 г.

16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне на Областна дирекция по безопасност на храните – Бургас, на безвъзмездно право на управление върху части от имот – публична общинска собственост – Вх.№ 160 /13.03.2020 г.

17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот-общинска собственост – Вх.№ 159 /13.03.2020 г.

18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Намаляване размера на вноските за наем на имоти, за времето на обявеното извънредно положение /13 март – 13 май 2020 г./ – Вх.№ 163/14.05.2020 г.

19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ В ОБХВАТ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНИФИКАТОР № 36525.293.4 И ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 36525.293.3 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ ГР. КАРНОБАТ. Вх.№ 132 /10.03.2020 г.

20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ/ПИ/ С ИДЕНТИФИКАТОР № 36525.166.29 В МЕСТНОСТТА „БОРЧЛИЯТА“, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА/КК/ НА ЗЕМЛИЩЕ ГР.КАРНОБАТ И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ТРАСЕ НА ЛОКАЛНА ОБСЛУЖВАЩА УЛИЦА, ЗАСЯГАЩА ЧАСТ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПЪТ С ИДЕНТИФИКАТОР №36525.166.187 ПО КК НА ГР.КАРНОБАТ – Вх.№ 114 /17.02.2020 г.

21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ В ОБХВАТ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНИФИКАТОР № 27169.60.14 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩЕ С. ЕКЗАРХ АНТИМОВО, ОБЩИНА КАРНОБАТ, КАТО ЧАСТ ОТ КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ЗА ОБЕКТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ФЕРМА ЗА ДОМУВАНЕ НА КРАВИ И ПРИСТРОЙКА ЗА РАЗШИРЕНИЕ“. Вх.№ 162 /14.05.2020 г.

22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП –ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПП/ ЗА ОБЕКТ: „КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20KV ОТ СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ /СРС/ 26/45 В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 36525.120.5 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ КАРНОБАТ ОТ ИЗВОД СН „СОКОЛОВО“, ПОДСТАНЦИЯ „КАРНОБАТ“ ДО ФУРГОН В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 67920.56.275 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.СОКОЛОВО, ОБЩИНА КАРНОБАТ – Вх.№ 113 /17.02.2020 г.

23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Даване съгласие зa финансиране изграждането на Клетка 2 на Регионално депо за отпадъци – Братово – Вх.№ 152/23.04.2020 г.

24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.Бургас през 2019 г. Вх.№ 117/17.02.2020 г.

25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Представител на Община Карнобат за участие в провеждането на редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе на 28.05.2020 г. от 11,00 часа. Вх.№ 155 /11.05.2020 г.

26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Теодор Ченешев – Председател но Общински съвет Карнобат, относно:  Приемане на решение за представителство пред Общото събрание „Бургасинвест” ООД, гр. Бургас, свикано на 12.06.2020 г. – Вх.№ 157 /12.05.2020 г.

27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – Заместник кмет на Община Карнобат, относно: Присъждане „Наградата на Карнобат“ в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2019/2020г. – Вх.№ 167/15.05.2020г.

28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Правилник за устройство и дейността на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги в община Карнобат. – Вх.№ 122 /19.02.2020 г.

29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2019 г. Вх.№ 134 /12.03.2020 г.

30. ПИТАНИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ:(Теодор Ченешев)

Виж още

Още новини

Вашият коментар