Карнобат

Общински съвет –Карнобат заседава онлайн днес

Четиринадесетото  заседание на Общински съвет – Карнобат ще се проведе днес, от 14 часа. Работата на местния парламент ще се излъчва онлайн , в профила на Общински съвет във Фейсбук.

https://www.facebook.com/oskarnobat

Според предварителния дневен ред заседанието трябва да започне с докладна записка, относно: Отчет на Кмета на Община Карнобат за изпълнение на решенията на Общински съвет – гр. Карнобат през второто полугодие на 2020 г. Съветниците ще приемат и Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти, за 2020 година, както и Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, за 2021 година.

ПРОЕКТЪТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА 2021г. е четвърта точка в дневния ред. Още местният парламент ще вземе решения по следните докладни записки:

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски територии на община Карнобат и определяне обема на дървесина за продажба чрез него през 2021 година, одобряване на Годишен план за ползване на дървесина за 2021 г. от общински горски територии Карнобат.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 145/1740 ИД.Ч.КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ XVI-274 В КВ. 29 ПО ПЛАНА НА С. КЛИКАЧ.

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 130/600 ИД.Ч.КВ.М ПРИДАВАЩИ СЕ КЪМ УПИ ІI-584,586 В КВ. 50 ПО ПЛАНА НА С. ЕКЗАРХ АНТИМОВО. Вх.№ 8.ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Обявяване за частна общинска собственост на поземлени имоти с идентификатори: 30853.1.100 и 30853.1.221 по КККР, находящи се в с.Зимен, община Карнобат.

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ПАСИЩА И ЛИВАДИ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ, ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПАША И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПАСИЩА И ЛИВАДИ.

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ /ПУП-ПР/ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН № 36525.247.11, ГР.КАРНОБАТ, ОБЩИНА КАРНОБАТ, ОБЛАСТ БУРГАС.

 11.ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Откриване на процедура за избор на оператор на язовирната стена, за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир „Будак дере“ – публична общинска собственост, чрез предоставянето му под наем 

12.ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Откриване на процедура за избор на оператор на язовирната стена, за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир в имот № 000028, с.Соколово – публична общинска собственост, чрез предоставянето му под наем.Вх.№  13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Продължаване срока на договора, сключен с „Общински футболен клуб-Карнобат“.

14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Продължаване срока на договора, сключен с Клуб по борба „Олимпиец – Атанас Комшев“.

15.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Продължаване срока на договора, сключен със Спортен клуб по лека атлетика „Атлет“ гр.Карнобат.

16.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне под наем на помещение-частна общинска собственост, на  Шахматен клуб „Маркели“ гр.Карнобат.

  17.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Карнобат с проектно предложение BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа + за гражданите на  община Карнобат“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014– 2020 г., Приоритетна ос 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от  COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ : BG05М9ОР001-6.002 „Патронажна грижа +“Вх

18.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Кандидатстване на Община Карнобат с проект „Изграждане на Детска площадка за игра на открито в „Дневен център за деца с увреждания“ в град Карнобат“ за финансиране от Фонд „Социална закрила“.

19.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас през 2020 г.

20.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. -кмет на Община Карнобат, относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с ученици под минималния брой в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Карнобат за учебната 2020/2021 г.

21. ПИТАНЕ                         

Виж още

Още новини

Вашият коментар