Карнобат

ПОКАНА за консултации за сформиране съставите на подвижните СИК

На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния Кодекс, Кметът на Община Карнобат кани Парламентарно представените партии и коалиции в 46 – то Народно събрание на 09.11.2021 г. от 17,00 часа в конферентната зала на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, гр. Карнобат на консултации за сформиране съставите на подвижните секционни избирателни комисии за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето и за сформиране състава на секционна избирателна комисия в лечебно заведение, включително за лечение на болни с COVID – 19, във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

В консултациите участват партиите и коалициите, които са парламентарно представени в 46 – то Народно събрание. Парламентарно представени партии и коалиции са: ПП „Има такъв народ“, Коалиция „ГЕРБ – СДС”, Коалиция „БСП за България”, Коалиция „Демократична България – обединение“, Партия „ДПС“ и Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

С Решение № 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК е определен реда за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на народни представители на 14 ноември 2021 г., като консултации за ПСИК се провеждат при кмета на общината по реда за провеждане на консултации за назначаване на секционни избирателни комисии.

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в предстоящите изборите имат избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, които са подали заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия до кмета на общината/ кметството/ кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 1  ноември до изборния ден включително.

          Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място, ако до 3 (три) преди изборния ден, има подадени не по-малко от 7 заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

          Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени не по-малко от 7 заявления, но недостатъчно за образуване на секция за всяко едно от населените места, се образува секция за територията на общината.           

          Районната избирателна комисия със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

          Кметът на общината със заповед, издадена не по късно от 10.11.2021 г. (3 дни преди изборния ден), образува секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, утвърждава номерата им и определя обхвата им.

          С Решение № 87 – ПВР/НС от 02.11.2021 г. на РИК – Бургас е определена числеността на секциите – 3 члена, в т. ч. председател, заместник – председател и секретар, както и разпределението на членовете по партии и коалиции.

          Към настоящият момент има подадени по – малко от 7 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия.

          С Решение № 844-ПВР/НС от 2 ноември 2021 г. на ЦИК са определени условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, включително за лечение на болни с COVID-19.

В лечебни заведения, съответният ръководител образува избирателна секция при наличието на не по-малко от 10 избиратели, настанени в тези заведения, изразили писмено или устно желание за гласуване.

Ръководителите на заведенията, в срок от 48 часа преди изборния ден – до 17.00 часа на 11 ноември 2021 г., незабавно уведомяват писмено за образуването на секция кмета на общината, на чиято територия се намира заведението

Ръководителят на съответното лечебно заведение образува самостоятелна избирателна секция при наличие на не по-малко от 10 избиратели с COVID-19, изразили писмено или устно желание за гласуване, която секция се намира в помещение, определено от ръководителя на заведението.

Не се допуска избиратели с COVID-19 да гласуват в секцията в лечебното заведение, както и избиратели, настанени в други отделения на лечебното заведение да гласуват в секцията, разкрита за избиратели с COVID-19.

          Броят на членовете в секцията е съобразен с разпоредбата на чл. 92, ал. 4, т. 1 от Изборния кодекс  – за секции с до 500 избиратели включително – 7 членове.

          Разпределението на местата в СИК и местата в ръководствата на СИК ще се извърши с решение на РИК – Бургас.

          Съгласно разпоредбата на чл. 91, ал. 4 от ИК при консултациите партиите и коалициите следва да представят:

а) писмено предложение за състав на ПСИК/СИК, което съдържа:

– наименование на партията или коалицията, която прави предложението;

– имената и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка  с предложеното за член на ПСИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 2 септември 2021 г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46 – то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията.

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на ПСИК/СИК, когато правомощията на член на ПСИК/СИК се прекратят предсрочно или когато член на ПСИК/СИК не се яви в изборния ден.         Заместването се извършва с решение на РИК – Бургас. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени м буква „а“.

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в ПСИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

Изисквания към членовете на ПСИК/СИК

За членове на ПСИК/СИК се назначават лица, които имат право да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и владеят български език.

Право да избират президент и вицепрезидент и народни представители имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 41, ал. 1 от Конституцията на Република България:

а) имат навършени 18 години към изборния ден включително;

б) не са поставени под запрещение;

в) не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Член на ПСИК/СИК не може да бъде:

– кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за президент, вицепрезидент или за народен представител;

– на изборна длъжност в държавен или местен орган;

– орган на изпълнителната власт;

– заместник-министри, главен секретар на президента на републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;

– съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или в Административен съд;

– прокурор или следовател;

– заместник-областен управител или заместник-кмет;

– военнослужещ във въоръжените сили, служител в МВР, в Държавна агенция „Разузнаване“, в Национална служба за охрана, в Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

Членовете на една и съща ПСИК/СИК не могат да бъдат помежду си:

а) съпрузи;

б) във фактическо съжителство;

в) роднини по права линия;

г) братя и сестри.

Член на ПСИК/СИК не може да участва в повече от едно качество в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. – кандидат, застъпник, наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на друга избирателна комисия, анкетьор, придружител или да участва в друго подобно качество, свързано с подготовката и произвеждането на изборите.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

Кмет на Община кАРНОБАТ

Виж още

Още новини

Вашият коментар