Карнобат

Община Карнобат обяви конкурс за Директор на дирекция „Местни приходи“

Със заповед на кмета на община Карнобат от 7 октомври, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, във връзка с чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, Община Карнобат обяви конкурс за длъжността Директор на дирекция „Местни приходи“  при Община Карнобат.

     Минимални изисквания:

1.Образование – висше;

2.Степен на завършено образование – магистър;

3.Област на висшето образование: инженерни и природни науки, икономика, право, публична администрация;

4.Професионален опит: 4 (четири) години в администрация или присъден III младши ранг.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Длъжността се заема по служебно правоотношение, с оглед на което кандидатите следва да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1, т. 1-6 от Закона за държавния служител, а именно:

1.да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2.да са навършило пълнолетие;

3.да не са поставени под запрещение;

4.не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

5.не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;

6.да отговарят на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

1.Компетентност, свързана с познаване на нормативните актове;

2.Организационна компетентност;

3.Комуникативни умения;

4.Умения за работа с Microsoft Office Word, Excel, правно-информационни продукти и др.

Начин за провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите – решаване на тест и интервю.

Необходими документи за участие, които следва да представят кандидатите:

-писмено заявление за участие в конкурса – по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);

-декларация съгласно чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – от лицето за неговото гражданство, , както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

-копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, /при наличие на такава/. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

-копие от документите, които удостоверяват продължителността на изискуемия професионален опит или придобития ранг като държавен служител;

-други, по преценка на кандидата.

Срок за подаване на документите: до 17:30 часа на 21.10.2020 г.

Място за подаване на документите: Център за административно информационно обслужване, находящ се в гр. Карнобат, бул. „България“ № 12

Лице за контакт: Ангелина Ковачева – гл.експерт „АО“, телефон  за контакт 0559/29162

Предоставя на кандидатите необходимата информация, включително предоставяне на копие от длъжностната характеристика за длъжността, уведомяване за пречките по назначаване на кандидатите, произтичащи от чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и приемане на документите на кандидатите.

Описание на длъжността:

Организира, ръководи и контролира дейността по установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси. Организира и координира процеса на приемането и обработката на декларации по Закона за местните данъци и такси, издаване на удостоверения  за данъчна оценка, за наличие и липса на задължения към Община Карнобат и др. Организира и координира процеса на установяване на административни нарушения за налагане на административни наказания по ЗМДТ и ДОПК.

Съгласно чл.4, ал. 5 от ЗМДТ, упражнява правомощията на териториален директор на Националната агенция за приходите.

Размер на основаната месечна заплата за длъжността: 870,00 лева

Образците на заявление и декларацията по чл. 17, ал. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от официалния сайт на Община Карнобат – https://www.karnobat-ob.bg/

Виж още

Още новини

Вашият коментар