Карнобат

Община Карнобат дофинансира управлението на отпадъците

То ще е от собствени средства и е в размер на 331 000лв. План сметката показва, че ще са необходими 1 681 000лв. за дейностите по управление на отпадъците за 2020г. Общинските съветници, след два неуспешни опита, я гласуваха на последната сесия. От такса „Битови отпадъци“ се очаква да постъпят 1 100 000лв. Помощ ще е и преходният остатък от 2019г., в размер на 250 000лв.

706 135 лв. са планирани за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до съоръжения и инсталации за тяхното третиране. За проучване, проектиране, изграждане,  поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци са заложени 736 865лв. Тук влизат сумите, които общината дължи като отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО, средствата от 20 000лв. за закупуване на преса за компактиране на рециклируеми отпадъци, за проектиране на сепарираща инсталация – 20 000лв. и съфинансирането от страна на общината, в размер на 112 465лв. по проекта за закриване и рекултивация на депото за отпадъци. Разбивката на разходите показва, че се предвиждат 18 000лв. за осигуряване на съдове за отпадъци

220 000лв. са необходими за почистване на улични платан, площади, алеи, паркове и други територии в населените места с обществено ползване. Тази година общината възнамерява да използва, след решение на Общото събрание на РСУО-регион Бургас, собствени средства от отчисленията по чл.64 за закупуването на  сметосъбирач, на стойност 250 000лв.

Виж още

Още новини

Вашият коментар