Карнобат

Дистрикт Гуверньорът на Ротари България посети Карнобат

Ми­т­ко Ми­нев – ДГ на Ро­та­ри­ан­с­кия Ди­с­т­рикт 2482- Бъл­га­рия, за­е­д­но с Аси­с­тент гу­вер­ньор Иван Ива­нов бе на по­се­ще­ние в Кар­но­бат. При­д­ру­жа­ван от пре­зи­ден­та на кар­но­ба­т­с­кия клуб д-р Пен­ка Зла­та­но­ва, чле­но­ве на Ро­та­ри и Ин­те­ракт той се сре­щ­на с кме­та на об­щи­на­та Ге­ор­ги Ди­ми­т­ров.

Гу­вер­ньо­рът пре­да­де на кме­та спе­ци­ал­ни­те по­з­д­ра­ви от гра­до­на­чал­ни­ка на Ве­ли­ко Тър­но­во, кой­то съ­що е член на ро­та­ри­ан­с­ко­то се­мей­с­т­во. Ми­т­ко Ми­нев по­д­чер­та, че уси­ли­я­та на Ро­та­ри Бъл­га­рия са на­со­че­ни към по­до­б­ря­ва­не жи­во­та в об­щ­но­ст­та, би­ло то на мла­до­то по­ко­ле­ние, на хо­ра в не­ра­в­но­с­той­но по­ло­же­ние, би­ло то за про­б­ле­ми, къ­де­то ин­с­ти­ту­ци­и­те не ус­пя­ват да до­с­ти­г­нат в пъл­но­та  обе­ма, в кой­то би тря­б­ва­ло да да­ват. „За­то­ва са и на­ши­те сре­щи с об­щин­с­ки­те ръ­ко­во­д­с­т­ва, за да мо­жем да сти­ко­ва­ме съ­в­ме­с­т­на­та си ра­бо­та в по­л­за на хо­ра­та, чрез об­щ­но­ст­та и чрез све­та“, до­ба­ви още той. По вре­ме на сре­ща­та бя­ха об­съ­де­ни по­тен­ци­ал­ни­те въз­мо­ж­но­с­ти за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во, сфе­ри­те, в ко­и­то Ро­та­ри мо­же да бъ­де в по­л­за на об­ще­с­т­во­то. Ди­с­т­рикт гу­вер­ньо­рът по­д­чер­та, че е впе­ча­т­лен от дей­но­ст­та на кар­но­ба­т­с­ки­те ро­та­ри­ан­ци и от про­е­к­ти­те, с чи­я­то ре­а­ли­за­ция са се ан­га­жи­ра­ли. 

„Ро­та­ри клу­б Кар­но­бат се ут­вър­ди с при­съ­с­т­вие в об­ще­с­т­ве­ния жи­вот. То­ва, ко­е­то вър­ши е ви­ди­мо, хо­ра­та го оце­ня­ват. Ад­ми­ра­ции за ак­ти­в­на­та ра­бо­та в по­л­за на мла­ди­те хо­ра, за по­д­к­ре­па­та и въз­мо­ж­но­с­ти­те, ко­и­то им пре­до­с­та­вя ор­га­ни­за­ци­я­та за ли­ч­но­с­т­но из­г­ра­ж­да­не и раз­ви­тие чрез чар­ти­ра­ния Ин­те­ракт клуб в гра­да“, за­я­ви от своя стра­на кме­тът. Той по­д­чер­та, че в ли­це­то на об­щи­на­та Ро­та­ри клу­б ви­на­ги ще има съ­дей­с­т­вие и то за­ра­ди бла­го­ро­д­ни­те ини­ци­а­ти­ви, на ко­и­то се е по­с­ве­ти­ла ор­га­ни­за­ци­я­та.

Чрез сво­и­те дей­с­т­вия ро­та­ри­ан­ци­те да­ват си­г­нал, че Ро­та­ри клуб е мя­с­то­то, къ­де­то хо­ра­та мо­гат да про­я­вят сво­я­та гра­ж­дан­с­ка ан­га­жи­ра­ност към то­ва, ко­е­то ста­ва око­ло тях. „На­ши­те чле­но­ве са хо­ра, ко­и­то ис­кат да ра­бо­тят, да слу­жат без­ко­ри­с­т­но, до­б­ро­вол­но. Има­ме клу­бо­ве, ко­и­то да­ват имен­но то­зи при­мер и един от тях е то­зи в Кар­но­бат“, ка­за Ми­т­ко Ми­нев. Той по­да­ри на кме­та Ал­ма­нах, вклю­ч­ващ про­е­к­ти­те на вси­ч­ки Ро­та­ри клу­бо­ве за из­ми­на­ла­та ро­та­рин­с­ка го­ди­на и фла­га на Ди­с­т­рикт Гу­вер­ньо­ра, с ло­го­то за та­зи го­ди­на.

По вре­ме на ви­зи­та­та си в гра­да, Ди­с­т­рикт гу­вер­ньо­рът по­се­ти ЦСРИ „Св.Ан­на“, на ко­го­то кар­но­ба­т­с­ки­те ро­та­ри­ан­ци са ис­тин­с­ки и вер­ни при­я­те­ли. Сре­щ­на се с мла­де­жи­те от Ин­те­ракт клу­ба и с чле­но­ве­те на Ро­та­ри клуб Кар­но­бат.

Виж още

Още новини

Вашият коментар