Карнобат

Образувани са две избирателни секции, с подвижна избирателна кутия

Със заповед на кмета на община Карнобат се образуват ДВЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия, във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., поради подадени повече от 7 заявления от избиратели (Приложение към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г. на ЦИК) пред общинска администрация, отговарящи на законовите изисквания.

Избирателните секции за гласуване с подвижна избирателна кутия обхващат територията на цялата община – гр. Карнобат и 30 населени места, като обслужват секции от № 02 09 00 001 до № 02 09 00 058 вкл., така че да се създаде възможност да гласуват всички избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, подали заявление да гласуване с подвижна избирателна кутия пред общинска администрация или чрез подадено по електронен начин заявление през интернет страницата на ЦИК.

Всеки избирател, подал заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, ще бъде уведомен за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

Ето и пълният текст на заповедта:

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 90, ал. 4 във връзка 8, ал. 2 от Изборния кодекс, Решение № № 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. Образувам две ИЗБИРАТЕЛНи СЕКЦИИ за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия, във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., поради подадени повече от 7 заявления от избиратели (Приложение към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г. на ЦИК) пред общинска администрация, отговарящи на законовите изисквания.

ІІ. Утвърждавам номерацията на ПСИК за  избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето – № 061 и № 062.

ІІІ. Избирателните секции за гласуване с подвижна избирателна кутия да обхващат територията на цялата община – гр. Карнобат и 30 населени места, като обслужват секции от № 02 09 00 001 до № 02 09 00 058 вкл., така че да се създаде възможност да гласуват всички избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, подали заявление да гласуване с подвижна избирателна кутия пред общинска администрация или чрез подадено по електронен начин заявление през интернет страницата на ЦИК.

ІV. Общинска администрация да впише избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия след извършване на проверка в РЗИ – Бургас.

V. Всеки избирател подал заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия да бъде уведомен за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

VІ. След вписване в списъка за гласуване в секция по т. І с подвижна избирателна кутия служителите от Дирекция „АПИО“ служебно да предприемат действия за заличаване на избирателите по чл. 37, ал. 1 ИК от списъците по постоянния им, съответно настоящ адрес.

VІІ. Настоящата заповед да се обяви на населението на Община Карнобат чрез публикуване в официалния сайт на Общината и чрез поставяне на информационното табло на Центъра за административно обслужване при Община Карнобат.

         VІІІ. Заповедта да се изпрати на РИК – Бургас и на Областния управител на област с административен център – Бургас.

         ІХ. На основание чл. 90, ал. 4, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс настоящата заповед може да се обжалва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред Областен управител на област с административен център – Бургас.

         Х. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Карнобат.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ                                                                         

Кмет на Община КАРНОБАТ

Виж още

Още новини

Вашият коментар