Карнобат

Дневен център „Детски свят“ с нова площадка за игри и рехабилитация

Новата детска площадка е цветна, красива, отговаряща на стандартите за безопасност и оборудвана с необходимите съоръжения. Строително монтажните работи приключиха на 30 август. Детската площадка за игра на открито в Дневния център за деца с увреждания в кв. „Красно село“, Карнобат е изпълнена по договор за съвместна дейност между общината и Фонд „Социална закрила“.дневен център Детски свят
Общият обем изпълнени СМР възлиза на 35 472,48 лв. с ДДС, като безвъзмездното финансиране от ФСЗ е 31 925,23 лв., а 3 547,25 лева е размерът на собствения принос на общината.
Площадката е разположена в двора на Детския център, непосредствено до основната сграда. Тя предоставя безопасна и достъпна среда и улеснен достъп за игри и занимания на деца с ограничена двигателна мобилност във възрастовата група от 3 до 12 години. Монтираното оборудване е съобразено със специфичните им потребности. Площадката е изпълнена и сертифицирана по стандарти за безопасност и достъпна среда.


В Дневния център се предоставя комплекс от социални услуги – дневни и почасови, като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително на лицата, полагащи грижи за децата с увреждания в домашна среда, мобилни услуги, ранна интервенция на уврежданията, организация на свободното време и личните контакти. Социалната услуга „Дневен център за деца“ е разкрита и се изпълнява от 2019 г. по проект „Предоставяне на социална услуга „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ в гр. Карнобат“, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда.


Чрез изпълнението на проекта за изграждане на детска площадка се подобри социалната инфраструктура, което спомага за постигане целите на предоставяната в Центъра социална услуга. При реализиране на дейностите бяха премахнати съществуващите бетонни плочи и се положи ударопоглъщаща каучукова настилка в рамките на площадката. Доставено и монтирано е оборудване за възрастова група, включващо комбинирано детско съоръжение, една люлка, две образователни игри, както пейки и кошчета за отпадъци.
Изпълнението на проекта ще повиши качеството на социалната услуга „Дневен център за деца с увреждания“ в Карнобат. Създадените допълнителни терапевтични възможности за двигателна рехабилитация и лечебна физкултура ще спомогнат за подобряване на общото физическо състояние на потребителите на услугите в Дневен център „Детски свят“.

Виж още

Още новини

Вашият коментар