Карнобат

Адвокат Николай Христов, Коалиция“Демократична България“- обединение:“Ще работя за съдебна реформа“

Ад­во­кат Ни­ко­лай Хри­с­тов е ро­ден в град Кар­но­бат. Же­нен. На 37 го­ди­ни. Жи­вее в град Со­фия. Управлява со­б­с­т­ве­на ад­во­ка­т­с­ка кан­то­ра. За­вър­шил е сре­д­но­то си об­ра­зо­ва­ние в СУ „Св.св. Ки­рил и Ме­то­дий“ в ро­д­ния си град. За­вър­шил е ви­с­ше об­ра­зо­ва­ние – ма­ги­с­т­ра­ту­ра по „пра­во“ в Со­фий­с­ки уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Ох­ри­д­с­ки“. Уч­ре­ди­тел е на ПП Дви­же­ние „Да, Бъл­га­рия“, ко­е­то е част от ко­а­ли­ци­я­та „Де­мо­к­ра­ти­ч­на Бъл­га­рия“ – обе­ди­не­ние.

„Ка­то чо­век, по­з­на­ващ съ­де­б­на­та си­с­те­ма в де­тай­ли, ще ра­бо­тя за съ­де­б­на ре­фор­ма, ако бъ­да из­б­ран за на­ро­ден пре­д­с­та­ви­тел. Мои при­о­ри­те­ти ще бъ­дат за­к­ри­ва­не­то на спе­ци­а­ли­зи­ра­ни­те съд и про­ку­ра­ту­ра, ка­к­то и пре­д­с­ро­ч­но­то пре­к­ра­тя­ва­не на ман­да­ти­те на Ви­с­шия съ­де­бен съ­вет и на гла­в­ния про­ку­рор. То­ва мо­же да бъ­де по­с­ти­г­на­то след из­вър­ш­ва­не на не­об­хо­ди­ми­те за­ко­но­ви и кон­с­ти­ту­ци­он­ни про­ме­ни.“

-Ка­к­во пре­д­ла­га Де­мо­к­ра­ти­ч­на Бъл­га­рия на из­би­ра­те­ли­те на те­зи из­бо­ри?

-На пър­во мя­с­то ние ще ра­бо­тим за съ­с­та­вя­не на пра­ви­тел­с­т­во, за­що­то хо­ра­та ве­че са умо­ре­ни от из­бо­ри. Но в та­зи връ­з­ка дър­жа да по­д­чер­тая, че ние мно­го яс­но сме ка­за­ли, още пре­ди пре­ди­ш­ни­те из­бо­ри, че ко­а­ли­ции с ГЕРБ, БСП и ДПС ня­ма да пра­вим.

-С ка­к­во ще се ан­га­жи­ра фор­ма­ци­я­та в на­ро­д­но­то съ­б­ра­ние?

-Ние сме го ка­за­ли още със сло­га­на, с кой­то се явя­ва­ме на те­зи из­бо­ри – Сво­бо­да, За­кон­ност, Мо­дер­ни­за­ция.

Пре­д­ла­га­ме сво­бо­да на би­з­не­са, кой­то от го­ди­ни е сти­с­нат за гу­ша­та и кой­то би­ва ре­ке­ти­ран еже­д­не­в­но през дър­жа­в­ни­те ин­с­ти­ту­ции. Ви­ж­да­те, он­зи ден из­ле­зе по­ре­д­на част от ед­но раз­с­ле­д­ва­не на Ан­ти­ко­ру­п­ци­он­ния фонд, от ко­е­то яс­но се ви­ж­да ка­к­во пре­д­с­та­в­ля­ва­ше уп­ра­в­ле­ни­е­то на ГЕРБ – съ­з­да­ли са ма­т­ри­ци, по ко­и­то, чрез до­б­ро­съ­ве­с­т­но по­да­ва­ни­те от би­з­не­са дан­ни в НАП, сле­дят обо­ро­ти­те и пе­чал­би­те на ком­па­ни­и­те и ко­га­то ня­кой за­по­ч­не да пе­че­ли до­б­ре, за­по­ч­ват да го тор­мо­зят и да го ре­ке­ти­рат. Как при то­ва по­ло­же­ние, чо­век да бъ­де че­с­тен, спря­мо дър­жа­ва­та, да си от­чи­та пе­чал­би­те и да си пла­ща да­нъ­ци­те, ко­га­то ри­с­ку­ва ин­фор­ма­ци­я­та за то­ва да се до­к­ла­д­ва „на ко­го­то тря­б­ва“, за да по­с­ле­д­ва тор­моз? Вси­ч­ко то­ва ще бъ­де пре­к­ра­те­но не­за­ба­в­но. Ве­че ня­ма да има би­з­не­си, ко­и­то да се при­те­с­ня­ват да по­ра­с­нат, за да не по­па­д­нат под ра­да­ри­те на кле­п­то­к­ра­ци­я­та. Тря­б­ва да вър­нем до­ве­ри­е­то на хо­ра­та в дър­жа­ва­та.

Пре­д­ла­га­ме за­кон­ност. Един за­кон за вси­ч­ки. В мо­мен­та про­ку­ра­ту­ра­та ра­бо­ти из­би­ра­е­мо – уд­ря ед­ни и па­зи дру­ги. При на­ли­чие на чу­до­ви­щ­ни раз­к­ри­тия за ко­ру­п­ция, ко­и­то из­ли­зат еже­д­не­в­но, сре­щу ня­кое от за­ме­се­ни­те ли­ца да е пре­д­п­ри­е­то не­що? Не. Не е пре­д­п­ри­е­то, за­що­то раз­к­ри­тия ка­то „Осем­те Джу­дже­та“, при­мер­но, ни по­ка­з­ват, че хо­ра в са­ма­та про­ку­ра­ту­ра са за­ме­се­ни в ко­ру­п­ци­он­ни схе­ми и кра­ж­би на би­з­не­си. В та­зи връ­з­ка, ние сме се фо­ку­си­ра­ли, имен­но вър­ху ре­фор­ми­ра­не на про­ку­ра­ту­ра­та. Не мо­же да има­ме без­на­ка­за­ни про­ку­ро­ри. Но там вси­ч­ко ид­ва от фи­гу­ра­та на гла­в­ния про­ку­рор. Мъ­д­ри­ят ни на­род е ка­зал, че „ри­ба­та се вми­ри­с­ва от гла­ва­та“. Ще по­с­та­вим гла­в­ния про­ку­рор под де­мо­к­ра­ти­ч­на от­че­т­ност и ще пре­д­ви­дим въз­мо­ж­ност за от­зо­ва­ва­не­то му по во­ля­та на то­зи, на кой­то по Кон­с­ти­ту­ция би тря­б­ва­ло да слу­жи той – гра­ж­да­ни­те.

Ви­ж­да­те, че се на­ла­га дру­ги да ни ка­з­ват кой у нас е ко­рум­пи­ран и ста­ва яс­но, че про­ку­ра­ту­ра­та не про­с­то не си е свър­ши­ла ра­бо­та­та, но и е про­те­к­ти­ра­ла ко­ру­п­ци­я­та у нас. Имам пре­д­вид сан­к­ци­и­те по за­ко­на „Ма­г­ни­т­с­ки“. Про­ку­ро­ри­те ни раз­по­ла­гат със съ­ща­та ин­фор­ма­ция, с ко­я­то раз­по­ла­га и САЩ. Са­мо че, ка­к­то ста­на яс­но от един из­те­къл за­пис, Иван Ге­шев яв­но мно­го оби­ча да се пра­ви на луд.    

Ан­га­жи­ра­ме се и с мо­дер­ни­за­ци­я­та на дър­жа­в­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция. От го­ди­ни у нас се го­во­ри за еле­к­т­рон­но уп­ра­в­ле­ние. По­т­ро­ше­ни са ми­ли­ар­ди за осъ­ще­с­т­вя­ва­не­то му и ня­ма ни­що на­с­ре­ща. Аз съм ад­во­кат и си ме­ч­тая един ден да мо­га да ра­бо­тя от вся­ка то­ч­ка на све­та. Пре­д­по­ла­гам то­ва е ме­ч­та на мно­го хо­ра в сфе­ра­та на ус­лу­ги­те. Но ко­га­то за вся­ка най-еле­мен­тар­на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­на ус­лу­га е не­об­хо­ди­мо да се оби­ко­лят хи­ля­ди ги­ше­та, от ко­и­то да се по­лу­ча­ват раз­ли­ч­ни бе­ле­ж­ки, ко­и­то пък да се за­не­сат на дру­ги ги­ше­та, как да ста­не то­ва? Мо­дер­ни­за­ци­я­та оз­на­ча­ва вси­ч­ки дър­жа­в­ни ин­с­ти­ту­ции да за­по­ч­нат да си ко­му­ни­ки­рат по еле­к­т­ро­нен път, за да не се на­ла­га на гра­ж­да­ни­те и на би­з­не­си­те да се пре­в­ръ­щат в те­х­ни ку­ри­е­ри. Ние мо­жем да го на­п­ра­вим. В Де­мо­к­ра­ти­ч­на Бъл­га­рия са съ­б­ра­ни ек­с­пер­ти, ко­и­то зна­ят как да слу­чи еле­к­т­рон­но­то уп­ра­в­ле­ние. По на­ши из­чи­с­ле­ния, око­ло 70% от ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни­те ус­лу­ги мо­гат на пра­к­ти­ка да от­па­д­нат, ко­га­то се съ­з­да­де свър­за­но­ст­та на си­с­те­ми­те, за ко­я­то ста­на ду­ма.

Подкрепете Николай Христов с номер
23 в бюлетината и с преференция 105.

-В 45-то­то на­ро­д­но съ­б­ра­ние вне­со­х­те за­ко­но­п­ро­ект за за­к­ри­ва­не на спе­ци­а­ли­зи­ра­но­то пра­во­съ­дие, но той не бе­ше при­ет. Ще про­дъл­жи­те ли да на­с­то­я­ва­те за то­ва?

-За­к­ри­ва­не­то на спе­ци­а­ли­зи­ра­но­то пра­во­съ­дие е един от на­ши­те при­о­ри­те­ти, за ко­и­то ще ра­бо­тим от ден пър­ви на 46-то­то на­ро­д­но съ­б­ра­ние. Вси­ч­ки скан­да­ли в съ­де­б­на­та си­с­те­ма на­по­с­ле­дък са свър­за­ни със спе­ци­а­ли­зи­ра­ни­те съд и про­ку­ра­ту­ра. Най-се­ри­о­з­ни­те про­я­в­ле­ния на без­за­ко­ни­е­то в стра­на­та ни са кон­цен­т­ри­ра­ни, имен­но там. Спе­ци­а­ли­зи­ра­но­то пра­во­съ­дие е пре­вър­на­то в сво­е­о­б­ра­з­на ин­к­ви­зи­ция. По­в­ди­гат се тол­ко­ва бе­зум­ни и про­из­вол­ни об­ви­не­ния, че мен ме е срам, че те­зи хо­ра там са юри­с­ти. Са­мо за при­мер ще ка­жа, че там мо­гат да ви по­в­ди­г­нат об­ви­не­ние за то­ва, че ди­ша­те. И по­не­же им е яс­но, че то­ва е бе­зу­мие, ко­е­то ни­ко­га ня­ма да се пре­вър­не в осъ­ди­тел­на при­съ­да от по­с­ле­д­на ин­с­тан­ция, им тря­б­ва­ха про­ку­ро­ри, ко­и­то да на­п­ра­вят спе­ци­а­ли­зи­ра­ни съ­дии, за да се дър­жат хо­ра­та об­ви­ня­е­ми и по аре­с­ти­те с го­ди­ни. То­ва се пра­ви са­мо с ед­на цел – да се съ­си­пе или от­к­ра­д­не оп­ре­де­лен би­з­нес, кой­то е по­па­д­нал под ма­т­ри­ци­те, ко­и­то са раз­ра­бо­ти­ли. То­ва не мо­же да про­дъл­жа­ва та­ка, за­що­то ве­че не ста­ва ду­ма са­мо за ня­кол­ко „ло­ши оли­гар­си“, към ко­и­то мо­же и да не из­пи­т­ва­ме осо­бе­но съ­чу­в­с­т­вие. Та­ки­ва не­ща за­по­ч­на­ха да се слу­ч­ват и на от­но­си­тел­но мал­ки би­з­не­си. Ал­ч­но­ст­та  на те­зи хо­ра – на ве­че оти­ва­ща­та си шай­ка, не знае гра­ни­ци. В мо­мен­та ви­ж­да­ме, че и дру­ги по­ли­ти­че­с­ки си­ли за­по­ч­на­ха да раз­би­рат за ка­к­ва дъл­бо­ка ко­ру­п­ци­он­на яз­ва в сър­це­то на пра­во­ра­з­да­ва­тел­на­та ни си­с­те­ма ста­ва ду­ма. Та­ка че се на­дя­ва­ме в 46-то­то на­ро­д­но съ­б­ра­ние бър­зо да ус­пе­ем да при­д­ви­жим то­зи въ­п­рос.

За­к­ри­ва­не­то на спе­ци­а­ли­зи­ра­но­то пра­во­съ­дие не оз­на­ча­ва, оба­че, че де­ла­та там ще се пре­к­ра­тят и хо­ра­та, ко­и­то на­и­с­ти­на са из­вър­ш­ва­ли пре­с­тъ­п­ле­ния, ще се из­мъ­к­нат, ка­к­то се опи­т­ват да вну­ша­ват от ГЕРБ, а и от про­ку­ра­ту­ра­та.    

-Ка­к­во пре­д­ла­га­те на из­би­ра­те­ли­те в сфе­ра­та на ико­но­ми­ка­та? 

-Ние сме дя­с­на фор­ма­ция и то­ва най-до­б­ре си ли­чи, имен­но от про­г­ра­ма­та ни в сфе­ра­та на ико­но­ми­ка­та. Ние счи­та­ме, че сво­бо­д­ни­ят пре­д­п­ри­е­ма­че­с­ки дух е дви­га­тел на бла­го­ден­с­т­ви­е­то на ця­ло­то об­ще­с­т­во. За да има па­ри за за­п­ла­ти и пен­сии, пър­во тря­б­ва пре­д­п­ри­е­ма­чи­те да мо­гат да ди­шат спо­кой­но. Ос­вен то­ва, дре­б­ни­ят и сре­ден би­з­нес е гръ­б­на­ка на ико­но­ми­ка­та. Там ще фо­ку­си­ра­ме уси­ли­я­та си – във въз­с­та­но­вя­ва­не­то му. Ка­к­то от по­с­ле­ди­ци­те на ко­вид-кри­за­та, та­ка и чи­с­то при­н­ци­п­но, за­що­то през уп­ра­в­ле­ни­е­то на ГЕРБ то­зи би­з­нес бе­ше уни­що­жен. Са­мо за при­мер ви­ж­те бан­ка­та за раз­ви­тие, ко­я­то би тря­б­ва­ло да по­ма­га имен­но на то­зи вид би­з­нес. След фа­ли­та на КТБ, та­зи бан­ка бе­ше пре­вър­на­та в ка­си­ч­ка на оли­гар­хи­я­та, а мал­ки­ят и сре­ден би­з­нес изо­с­та­вен на про­из­во­ла.

Кон­к­ре­т­но в сфе­ра­та на ико­но­ми­ка­та ис­кам да мар­ки­рам две не­ща, ко­и­то ще на­п­ра­вим ве­д­на­га – въ­ве­ж­да­не на не­об­ла­га­ем ми­ни­мум на до­ход от 500 ле­ва. Тук да уто­ч­ня, че ста­ва ду­ма за пър­ви­те 500 ле­ва, ко­и­то чо­век из­кар­ва, не­за­ви­си­мо да­ли до­хо­дът му е 500, 5000 или 5 ми­ли­о­на. То­ва е мяр­ка, на­со­че­на имен­но към хо­ра­та с най-ни­с­ки до­хо­ди, но е на­п­ра­ве­на та­ка, че да бъ­де спра­ве­д­ли­ва и ва­ли­д­на за вси­ч­ки. Ос­вен то­ва, смя­та­ме да вди­г­нем дра­с­ти­ч­но пра­га за ре­ги­с­т­ра­ция по ДДС, кой­то не е пи­пан от 2002г. То­ва би да­ло глъ­т­ка въз­дух на най-дре­б­ния би­з­нес, на кой­то ня­ма да му се на­ла­га още от съ­з­да­ва­не­то си да се пре­в­ръ­ща в да­нъ­чен слу­жи­тел и да вър­ши ра­бо­та­та на дър­жа­в­ни­те чи­но­в­ни­ци.    

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Виж още

Още новини

Вашият коментар