Карнобат

Кадир Ахмед, ПП ДПС: Амбициите ми са за промени в сферата на спорта и здравеопазването

Кадир Ахмед е от младите лица в политиката. Хората го познават от времето, когато бе едно от златните момчета в леката атлетика в Карнобат, донесло на града ни десетки медали и купи. Кадир е многократен републикански шампион. В момента работи в сферата на здравеопазването. Амбициите му са да направи промени, именно в секторите на спорта и здравеопазването.

Хо­ра­та ос­но­в­но ме по­з­на­ват от го­ди­ни­те, в ко­и­то бях съ­с­те­за­тел и пе­че­лих мно­же­с­т­во на­г­ра­ди за гра­да ни. През те­зи го­ди­ни бях уче­ник в ОУ“Хри­с­то Смир­нен­с­ки“, а след то­ва в СУ „Хри­с­то Бо­тев“. След за­вър­ш­ва­не­то на сре­д­но­то ми об­ра­зо­ва­ние про­дъл­жих да уча и за­вър­ших Ме­ди­цин­с­ки ко­леж в уни­вер­си­тет „Проф. д-р Асен Зла­та­ров“ гр.Бур­гас, със спе­ци­ал­ност По­мо­щ­ник фар­ма­цевт.  Ка­то сту­дент бях из­б­ран за пре­д­се­да­тел на Ака­де­ми­ч­но дру­же­с­т­во към Мла­де­ж­ко ДПС гр.Бур­гас. Да бъ­да пре­д­се­да­тел на сту­ден­ти­те, за мен бе ог­ром­на чест.

 – Кадир, ка­к­во те при­в­ле­че в по­ли­ти­ка­та?

-На­в­ли­зай­ки в по­ли­ти­ка­та из­г­ра­дих мно­го при­я­тел­с­т­ва. При­в­ле­че ме въз­мо­ж­но­ст­та за раз­ви­тие.

–  Об­що­то ме­ж­ду по­ли­ти­ка­та и спор­та…

-По­ли­ти­ка­та е пря­ко свър­за­на със спор­та. От по­ли­ти­ка­та за­ви­си в кой град ще се по­с­т­рои нов спор­тен цен­тър. За съ­жа­ле­ние те­зи ин­ве­с­ти­ции се пра­вят пре­дим­но в об­ла­с­т­ни­те гра­до­ве. То­ва е мно­го по­г­ре­ш­но. Кар­но­бат не е об­ла­с­тен град, но от Кар­но­бат са про­из­ле­з­ли мно­го по-до­б­ри спор­ти­с­ти, от­кол­ко­то от об­ла­с­т­ни­те гра­до­ве.

 -Ка­к­ви са ам­би­циите ти?

  – С по­д­к­ре­па­та на об­щин­с­кия пре­д­се­да­тел   г-н Хю­се­ин Се­лим и об­щин­с­ки­те ни съ­ве­т­ни­ци г-н Мю­мюн Си­ми­т­чи и  г-н Ме­х­мед Афуз, имам въз­мо­ж­но­ст­та да съм кан­ди­дат за на­ро­ден пре­д­с­та­ви­тел. Ам­би­ци­и­те ми са да на­п­ра­вя про­ме­ни в се­к­то­ра на спор­та и здра­ве­о­па­з­ва­не­то. Аз съм мно­го­к­ра­тен ре­пу­б­ли­кан­с­ки шам­пи­он, а се­га съм в се­к­то­ра на здра­ве­о­па­з­ва­не­то. През го­ди­ни­те съм ви­ж­дал мно­го про­пу­с­ки и в два­та се­к­то­ра.

-Пре­д­се­да­тел си на Мла­де­ж­ка­та стру­к­ту­ра на ДПС в об­щи­на­та. Ка­к­во тря­б­ва да се про­ме­ни, за да има по – го­ле­ми въз­мо­ж­но­с­ти пред мла­ди­те хо­ра?

-Мла­де­жи­те за­е­мат клю­чо­ва ро­ля в ДПС. Да съм пре­д­се­да­тел на мла­де­жи­те е мно­го от­го­вор­на за­да­ча.

Мла­ди­те хо­ра за съ­жа­ле­ние не вяр­ват в сво­я­та ре­а­ли­за­ция в Бъл­га­рия. Те пре­д­по­чи­тат да про­б­ват своя къ­с­мет в чу­ж­би­на и по­е­мат по пъ­тя към Тер­ми­нал 1 и Тер­ми­нал 2. По­з­на­вам мно­го хо­ра, които учат и ра­бо­тят из­вън ро­ди­на­та ни.

Ли­п­са­та на до­б­ре пла­те­на ра­бо­та, с ко­я­то мо­же да се жи­вее нор­мал­но, при­ну­ж­да­ва мно­го мла­ди хо­ра да еми­г­ри­рат.

Ре­ше­ние на то­зи про­б­лем са чу­ж­де­с­т­ран­ни­те ин­ве­с­ти­ции, с които да се от­ва­рят но­ви и до­б­ре пла­те­ни ра­бо­т­ни ме­с­та. Но за съ­жа­ле­ние те­зи ин­ве­с­ти­ции на­ма­ляват дра­с­ти­ч­но през по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни.  Чу­ж­де­с­т­ран­ни­те ком­па­нии за­о­би­ка­лят Бъл­га­рия за­ра­ди не­с­та­бил­на по­ли­ти­че­с­ка об­с­та­но­в­ка, тро­ма­ва ад­ми­ни­с­т­ра­ция,  ре­кет за би­з­не­са и не­си­гур­но бъ­де­ще.

-За­що из­б­ра да ос­та­неш в Кар­но­бат?

-Кар­но­бат е пре­к­ра­сен град, тук съм се ро­дил. Съ­с­те­за­вал съм се един­с­т­ве­но за Кар­но­бат. Вси­ч­ки ус­пе­хи, ко­и­то съм по­с­ти­г­нал са за Кар­но­бат. Оби­чам то­зи град, не бих жи­вял дру­га­де.

-Ка­к­во от­ли­ча­ва ДПС от ос­та­на­ли­те?

-ДПС се бо­ри за вла­ст­та, не за се­бе си, а за да я вър­не на хо­ра­та. За ДПС вла­ст­та не е са­мо­цел, а сре­д­с­т­во за по­до­б­ря­ва­не на ка­че­с­т­во­то и жи­во­та на хо­ра­та в Бъл­га­рия. Бо­рим се да спре ом­ра­за­та, раз­де­ле­ни­е­то и аг­ре­си­я­та.

Ли­с­та­та ни е из­г­ра­де­на от об­ра­зо­ва­ни мла­ди хо­ра, които са спе­ци­а­ли­с­ти в сво­я­та сфе­ра. Во­да­чът на ли­с­та­та ни, г-н Се­вим Али, е при­мер как мла­ди­те и об­ра­зо­ва­ни хо­ра мо­гат да ус­пе­ят. 

-Кои са ос­но­в­ни­те при­о­ри­те­ти на пар­ти­я­та?

-Ос­но­вен при­о­ри­тет е про­г­ра­ма­та за ус­ко­ре­но ико­но­ми­че­с­ко раз­ви­тие ос­но­ва­на на:

-Зе­ле­на ико­но­ми­ка – чист въз­дух, чи­с­та во­да, чи­с­та хра­на, чи­с­та енер­гия;

-Во­до­ро­д­на енер­ге­ти­ка, ди­ги­та­ли­за­ция, ви­со­ки те­х­но­ло­гии ;

-Вклю­ч­ва­не на сво­бо­д­ни­те и ак­ти­в­ни гра­ж­да­ни в про­це­си­те на взе­ма­не на ре­ше­ния и кон­т­ро­лът вър­ху из­пъл­не­ни­е­то им.

– От ка­къв ре­с­тарт се ну­ж­дае здра­в­на­та ни си­с­те­ма?

-От го­ди­ни се го­во­ри за ли­п­са на ка­д­ри в здра­ве­о­па­з­ва­не­то. Та­зи пан­де­мия, в ко­я­то се на­ми­ра­ме, ни да­де ре­ал­на оцен­ка кол­ко е те­ж­ко по­ло­же­ни­е­то в здра­ве­о­па­з­ва­не­то. Бъл­га­рия трай­но ос­та­ва на че­ло на ан­ти­к­ла­са­ци­я­та в ЕС ка­то стра­на с най-лош здра­в­но-де­мо­г­ра­ф­с­ки ста­тус, с най-ви­со­ки про­цен­ти об­ща и де­т­с­ка смър­т­ност.

Най-го­ле­ми­те про­б­ле­ми в здра­ве­о­па­з­ва­не­то са  не­е­фе­к­ти­в­но­то из­раз­хо­д­ва­не на сре­д­с­т­ва и  не­е­фе­к­ти­в­на­та  бол­ни­ч­на си­с­те­ма. 

-За­що хо­ра­та тря­б­ва да гла­су­ват за теб?

-За­що­то съм тру­до­лю­бив, все­о­т­да­ен, из­б­рал съм да се бо­ря за про­мя­на­та, из­б­рал съм да се ре­а­ли­зи­рам в Бъл­га­рия.

-Ка­к­ви ан­га­жи­мен­ти би по­ел по от­но­ше­ние на об­щи­на Кар­но­бат?

– Ос­но­в­ни ан­га­жи­мен­ти за мен ще са: ин­ве­с­ти­ции в спор­та, при­в­ли­ча­не на чу­ж­де­с­т­ран­ни ин­ве­с­ти­то­ри, ко­и­то да от­к­ри­ват ви­со­копла­те­ни ра­бо­т­ни ме­с­та, ин­ф­ра­с­т­ру­к­тур­ни ин­ве­с­ти­ции в мал­ки­те на­се­ле­ни ме­с­та.

-Тво­ят апел към хо­ра­та?

-Бъ­де­те от­го­вор­ни към здра­ве­то си, спор­ту­вай­те, хра­не­те се здра­во­с­ло­в­но и на из­бо­ри­те гла­су­вай­те с но­мер 7!

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Виж още

Още новини

Вашият коментар