Карнобат

32 500 001 лв. е рамката на Проектобюджета на община Карнобат за 2021г.

Общата рамка на бюджет 2021г. е   32 500 001 лв. –  в т.ч. текущ бюджет – 29 488 067 лв. и капиталов бюджет – 3 011 934 лв. Пу­б­ли­ч­но­то об­съ­ж­да­не на проекта за бюджет на община Карнобат ще се про­ве­де на 29.01.2021 г., от 15:00 ча­са, в за­се­да­тел­на­та за­ла, на­хо­дя­ща се в гр. Кар­но­бат, бул.“Бъл­га­рия“ № 12, ет. 2, при стрит­­­но спа­з­ва­не на про­ти­во­е­пи­де­ми­ч­ни­те мер­ки. Кме­тът на Об­щи­на Кар­но­бат, на ос­но­ва­ние чл.84, ал. 6 от За­ко­на за пу­б­ли­ч­ни­те фи­нан­си, от­п­ра­вя по­ка­на към жи­те­ли­те на об­щи­на­та, пре­д­с­та­ви­те­ли на би­з­не­са, НПО и вси­ч­ки за­ин­те­ре­со­ва­ни стра­ни за пу­б­ли­ч­но об­съ­ж­да­не на про­е­к­та на бю­джет за 2021 г.

Пи­с­ме­ни ста­но­ви­ща и пре­д­ло­же­ния по те­ма­та на об­съ­ж­да­не­то мо­гат да се из­п­ра­щат на ад­рес гр. Кар­но­бат, бул.“Бъл­га­рия“ № 12, да се де­по­зи­рат в Цен­тър за ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но об­с­лу­ж­ва­не на об­щи­на­та, ка­к­то и на елект­рон­на­та по­ща на об­щи­на­та: [email protected].

Общата рамка на бюджет 2021г. е   32 500 001 лв. –  в т.ч. текущ бюджет – 29 488 067 лв. и капиталов бюджет – 3 011 934 лв.

Размера на приходите в проекта за бюджет 2021г. е в размер на 32 500 001 лева, в т.ч.:

  • Приходи за делегирани от държавата дейности – 20 996 155 лева.
  • Приходи за местни дейности – 11 503 846 лева.

1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности (ДД)

– определеният  със ЗДБРБ  размер на обща субсидия за ДД  – 18 457 208 лв.

– преходен остатък от 2020г. – 2 538 947 лв.

1.2. Приходи за местни дейности (МД)

Общият обем на приходите за 2021 год. за местни дейности са   в размер на 11 503 846 лева и се формира от:

– собствени  приходи…………………………….                                      5 856 000 лв.

– изравнителна субсидия по ЗДБРБ ………………………………….        1 929 100 лв.

– субсидия за зимно поддържане по ЗДБРБ………………………………   272 200 лв.

– субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ…………………………..    1 321 400 лв.

– трансфери (отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО и др.)  …           -411 213 лв.

– трансфери други между бюджет и СЕС………………………..    – 203 169 лв.

– временни безлихвени заеми…………………………………            300 000 лв.

– преходен остатък от 2020 г……………………………………..                 2 439 528 лв.

Разпределението на приходите по отделни приходоизточници е видно от Приложение № 1.

В групата имуществени и други  данъци  са планирани общо 1 857 000 лв. Тези приходи включват очакваните постъпления от :

– данък недвижими имоти 470 000лв.

– данък върху превозните средства  880 000лв.

– данък при възмездно придобиване на имущество 450 000лв.

– туристически данък 7 000лв.

– патентен данък 50 000лв.

Неданъчните собствени приходи са в размер на  3 645 069 лв., и включват няколко групи приходи, както следва:

– приходи и доходи от собственост – включват постъпления от  наеми на земя, имущество, лихвии нетни приходи от продажба на стоки и услуги. Планирани са 1 830 000лв.

– общински такси – включват приходи от определените с решение на общ.съвет такси и „цени на услуги” за предоставени публични  услуги на населението. Общия обем на плана е 1 864 000 лв.,като изпълнението зависи от активността на населението да ползва общинските услуги в ДГ, ДЯ, административни и технически услуги, такси за Домашен социален патронаж, пазари и др. Най голям дял в тази група имат приходите от такса ”битови отпадъци” 1 347 000лв. Тези постъпления се обвързват с разходите за дейностите по сметопочистване и сметоизвозване, отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО и др.

– глоби санкции и наказателни лихви55 000 лева

приходи от концесии 150 000лв.

– постъпления от продажба на нефинансови активи – земя и сгради – 300 000 лева;

– Със знак „-„ в приходната част се планират и отчитат данъчните задължения на общината по ЗДДС и очакваните вноски за корпоративен данък – -210 000 лв.

 – други неданъчни приходи – 10 000 лева.

Взаимоотношенията с ЦБ, определени от ЗДБРБ за 2021 г. в приходите за местни дейности включват изравнителната субсидия (1 929 100 лв.), субсидия за зимно поддържане и снегопочистване – 272 200 лв.  и целевата субсидия за капиталови разходи – 1 321 400 лв.  т.е. общо трансфери за местните дейности – 3 522 700 лв.

Разчетите в раздела „Временни безлихвени заеми” са  в размер на  300 000 лв. – използвани за финансиране на проекти от европейски и национални фондове през 2020г. и очаквани да се възстановят през 2021г.

Като вид финансирания по § 95-00 се отразяват прехвърлените остатъци от 2020 год. като приход за 2021 година. Преходния остатък по банковите сметни на общината от местните дейности е в размер на 2 439 528  лв. като частта от тях която е  с целеви характер (целеви средства за зимно поддържане, целева субсидия за капиталови разходи и др.) ще се използват за финансиране на същите дейности през 2021г.

2. РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Представеният за обсъждане бюджет по разхода на Община Карнобат за 2021 г. е в размер на 32 500 001 лв. , в т.ч.

– за  делегираните от държавата дейности (ДД) – 21 526 155 лв.(в т.ч. 530 000 лв.  дофинансиране със собствени средства на ДД)

– за местни дейности – 10 973 846 лв.

Спрямо първоначалния обем на бюджета за 2020 г. планираните средства за 2021 г. са с 2 203 002 лв. повече.

Бюджета е балансиран в своята разходна част спрямо приходите, разпределени за текущ и капиталов бюджет и средствата са определени  по функции и дейности, което е представено в приложение № 2.

                                                     ТЕКУЩ БЮДЖЕТ

Разходите по текущият бюджет за  2021 г. – 29 488 067 лв. са разпределени  както следва:

– С държавно финансиране   –   20 986 155 лв.

– С общинско дофинансиране на ДД –  530 000 лв.

– С общинско финансиране –  7 971 912 лв.                                                      

2.1. Планиране на разходите за делегираните  от държавата дейности 

Съгласно ЗДБРБ за 2021 г., за делегираните  от държавата дейности на община Карнобат е определена обща субсидия в размер на 18 457 208 лв. на база единните разходни стандарти и натуралните показатели. Към тези средства е добавен преходен остатък от 2020 г., включващ остатъците от държавните дейности – 2 538 947 лв., които съгласно ЗДБРБ за 2021 г. трябва да се върнат във функциите, от които произтичат. За обезпечаване на нормалното функциониране на държавните дейности са добавени като „дофинансиране” 530 000 лв. за сметка на собствените общински приходи.

Общият  обем на разходите за ДД  за разходи за работни заплати, други възнаграждения и осигурителни плащания и  за  текуща издръжка за 2021 г. е 21 516 155  лв. Разпределението на средствата за ДД по функции, дейности и видове разходи, както и  дофинансирането им е видно от приложение № 2.

2.2. Планиране на разходите за  общинските  дейности

Общият обем на текущите разходи за общинските дейности е в размер на 7 971 912 лв.

Разпределението на текущите разходи по функции и дейности е както следва:

I.Функция “Общи държавни служби”                       3 360 606  лв.                          

                    В т.ч.   държавно финансиране                1 670 606 лв.

                                 дофинансиране                                 450 000 лв.

                                 общинско финансиране                1 240 000 лв.

Общинското финансиране осигурява кредити за издръжка на администрацията в Община Карнобат  в размер на 960 000 лв. и за Общински съвет – 280 000 лв.

II.Функция “Отбрана и сигурност”                          538 790 лв.

                     В т.ч.  държавно финансиране              508 790 лв.

                                дофинансиране                               30 000 лв.

Държавното финансиране осигурява средства за: заплати и осигурителни плащания на щатен персонал денонощно дежурни, материално стимулиране на обществени възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ( МКБППМН ). Осигурени са и средства за материална издръжка на военен отчет, детска педагогическа стая , районни инспектори, заведения за отрезвяване,  Център за социална превенция.

III.Функция “Образование”                                    15 500 722 лв.

                     В т.ч.. държавно финансиране           14 750 722 лв.

                                дофинансиране                                  50 000 лв.

                                общинско финансиране                   700 000лв.

Тук са  разпределени   държавни средства в размер на 14 750 722 лв. по стандарт. Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:

Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка за деца в  целодневните детски градини, за  деца в подготвителна полудневна група в градини или училища, за  ученици в общообразователните училища, за ученици в професионалната гимназия.

        Общинското финансиране в тази дейност е насочено основно за издръжка на целодневните детски градини  – 700 000 лв. За промените в натуралните показатели (брой ученици и брой деца) текущо през годината ще се извършат корекции от МФ.

IV.Функция “Здравеопазване”                             544 446 лв.

                      В т.ч. държавно финансиране         451 446 лв.

                                 общинско финансиране           93 000 лв.

За дейности по тази функция са разпределени  451 446 лв. по стандарт. Държавното финансиране осигурява средства за заплати и осигурителни вноски на щатния персонал в детските ясли, детска млечна кухня и здравните кабинети в детските заведения и училищата, и  за здравни медиатори.

Общинското финансиране обхваща издръжката на детска млечна кухня – 90 000 лв., за финансово подпомагане на други дейности по здравеопазването и Център за спешна медицинска помощ – филиал гр.Карнобат – 3 000 лв.

V.Функция “Социално осигуряване,

                                      подпомагане и грижи”             3 748 381 лв.

                         В т.ч.   държавно финансиране           3 148 381 лв.

                                     общинско финансиране               600 000 лв.

За дейности по тази функция са разпределени 3 148 381 лв. по стандарт.

 Общинското финансиране обхваща възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж – 550 000 лв., както и средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове – 50 000 лв. в т.ч. Клуба на инвалида, за Съюза на слепите, Съюз на глухите, Съюз на диабетиците.

VI.Функция “Жилищно строителство,

               БКС и опазване на околната среда”             3 008 874 лв.

Всички  дейности и разходи, които се планират и отчитат по тази функция  са определени като общински дейности и се осигуряват от собствените приходи на общината. Тук се  включват разходите за:

– управление.контрол и регулиране на дейности по жил.стр. – 900 000 лв.

– подръжка на естествени водоизточници, чешми, шадравани и др. 21 374 лв.

– улично осветление 180 000 лв. ;

– изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа 546 000 лв. като в това число са включени средства за текущ ремонт на тротоарни настилки съпътстващ основния ремонт на улици в града и средства за зимно снегопочистване на улици;

– други дейности по ЖС и рег.развитие – бюджет за кметствата в общината – 180 000 лв.

– дейности по опазване на околната среда  50 000 лв.;

– за чистота, сметосъбиране и управление на дейностите по отпадъците –

общо за тези дейности се плануват разходи в размер на 1 131 500 лева.

VII.Функция “Почивно дело, култура,

                                   религиозна дейност”                     1 251 204 лв.

                        В т.ч.  държавно финансиране                   451 204 лв.

                                   общинско финансиране                    800 000 лв.

Общият размер на средствата за ДД за общината са 451 204 лв. по стандарт, от които 450 153 лв. субсидии за читалищата.

Общинското финансиране е разпределено за:

–  195 000 лв. за поддръжка на спортната  база, изпълнение на спортния календар на общината, както и за субсидиране на спортни клубове;

–  80 000 лв за поддръжка на местни културни институти (музей);

–  125 000 лв. за издръжка на Общински медиен център „Радиотранслационни възли”, издаване на вестник „Карнобатски глас“;

–  180 000 лв. за обреден дом към  ОП „БКРД”

200 000 лв. в „Други дейности по културата”, където се планират и отчитат всички разходи свързани с провежданите мероприятия по културния календар в т.ч. провеждането на „Балкански фестивал на изкуствата“ 2021г.

– 20 000 лв. за дейност „Зоопаркове”

VIII.Функция “Икономически дейности

                                  и услуги”                                    1 485 044 лв.

                        В т.ч.  общинско финансиране         1 480 038 лв.

                                    държавно финансиране                5 006 лв.

В тази функция са планирани разходи за зимно поддържане и снегопочистване, и поддържане на пътища – 560 038 лв., за приюти за безстопанствени кучета – 40 000 лв.,  за разработване, управление и съфинансиране по проекти и програми  от ЕС и национални такива, са заложени 330 000 лв.; в дейност „Други дейности по икономиката” са планирани 550 000 лв.

IX.Функция “Разходи некласифицирани в

 другите функции                  50 000 лв.

                        В т.ч.  общинско финансиране         50 000 лв

В тази функция са планирани разходи за лихви и такси по кредити, използвани за финансиране на проекти от ЕС.

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

Инвестиционната програма на общината за 2021 г. е на обща стойност 3 011 934 лв. Финансирането е осигурено от:

– Целева субсидия от ЦБ за 2021г.-   1 321 400 лв.

– От преходен остатък от Целева субсидия от ЦБ за 2020г. – 264 006 лв.,

Собствените приходи –   1 416 528 лв.

– Обща субсидия за делегирани от държавата дейности – 10 000 лв.

Разпределението на разходите по обекти е както следва :

1.Основен ремонт улици в гр.Карнобат – ул.”Цанко Церковски”, ул.”Райна Княгиня”, ул.“Тунджа“ , ул.“Струма“ и ул.“Панайот Хитов“, ул.“Пета“, ул. „Шеста“1 000 000
2.Закупуване на багер за нуждите на гробищните паркове50 000
3.Закупуване на хидравлична машина с гребло и вишка за зимно поддържане и снегопочистване80 000
4.Закупуване на сметосъбиращ автомобил177228
5.Основен ремонт на общински път „BGS 1060 /ІІІ -5391/ Аспарухово-Сърнево-Черково-Екзарх Антимово-Смолник“ – участък с. Екзарх Антимово – с. Черково, общ. Карнобат165008
6. Основен ремонт на общински път „BGS 1004 / I – 6 / Айтос – Карагеоргиево -Тополица – Граница общ. ( Айтос – Карнобат ) – Кликач“  –  / І – 6 /- участък / І – 6 /- с. Кликач420398
7.Благоустрояване на околоблокови пространства300000
8.Благоустрояване на пространството между народно читалище „Димитър Полянов“ и Районен съд-Карнобат – паркинг180000
9.Закупуване на компютри и софтуер за нуждите на общинска администрация и кметствата20000
10.Център за видеонаблюдение50000
11.Проектиране, авторски и строителен надзор за сепарираща инсталации на ПСО гр.Карнобат70 000
12.Закупуване на автомобил за нуждите на организация на движението на в урбанизираната територия на гр. Карнобат35 000
13.Изграждане на колумбарий в гробищен парк – Карнобат30 000
14.Обследване и изготвяне на технически паспорти на всички мостове и водостоци на общинската пътна мрежа10 000
15.Биологична рекултивация на депо са битови отпадъци – гр.Карнобат44 300
16.Проектиране за изграждане на природонаучен музей30 000
17.Изграждане на улично осветление от бул“Москава“ до ЖП Гара Карнобат180 000
18.Изграждане на улично осветление в кв.“Възраждане“30 000
19.Капиталов трансфер за МБАЛ Карнобат за закупуване на диализен апарат, апарат за ЕМГ и окончателно плащане на рентген120000
20.Закупуване на медицинска апаратура за Медицински център-1 Карнобат – апарат за магнитотерапия и микроскопска камера10 000
21.Система за видеонаблюдение в ЦНСТ Ахинора с.Искра10 000
ОБЩО3011934
Виж още

Още новини

Вашият коментар