Карнобат

Община Карнобат търси „Системен администратор“

Свободната работна позиция в община Карнобат е за длъжността старши експерт „Системен администратор“ в Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване. Документите се подават до 14.10.2020 г. Длъжността е по трудово правоотношение за неопределено време по чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда, със срок за изпитване 6 месеца.

Ето и подробностите:

Месторабота: Община Карнобат

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

–           да е пълнолетен български гражданин;

–           да е физически и психически здрав;

–           да не е  поставен под запрещение;

–           да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

–           да има завършено висше образование – минимална образователна степен „Бакалавър“;

–           да има професионален опит –1 година.

            Специфични изисквания за заемане на длъжността:

–           да има завършено висше образование – минимална образователна степен „Бакалавър“ в едно от следните направления: математика, информатика, компютърни науки; електротехника, електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника и други направления с компютърна насоченост;

–           отлични познания по компютърна техника и деловодни автоматизирани системи;

–           експертни познания в системната и мрежова администрация;

–           висока степен на организираност и мотивация;

– познания на нормативната уредба в областта на местното самоуправление и местната администрация;

–           да притежава умения за работа с информационни системи: Windows 7 и 10, 2003 Server; офис приложения: MS Office 2016, Networking: TCP/IP базирани мрежи.

Допълнителни изисквания, носещи предимство:

–           образователно-квалификационна степен „магистър“;

–           допълнителни квалификации в областта на математика, информатика, компютърни науки; електротехника, електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника и други направления с компютърна насоченост; деловодни автоматизирани системи, системна и мрежова администрация;

– професионален опит свързан с обявената длъжност, повече от 1 година;

            Начин на провеждане на подбора: по документи и интервю.

            Подборът се провежда на два етапа, както следва:

            Първи етап: допускане до участие в подбора.  Разглеждане на постъпилите заявления и допускане до участие в подбора на кандидатите, представили всички необходими документи. Комисията поставя оценка за допълнителните изисквания, носещи предимство.

            Втори етап: провеждане на интервю. Комисията поставя оценка за интелектуалните способности, професионалните умения и личните качества на всеки от кандидатите.

            Крайната оценка е сбор от оценките от всеки от етапите. Комисията класира кандидатите съобразно получените оценки.

            До подбор не се допускат лица придобили право на пенсия, поради навършване на възраст и придобит трудов стаж.

           Необходими документи, място и срок на подаване:

1.   заявление за участие в подбора, свободен текст, в което се посочват трите имена,  адрес и телефон за връзка;

2.    автобиография (СV) европейски формат;

3.   копие от диплома за завършено висше образование – с образователна степен „Бакалавър“ или по-висока в едно от следните направления: математика, информатика, компютърни науки; електротехника, електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника и други направления с компютърна насоченост;

4.  копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и придобит професионален опит;

5.  други, по преценка на кандидата.Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация и умения, свързани с обявената длъжност. Представените копия трябва да бъдат заверени от кандидати с гриф „Вярно с оригинала“

Документите се подават лично или чрез упълномощен представител в сградата на Община Карнобат, бул. “България” № 12, Център за административно обслужване, Гише 1, всеки делничен ден от 08:30 до 17:30 часа в срок до 14.10.2020 г.

На интернет страницата на Община Карнобат ще бъдат публикувани обявата, списък на допуснатите до подбор кандидати с датата, часа и мястото на провеждане на подбора и списък на недопуснатите до подбор кандидати.

Виж още

Още новини

Вашият коментар