Карнобат

Покана за провеждане на консултации за сформиране съставите СИК

На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния Кодекс, Кметът на Община Карнобат кани парламентарно представените партии и коалиции в 46 – то Народно събрание на 08.10.2021 год. от 17,00 часа в конферентната зала на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, гр. Карнобат на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии, във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

До
Парламентарно представените партии и коалиции в 46 – то Народно събрание

партия „има такъв народ“

коалиция „ГЕРБ – сдс”

Коалиция „бсп За България”

Коалиция „демократична българия – обединение“

Партия „Движение за права и свободи”

коалиция „изправи се! мутри вън!“

ПОКАНА

за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии, във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния Кодекс, Кметът на Община Карнобат Ви кани на 08.10.2021 год. от 17,00 часа в конферентната зала на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, гр. Карнобат на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии, във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

В консултациите участват партиите и коалициите, които са парламентарно представени в 46 – то Народно събрание. Парламентарно представени партии и коалиции са: ПП „Има такъв народ“, Коалиция „ГЕРБ – СДС”, Коалиция „БСП за България”, Коалиция „Демократична България – обединение“, Партия „ДПС“ и Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Със Заповед № РД – 598 от 23.09.2021 г. на Кмета на община Карнобат са образувани 58 основни избирателни секции в гр. Карнобат и 30 – те населени места на територията на Общината.

Съгласно разпоредбата на чл. 91, ал. 4 от ИК при консултациите партиите и коалициите следва да представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

– наименование на партията или коалицията, която прави предложението;

– имената и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 2 септември 2021 г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46 – то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията.

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК – Бургас. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени м буква „а“.

Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-председател, секретар  и членове.

Броят на членовете на СИК, съобразно изискванията на чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс са определени с Решение № 14 – ПВР/НС от 02.10.2021 г. на РИК – гр. Бургас.

Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член за всяка СИК.

Местата в ръководствата на СИК и местата за членовете се разпределят поотделно съгласно методическите указания на ЦИК, неразделна част от Решение № 644 – ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК и Решение № 14 – ПВР/НС от 02.10.2021 г. на РИК – гр. Бургас.

При назначаване на съставите на СИК местата, полагащи се на партиите и коалициите, се разпределят равномерно на територията на общината.

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

Изисквания към членовете на СИК

За членове на СИК се назначават лица, които имат право да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и владеят български език.

Право да избират президент и вицепрезидент и народни представители имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 41, ал. 1 от Конституцията на Република България:

а) имат навършени 18 години към изборния ден включително;

б) не са поставени под запрещение;

в) не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Член на СИК не може да бъде:

– кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за президент, вицепрезидент или за народен представител;

– на изборна длъжност в държавен или местен орган;

– орган на изпълнителната власт;

– заместник-министри, главен секретар на президента на републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;

– съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или в Административен съд;

– прокурор или следовател;

– заместник-областен управител или заместник-кмет;

– военнослужещ във въоръжените сили, служител в МВР, в Държавна агенция „Разузнаване“, в Национална служба за охрана, в Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си:

а) съпрузи;

б) във фактическо съжителство;

в) роднини по права линия;

г) братя и сестри.

Член на СИК не може да участва в повече от едно качество в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. – кандидат, застъпник, наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на друга избирателна комисия, анкетьор, придружител или да участва в друго подобно качество, свързано с подготовката и произвеждането на изборите.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

Кмет на Община кАРНОБАТ

Виж още

Още новини

Вашият коментар