Карнобат

Отделно събират отпадъците при COVID-19

„Събирането на битовите отпадъци на лицата поставени под карантина след потвърдително лабораторно изследване за COVID-19, с предписание на РЗИ – Бургас, да се извършва разделно от останалия отпадък в гр. Карнобат и тридесетте населени места на територията на Община Карнобат“. Това гласи част от заповед на Кмета на община Карнобат от днес. Вижте пълния текст на новите мерки, във връзка със създаване на организация за неразпространение на COVID-19.

ЗАПОВЕД РД-166 от 07.04.2020г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1 от Наредба № 3 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на Община Карнобат, чл. 5 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Карнобат, във връзка с Решение на Народното събрание на Република България от 13 март 2020 г. за обявяване на извънредно положение в страната по повод пандемията от COVID-19, Заповед № РД – 01 – 124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Решения на Общинския кризисен щаб от 6 април 2020 г. във връзка с установени случаи на заболели от COVID-19 на територията на Общината и произтичащите от това задължения за създаване на организация за неразпространение на корона вируса,

ЗАПОВЯДВАМ:

         І.1. Изхвърлянето на битовите отпадъци да се извършва само в определените за това съдове – контейнери, кошчета, съдове за разделно събиране на битови отпадъци – хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло.

            2. Забранявам всякакви действия, включително ровенето в контейнерите и кошчетата за отпадъци, с които се замърсяват улици, площади, тротоари, паркове, зелени площи, детски площадки, пътни съоръжения и принадлежности на уличната, пътната и алейната мрежа.

            ІІ.1. Събирането на битовите отпадъци на лицата поставени под карантина след потвърдително лабораторно изследване за COVID-19 с предписание на РЗИ – Бургас, да се извършва разделно от останалия отпадък в гр. Карнобат и тридесетте населени места на територията на Община Карнобат.

            2. Извозването на битовите отпадъци на лицата по т. ІІ.1, да се организира от ПСО – Карнобат, при спазване на предписаните от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки от работниците, в часовия диапазон от 11,00 до 13,00 часа. След всяко извозване на битовите отпадъци до ПСО – Карнобат да се дезинфекцира ППС, с което се извършва събирането.

            ІІІ. Служителите от Звено „ООРОС“, здравните медиатори, кметовете на кметства, кметските наместници, както и длъжностните лица, осъществяващи функциите на кметски наместници в населените места с. Деветинци, с. Раклица, с. Крушово, с. Глумче, с. Драганци и кметство с. Деветак:

            1. да уведомят по подходящ начин лицата поставени под карантина след потвърдително лабораторно изследване за COVID-19 с предписание на РЗИ – Бургас, за предприетите мерки за разделно събиране и извозване на битовите отпадъци;

            2. да следят за спазване на предприетите противоепидемични мерки, като оказват и съдействие на работниците от ПСО – Карнобат;

            3. незабавно да докладват в Община Карнобат за нарушаване на противоепидемични мерки.

            ІV. Служителите от Звено „ООРОС“, кметовете на кметства, кметските наместници, както и длъжностните лица, осъществяващи функциите на кметски наместници в населените места с. Деветинци, с. Раклица, с. Крушово, с. Глумче, с. Драганци и кметство с. Деветак да не допускат разпиляване на отпадъци от определените за това съдове – контейнери и кошчета, като при необходимост да търсят съдействие от органите на РУ – Карнобат за спазване разпоредбите на Наредба № 3 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на Община Карнобат и Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Карнобат.

            V. Настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение, като бъде оповестена на населението, чрез публикуване на сайта на Общината и поставяне на общодостъпни места в Центъра за административно обслужване и пред съответните кметства.

            VІ. Настоящата заповед да се изпрати на РУ – Карнобат за сведение и изпълнение.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

Виж още

Още новини

Вашият коментар