Карнобат

Общински съвет-Карнобат заседава днес

Двадесет и седмото заседание на Общински съвет –Карнобат ще се проведе от 15 часа. В предварителния дневен ред са включени 15 докладни записки и едно питане.  За разглеждане са включени отчетите и балансите за 2021г. на „МБАЛ – Карнобат” ЕООД , „Медицински център I – Карнобат” ЕООД „Общински имоти – Карнобат” ЕООД.

Ще се гласуват докладни записки за продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг, за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект, както и за предоставяне на земеделска земя – общинска собственост под аренда, за създаване и отглеждане на трайни насаждения. Три от докладните записки касаят даване на съгласие за разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план и предварително съгласие за преминаване на трасе.  

За приемане влиза и докладната записка за присъждане „Наградата на Карнобат“ в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2021/2022 г

Общински съвет ще гласува Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. и ще приеме План за развитие на социалните услуги в Община Карнобат през 2023 г.

Съветниците ще трябва още да изберат представител на Община Карнобат за участие в областна комисия за изработване на областна здравна карта представител на Община Карнобат за участие в провеждането на редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД. Ще бъде упълномощен и представител на община Карнобат за участие в редовно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на мандата по решенията, посочени в проекта на дневния ред. вх.№ Сесията ще завърши с питане.

Виж още

Още новини

Вашият коментар