Карнобат

Детска градина „Мир“ с ново и функционално дворно пространство

Новите и модерни детски площадки изцяло промениха облика на дворното пространство в ДГ“Мир“ в гр. Карнобат. Те са функционални, красиви и съобразени с възрастовите изисквания на децата, които ще ги ползват. Всяка зона за игра е оборудвана и обзаведена с разнообразни образователни и занимателни игри, люлки, пясъчници и пързалка. Съоръженията са разположени в красиво оформени цветни кътове за игра, които вече радват децата от всички възрастови групи. Благоустроеното дворно пространство привлича вниманието и възхищението на родителите и на жителите на квартала.
Реконструкцията на дворното пространство и изграждането на площадките за игра на открито се извърши през летните месеци. Строителството бе част от дейностите, предвидени в споразумение за финансиране с Министерство на труда и социалната политика по Проект „Красива България“. Община Карнобат получи одобрение и финансов ресурс за своето проектно предложение: „Благоустрояване на дворно пространство и изграждане на площадки в детска градина „Мир“ гр. Карнобат“ .
Дейностите се изпълниха по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“, която е насочена към осигуряване на подходяща и рентабилна образователна и здравна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението по места, както и към оптимизация и модернизация на социалната инфраструктура, предоставяща услуги в общността, които не са от резидентен тип. Общият бюджет на проекта възлиза на близо 249 737 лв., от които близо 120 000 лв. финансиране от Проект „Красива България“.


Изпълнител на строителството е фирма „Партньори – А.Т.“, а на строителния надзор – „Координати Груп 2003“ ООД.
В хода на строително – монтажните дейности по проекта са обособени пет отделни зони за игра, за всяка една от петте групи деца, които посещават детската градина.
Цялостно обновени са настилките по алеите, положена е ударопоглъщаща настилка в зоните за игра, изградени са пясъчници. Монтирани са люлки, пързалка, занимателни и образователни игри. Реновирано е съществуващото водно огледало. Положена е нова ВиК инсталация, извършено е възстановяване на бетонните елементи и полагане на покритие от мозайка за басейн. Монтирани са нови паркови елементи – пейки с перголи за засенчване и кошчета, както и перголи за засенчване на пейките. Обособени са повече зелени площи.
Всички площадки за игра са сертифицирани за съответствие с Наредба № 1/2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
Благоустрояването на дворното пространство и рехабилитацията на детските площадки за игра допринасят за обогатяване и естетизиране на физическата среда в детската градина. Чрез тях се създават оптимални условия за отглеждане и възпитание на децата, благоприятстващи хармоничното им израстване и развитие. По проекта е проведено и обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица.

Виж още

Още новини

Вашият коментар