Карнобат

Покана за провеждане на консултации за сформиране на СИК

На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния Кодекс, Кметът на Община Карнобат кани парламентарно представените партии и коалиции в 46 – то Народно събрание на 26.10.2021 г. от 17,00 часа в конферентната зала на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, гр. Карнобат на консултации за сформиране съставите на подвижните секционни избирателни комисии, във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

До
Парламентарно представените партии и коалиции в 46 – то Народно събрание

Партия „Има такъв народ“

Коалиция „ГЕРБ – СДС”

Коалиция „БСП За България”

Коалиция „Демократична България – обединение“

Партия „Движение за права и свободи”

Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“

ПОКАНА

за провеждане на консултации за сформиране съставите на подвижните секционни избирателни комисии, във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния Кодекс, Кметът на Община Карнобат Ви кани на 26.10.2021 г. от 17,00 часа в конферентната зала на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, гр. Карнобат на консултации за сформиране съставите на подвижните секционни избирателни комисии, във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

В консултациите участват партиите и коалициите, които са парламентарно представени в 46 – то Народно събрание. Парламентарно представени партии и коалиции са: ПП „Има такъв народ“, Коалиция „ГЕРБ – СДС”, Коалиция „БСП за България”, Коалиция „Демократична България – обединение“, Партия „ДПС“ и Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

С Решение № 766-ПВР/НС от 20 октомври 2021 г. на ЦИК е определен реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в предстоящите изборите имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение и избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, като за последните редът за образуване на секции се определя с отделно решение на ЦИК.

          Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място до 30 октомври 2021 г. (14 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.

          Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа) се подават до кмета на общината/кметството/кметския наместник.

          Когато до 30 октомври 2021 г. (14 дни преди изборния ден) са подадени не по-малко от 10 заявления от лица, които отговарят на изискванията на ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия, кметът на общината уведомява РИК за броя на подадените заявления. Районната избирателна комисия със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия.

          Към настоящият момент има подадени повече от 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. Налице са законовите предпоставки за образуване на ПСИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания.

Съгласно разпоредбата на чл. 91, ал. 4 от ИК при консултациите партиите и коалициите следва да представят:

а) писмено предложение за състав на ПСИК, което съдържа:

– наименование на партията или коалицията, която прави предложението;

– имената и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка  с предложеното за член на ПСИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 2 септември 2021 г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46 – то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията.

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК – Бургас. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени м буква „а“.

          ПСИК се състои от председател, заместник-председател, секретар  и членове.

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в ПСИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

Изисквания към членовете на ПСИК

За членове на ПСИК се назначават лица, които имат право да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и владеят български език.

Право да избират президент и вицепрезидент и народни представители имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 41, ал. 1 от Конституцията на Република България:

а) имат навършени 18 години към изборния ден включително;

б) не са поставени под запрещение;

в) не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Член на ПСИК не може да бъде:

– кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за президент, вицепрезидент или за народен представител;

– на изборна длъжност в държавен или местен орган;

– орган на изпълнителната власт;

– заместник-министри, главен секретар на президента на републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;

– съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или в Административен съд;

– прокурор или следовател;

– заместник-областен управител или заместник-кмет;

– военнослужещ във въоръжените сили, служител в МВР, в Държавна агенция „Разузнаване“, в Национална служба за охрана, в Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

Членовете на една и съща ПСИК не могат да бъдат помежду си:

а) съпрузи;

б) във фактическо съжителство;

в) роднини по права линия;

г) братя и сестри.

Член на ПСИК не може да участва в повече от едно качество в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. – кандидат, застъпник, наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на друга избирателна комисия, анкетьор, придружител или да участва в друго подобно качество, свързано с подготовката и произвеждането на изборите.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

Кмет на Община Карнобат

Виж още

Още новини

Вашият коментар