Карнобат

Атанас Костадинов, ГЕРБ-СДС: Искам да бъда гласа на младите хора от Карнобат

Ата­нас Ко­с­та­ди­нов e ед­но от мла­ди­те ли­ца в по­ли­ти­ка­та в об­ласт Бур­гас. На 31 го­ди­ни, ро­ден в Кар­но­бат, Ата­нас Ко­с­та­ди­нов раз­ви­ва со­б­с­т­вен би­з­нес в ро­д­но­то си мя­с­то и то в сфе­ра не­ти­пи­ч­на за мла­ди­те- зе­ме­де­лие. Смя­та, че връ­з­ка­та със зе­мя­та е не­що, ко­е­то не мо­же да бъ­де сра­в­не­но ка­то за­ряд с ни­коя дру­га ра­бо­та, ос­вен със спор­та. За­що­то кан­ди­да­тът за на­ро­ден пре­д­с­та­ви­тел се за­ни­ма­ва ак­ти­в­но и със спорт.

Достъпна спортна инфраструктура в малките населени места е сред топ
приоритетите на младия треньор

В шко­ла­та по спор­т­на ак­ро­ба­ти­ка, в ко­я­то е тре­ньор, еже­д­не­в­но учи най-мал­ки­те на две не­ща- спор­тът е здра­ве и жи­вот, а по­ч­те­но­ст­та и ди­с­ци­п­ли­на­та най-ва­ж­ни­те ка­че­с­т­ва.

– За­що един ус­пе­шен, млад чо­век вли­за в по­ли­ти­че­с­ка­та на­д­п­ре­ва­ра? Име­то ви е в ли­с­та­та на ГЕРБ-СДС за из­бо­ри­те на 11 юли.

-Спор­тът и ра­бо­та­та ми в сфе­ра­та на зе­ме­де­ли­е­то са ме на­у­чи­ли на не­що мно­го ва­ж­но – не­ща­та се слу­ч­ват то­га­ва, ко­га­то ра­бо­тиш здра­во и със сър­це. За да ис­каш про­мя­на, тря­б­ва да ста­неш част от нея. Ис­тин­с­ки ме ядо­с­ват хо­ра­та, ко­и­то кри­ти­ку­ват от­-     ст­ра­ни и до там. Без дей­с­т­вия, без ини­ци­а­ти­ва, без идеи. Имам енер­гия и ис­кам да я дам, смя­там, че по­ли­ти­ка­та има ну­ж­да от мла­ди хо­ра с нов по­г­лед. Ус­пе­шен съм в то­ва, ко­е­то пра­вя, по­з­на­вам про­б­ле­ми­те на гра­да, на об­ла­ст­та, на мла­дия чо­век в мал­кия град, на хо­ра­та, ко­и­то са ос­та­на­ли тук.    

– Ка­к­ви це­ли си по­с­та­вя­те, ако бъ­де­те из­б­ран за на­ро­ден пре­д­с­та­ви­тел?

-Вли­зам в ли­с­та­та на ГЕРБ-СДС ка­то гра­ж­да­нин, с яс­ни це­ли – раз­ви­тие на мал­ки­те на­се­ле­ни ме­с­та. По­с­ве­тил съм се на де­ца­та и спор­та. Все­ки ден ви­ж­дам как в за­ла­та те се пре­в­ръ­щат в ди­с­ци­п­ли­ни­ра­ни мла­ди хо­ра, из­г­ра­ж­дат се ка­то ха­ра­к­те­ри, ка­то до­с­той­ни бъл­га­ри. Ис­кам в Кар­но­бат и във вся­ко ед­но на­се­ле­но мя­с­то, без зна­че­ние го­ля­мо или мал­ко, да има ус­ло­вия за спорт.

В на­шия град де­ца­та ня­мат до­с­та­тъ­ч­но спор­т­ни иг­ри­ща, в учи­ли­ща­та ли­п­с­ват спор­т­ни са­ло­ни и съ­о­ръ­же­ния. Тъ­ж­но е, за­що­то има­ме тол­ко­ва та­лан­т­ли­ви мла­де­жи. Ня­ма ги за­ли­те, в ко­и­то да вля­зат и спор­ту­ват, да вкар­ват енер­ги­я­та си в не­що по­ло­жи­тел­но и то­га­ва са по ме­с­та, за ко­и­то не ис­ка­ме да чу­ва­ме. Но ка­к­во оча­к­ва­ме от тях, ко­га­то не сме им да­ли въз­мо­ж­ност за из­бор? Та­ки­ва це­ли си по­с­та­вям – да има ус­ло­вия да ос­та­неш, да съ­з­да­деш и да пре­да­деш на­та­тък. Не на по­с­ле­д­но мя­с­то ха­ре­с­вам от­бо­ра на ГЕРБ-СДС, ви­ж­дам как гла­сът на мла­ди­те има зна­че­ние, це­ня и опи­та на ос­та­на­ли­те ко­ле­ги в ли­с­та­та. Вси­ч­ки ис­ка­ме ед­но и съ­що – раз­ви­ти­е­то на Бъл­га­рия да про­дъл­жи.

– Кои спо­ред вас са най-го­ле­ми­те про­б­ле­ми на мал­ки­те на­се­ле­ни ме­с­та и в ча­с­т­ност на об­щи­на Кар­но­бат?

-Обе­з­лю­дява­не­то е ос­но­вен про­б­лем. Хо­ра­та в ак­ти­в­на, тру­до­с­по­со­б­на въз­раст тър­сят по-до­б­ри до­хо­ди и про­фе­си­о­нал­но раз­ви­тие в го­ле­ми­те гра­до­ве и чу­ж­би­на. То­зи про­цес не е от днес или от вче­ра, тъ­ж­на тен­ден­ция. Но ка­къв из­бор е ос­та­вен, ко­га­то ня­ма по­ле за ре­а­ли­за­ция, ли­п­с­ват и най-не­об­хо­ди­ми­те  не­ща – де­те­то ти да има къ­де да спор­ту­ва, да учи в съ­в­ре­мен­на сре­да, до­с­тъп до ка­че­с­т­ве­но здра­ве­о­па­з­ва­не, ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра.

Ко­га­то в ед­на об­щи­на ка­то Кар­но­бат има тра­ди­ци­о­нен по­ми­нък, в слу­чая зе­ме­де­ли­е­то, той тря­б­ва да бъ­де ак­ти­в­но по­д­к­ре­пян и на­сър­ча­ван от дър­жа­ва­та с ин­ве­с­ти­ции в ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та, до­с­тъп до фи­нан­си­ра­не, въз­мо­ж­но­с­ти за мо­дер­ни­за­ция на се­к­то­ра.

– За­що хо­ра­та тря­б­ва да гла­су­ват за вас?

-Най-ва­ж­но­то за мен е да бъ­да гла­са на хо­ра­та от Кар­но­бат и мал­ки­те на­се­ле­ни ме­с­та. Да пре­ма­х­на ди­с­тан­ци­я­та ме­ж­ду по­ли­ти­ци­те и гра­ж­да­ни­те. По-мал­ки­те об­щи­ни имат ну­ж­да от хо­ра, ко­и­то да по­с­та­вят ме­с­т­ни­те про­б­ле­ми, да на­с­то­я­ват за тя­х­но­то раз­ре­ша­ва­не.

Бол­но ми е, че мла­ди­те хо­ра на­пу­с­кат ро­д­ни­те си ме­с­та и тър­сят ре­а­ли­за­ция в го­ле­ми­те гра­до­ве.

Аз ра­бо­тя в Кар­но­бат, все­ки ден съм тук, ис­кам да ви­ж­дам въз­мо­ж­но­с­ти за раз­ви­тие в не­го. Бъл­га­рия не е са­мо го­ле­ми­те гра­до­ве.            

За да подкрепите Атанас Костадинов, отбележете 5 в електронната бюлетина за партии/в квадрата/ и 110 в електронната бюлетина за личност/в кръга/.

– Ка­къв ан­га­жи­мент ще по­е­ме­те ли­ч­но към Кар­но­бат?

-Ан­га­жи­мен­ти­те са по­е­мат, за да се из­пъл­ня­ват. То­ва ви­ж­дам и ка­то по­с­ле­до­ва­тел­на по­ли­ти­ка на пар­ти­я­та, ко­я­то ми гла­су­ва до­ве­рие на пре­д­с­то­я­щи­те из­бо­ри.

Длъ­ж­ни­ци сме на де­ца­та на Кар­но­бат.

Пър­ви­ят ан­га­жи­мент, кой­то ще по­е­ма, е да ра­бо­тя за но­ви спор­т­ни са­ло­ни в учи­ли­ща­та, за от­к­ри­ти и мо­дер­ни спор­т­ни про­с­т­ран­с­т­ва. Ни­що дру­го не по­з­во­ля­ва на де­ца­та да из­г­ра­дят тол­ко­ва по­ло­жи­тел­ни ка­че­с­т­ва и цен­но­с­ти, кол­ко­то спор­тът.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Виж още

Още новини

Вашият коментар