Карнобат

Оценени са 16-те заявления за участие в третия етап на санирането

Готова е техническата и финансовата оценка на Заявленията за интерес и финансова помощ по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони – 3” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

Заседанието на комисията, с председател  Желко Дерменджиев – Директор на дирекция „ЕНПП”,  бе на 6 февруари.  Нейни членове са Златина Димитрова – Директор на дирекция „УТ” ;Тотка Георгиева – Директор на дирекция „УОС”; Росица Данева – мл. експерт „ЕНПП”; Деница Димова – главен юрисконсулт;  Аспарух Иванов – общински съветник. Заявления за интерес и финансова помощ получили равен брой точки са класирани по реда на тяхното постъпване в деловодството на община Карнобат.

Съгласно Приложение 1 класирането на ЗИФП е следното:

На първо място: ЗИФП с рег. № 26-00-212 (1) / 16.01.2020 г. от СС с наименование „Гр. Карнобат, кв. „Възраждане“ бл.3, вх. А и вх. Б“, с Управител Таня Карагьозова, получило 123 т.

На второ място: ЗИФП с рег. № 26-00-747(1)/27.01.2020 г. от СС с наименование „Мис гр. Карнобат, ул. „Москва“ № 163, бл. 4, вх. А и Б“, с Управител Марийка Пенева, получило 111 т.

На трето място: ЗИФП с рег. № 26-00-24(1)/27.01.2020 г. от СС с наименование „Възход гр. Карнобат, ул. „Москва“ № 121, вх.1 и вх.2“, с Управител Милена Дърмонова – Георгиева, получило 108 т.

На четвърто място: ЗИФП с рег. № 26-00-1169/18.12.2019 г. от СС с наименование „Бора“ – гр. Карнобат, ул. „9 септември“ № 52, бл. 13, вх. А и Б“, с Управител Росица Велкова, получило 106 т.

На пето място: ЗИФП с рег. № 26-00-1170/18.12.2019 г. от СС с наименование „Карнобат Москва 11 блок 1“, с Управител Георги Чанев, получило 106 т.

На шесто място: ЗИФП с рег. № 26-00-1179/18.12.2019 г. от СС с наименование „Светлина, гр. Карнобат, „Девети септември“ 54, вх. А, вх. Б и вх. В“, с Управител Янка Йорданова, получило 106 т.

На седмо място: ЗИФП с рег. № 26-00-254(1)/24.01.2020 г. от СС с наименование „Съгласие-2018“ гр. Карнобат, кв. „Възраждане“ бл. 2,вх. А и вх. Б“, с Управител Желко Иванов, получило 106 т.

На осмо място: ЗИФП с рег. № 26-00-1173/18.12.2019 г. от СС с наименование „Надежда, гр. Карнобат, ул. „Кирил и Методий“ № 38“, с Управител Боньо Младенов, получило 101 т.

На девето място: ЗИФП с рег. № 26-00-1180/18.12.2019 г. от СС с наименование „Под липата гр. Карнобат ул. „Стефана Чамурова бл. 51А, вх. А и Б“, с Управител Михаил Тодоров, получило 101 т.

На десето място: ЗИФП с рег. № 26-00-1181/18.12.2019 г. от СС с наименование „Гр.Карнобат, ул. „Стефана Чамурова“ № 51-В, вх. 1 и вх. 2“, с Управител Николай Михайлов, получило 101 т.

На единадесето място: ЗИФП с рег. № 26-00-1182/18.12.2019 г. от СС с наименование „Гр. Карнобат, ул. „Патриарх Евтимий“ № 2, вх. А, Б, В“, с Управител Валентина Михайлова, получило 101 т.

На дванадесето място: ЗИФП с рег. 26-00-1171/18.12.2019 г. от СС с наименование„Бекон – гр. Карнобат, ул. Хаджи Димитър № 10“, с Управител Светла Ангелова, получило 96 т.

На тринадесето място: ЗИФП с рег. № 26-00-1174/18.12.2019 г. от СС с наименование „Гр. Карнобат, ул. „Екзарх Антим I“ № 41, вх. А и вх. Б“, с Управител Чубра Колева, получило 96 т.

На четиринадесето място: ЗИФП с рег. № 26-00-1176/18.12.2019 г. от СС с наименование „Гр. Карнобат, ул. „Сакар планина“ № 31, Вх. А и Вх. Б“, с Управител Красимир Парталов, получило 96 т.

На петнадесето място: ЗИФП с рег. № 26-00-1175/ 18.12.2019 г. от СС с наименование „Гр. Карнобат, ул. „Кирил и Методий“ № 16, бл. 34А, вх. А и вх. Б“, сУправител Гинка Желева, получило 96 т.

На шестнадесето място: ЗИФП с рег. № 26-00-395(2)/30.12.2019 г. от СС с наименование „Малина – гр. Карнобат, ул. „Екз. Антим I“ № 39, вход А и вход Б“, с Управител Атанас Танев, получило 96 т.

Комисията предлага на Кмета на Община Карнобат да бъдат подготвени и подадени максималният брой – от три проектни предложения, съгласно насоките за кандидатстване, с които общината да кандидатства по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони – 3” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., и да се сключат договори със Сдружения на собствениците, включени в проектните предложения.

Виж още

Още новини

Вашият коментар