Карнобат

Община Карнобат обяви подбор за длъжността „специалист – горски инспектор“

Длъжността се заема по трудово правоотношение за неопределено време по чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда, със срок за изпитване 6 месеца.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

–           да е пълнолетен български гражданин;

–           да е физически и психически здрав;

–           да не е  поставен под запрещение;

–           да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

Минимални изисквания за заемане на длъжността „специалист – горски инспектор“ в Други дейности към общинска администрация:

– да притежава минимална образователно-квалификационна степен средно лесовъдско образование;

–  а познава нормативната уредба, регламентирана в Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

– умения за работа с компютър /Microsoft Office Word, Excel и др./

Допълнителни изисквания, носещи предимство:

– образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“;

– допълнителни квалификации по специалностите „Горско и ловно стопанство“, „Горско стопанство и дърводобив“ или приравнени към тях квалификации;

– професионален опит свързан с обявената длъжност;

– свидетелство за управление на МПС.

            Начин на провеждане на подбора: по документи и интервю.

До подбор не се допускат лица придобили право на пенсия, поради навършване на възраст и придобит трудов стаж.

            Необходими документи, място и срок на подаване:

1.  заявление за участие в подбора, свободен текст, в което се посочват трите имена,  адрес и телефон за връзка

2. копие от документ/и за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

3. копия от документи удостоверяващи наличието на професионален опит;

4. автобиография (СV) европейски формат;

5. други, по преценка на кандидата.

Документите се подават лично или чрез упълномощен представител в сградата на Община Карнобат, бул. “България” № 12, Център за административно обслужване, Гише 2 Дирекция „Управление на общинската собственост“, всеки делничен ден от 08:30 до 17:30 часа в срок до 27.08.2020 г.

 На интернет страницата на Община Карнобат ще бъдат публикувани обявата, списък на допуснатите до подбор кандидати с датата, часа и мястото на провеждане на подбора и списък на недопуснатите до подбор кандидати.

Виж още

Още новини

Вашият коментар