Карнобат

Общински съвет –Карнобат заседава днес

Петнадесетото заседание на Общински съвет – Карнобат е планирано да започне в 14 часа. В предвид на противоепидемичната обстановка то ще се проведе чрез  видеовръзка. Предварителният дневен ред включва 21 докладни записки и предложения. Заседанието може да бъде проследено на страницата на Общински съвет във Фейсбук. https://www.facebook.com/oskarnobat

Вижте предварителния Дневен ред :

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Теодор Ченешев – Председател на Общински съвет –  Карнобат, относно: Отчет за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него за периода от месец юли, 2020 г. до края на месец декември, 2020 г. 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг 

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова –  зам. кмет на Община Карнобат, относно:ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.КАРНОБАТ, ОБЩ. КАРНОБАТ, ОБЛ.БУРГАС, УЛ“ЙОРДАНКА НИКОЛОВА“.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова –  зам. кмет на Община Карнобат, относно:ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В С.ОГНЕН, ОБЩ. КАРНОБАТ, ОБЛ.БУРГАС.

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, с.Крумово градище, чрез публичен търг.

 6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова –  зам. кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 415/2360 ИД.Ч.КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ ІІI-70 В КВ. 23 ПО ПЛАНА НА С. ДЕВЕТИНЦИ.

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова –  зам. кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 50/755 ИД.Ч.КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ ІI-239 В КВ. 26 ПО ПЛАНА НА С. КЛИКАЧ.

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова –  зам. кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 155/1740 ИД.Ч.КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ VІI-37 В КВ. 2 ПО ПЛАНА НА С. КРУМОВО ГРАДИЩЕ.

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова –  зам. кмет на Община Карнобат, относно:ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 35/945 ИД.Ч.КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ IХ-53 В КВ. 13 ПО ПЛАНА НА С. ЦЕРКОВСКИ.

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова –  зам. кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 100/1600 ИД.Ч.КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ VІI-104 В КВ. 25 ПО ПЛАНА НА С. ЗИМЕН

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 1кV ОТ ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ПРЕД УПИ ІІ-2 В КВ.1 ПО ПЛАНА НА ГР. КАРНОБАТ ДО НОВО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАЛО НА ГРАНИЦАТА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 36525.161.341 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР. КАРНОБАТ    

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Даване на съгласие от Общински съвет-Карнобат за изработка на проект: подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за поземлен имот с идентификатор 23176.5.43 по КККр, с.Драганци.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план.

14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР  36525.247.11 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР.КАРНОБАТ.

15.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Безвъзмездно предоставяне на част от имот – общинска собственост, за нуждите на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

 16.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне на Национална служба за съвети в земеделието, на безвъзмездно право на управление върху част от имот – публична общинска собственост Вх.№ 342/22.03.2021

17.ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Даване на съгласие на Община Сунгурларе, за възлагане на превози по утвърдени маршрутни разписания за линии от областната транспортна схема, чрез конкурс.

18.ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Аспарух Иванов – общински съветник в Общински съвет-Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, С ПОСТОЯНЕН И/ИЛИ НАСТОЯЩ  АДРЕС  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ.

19.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно:  Промяна на наименованието на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост.

20.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2020 г. 

  21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на „Програма за енергийна ефективност в Община Карнобат за периода 2021 -2027 год.“

Виж още

Още новини

Вашият коментар