Карнобат

Глоби при недеклариране на новопостроените сгради

До 29 февруари всички собственици на недвижими имоти и възложители на строежи следва да предоставят на служителите в отдел ”МДТ” при община Карнобат необходимите данни, за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелните обекти в тях, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ и които са завършени в груб строеж към 31 декември 2019г., но не са въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за ползване, информират от община Карнобат.

До 29 февруари трябва да подадат декларация по чл.14 ал.2 от ЗМДТ, като към нея се прилагат:

– Акт 14 и/или Протокол по чл.181 ал.2 от ЗУТ;

– Акт 15,издаден на основание чл.176 ал.1 от ЗУТ;

– НОТАРИАЛЕН АКТ за собственост на имот-сграда, завършена на степен груб строеж.

От община Карнобат информират, че следва да се има предвид, че на основание чл.15 ал.5 от ЗМДТ, данъкът по чл.15 ал. 1 от същия, се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж/Акт 14/, съответно – в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 /Акт 15/ от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.

За неизпълнение разпоредбите на Закона се налагат санкции, определени в чл.123 от ЗМДТ. Който не подаде декларация по чл. 14 в обявения срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, ще се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица и едноличните търговци – с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.

Виж още

Още новини

Вашият коментар