Карнобат

Община Карнобат обяви подбор за младши експерт „Социални дейности“

Длъжността младши експерт „Социални дейности“ е в Дирекция „Образование, култура, социални и младежки дейности“. Документите се подават в срок до 20.01.2021 г. Длъжността се заема по трудово правоотношение за неопределено време по чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда, със срок за изпитване 6 месеца.

 Месторабота: Дирекция „ОКСМД“, Община Карнобат

 Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-да е пълнолетен български гражданин;

-да е физически и психически здрав;

-да не е поставен под запрещение;

-да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

-да има завършено висше образование – минимална образователна степен „Бакалавър“;

 Специфични изисквания за заемане на длъжността:

-да има завършено висше образование – минимална образователна степен „Бакалавър“ в едно от следните направления: „Социални дейности“ или „Социална педагогика“;

висока степен на организираност и мотивация;

– познания на нормативната уредба в областта на социалните дейности, местното самоуправление и местната администрация;

-да притежава умения за работа с информационни системи: Windows 7 и 10, 2003 Server; офис приложения: MS Office 2016.

Начин на провеждане на подбора: по документи и интервю.

Подборът се провежда на два етапа, както следва:

Първи етап: допускане до участие в подбора.  Разглеждане на постъпилите заявления и допускане до участие в подбора на кандидатите, представили всички необходими документи. Комисията поставя оценка за допълнителните изисквания, носещи предимство.

Втори етап: провеждане на интервю. Комисията поставя оценка за интелектуалните способности, професионалните умения и личните качества на всеки от кандидатите.

Крайната оценка е сбор от оценките от всеки от етапите. Комисията класира кандидатите съобразно получените оценки.

До подбор не се допускат лица придобили право на пенсия, поради навършване на възраст и придобит трудов стаж.

Необходими документи, място и срок на подаване:

заявление за участие в подбора, свободен текст, в което се посочват трите имена, адрес и телефон за връзка;

автобиография (СV) европейски формат;

копие от диплома за завършено висше образование – с образователна степен „Бакалавър“ или по-висока в едно от следните направления: „Социални дейности“, „Социална педагогика“ или Уверение от висшето учебно заведение, че лицето е студент последна година;

копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и придобит професионален опит;

други, по преценка на кандидата.

 Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация и умения, свързани с обявената длъжност. Представените копия трябва да бъдат заверени от кандидати с гриф „Вярно с оригинала“

Документите се подават лично или чрез упълномощен представител в сградата на Община Карнобат, бул. “България” № 12, Център за административно обслужване, Гише 1, всеки делничен ден от 08:30 до 17:30 часа в срок до 20.01.2021 г.

Виж още

Още новини

Вашият коментар