Карнобат

Покана за свикване и провежданена XIX общо събрание на СНЦ „МИГ- Карнобат”

На основание  чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СНЦ „МИГ- КАРНОБАТ”, във връзка  с  решение № 78/УС/35/20.06.2022 г. на УС на СНЦ „МИГ-Карнобат” Ви уведомяваме за свикване и провеждане на деветнадесетото общо събрание на СНЦ „МИГ – Карнобат”

  • Дата: 8 юли 2022 г., петък
  • Начален час: 16.00 ч.
  • Място: гр. Карнобат, конферентна зала на Община Карнобат, находяща се в административна сграда на бул. „България” № 12, ет. 2

Дневен ред:

1. Разглеждане на молби за членство в СНЦ „МИГ – Карнобат”

2. Приемане на доклад за дейността на сдружението.

3. Приемане на ГФО на сдружението.

4. Приемане на отчета на Управителния съвет за 2021 г.

5. Приемане на отчета на Контролния съвет за 2021 г.

6. Вземане на решение за кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Карнобат” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020

7. Вземане на решение за промяна в Устава на сдружението

8. Текущи.

Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.

Присъствието на всички редовни членове на СНЦ „МИГ – Карнобат” на Общото събрание е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

   Кремена Събева

   Председател на УС на СНЦ „МИГ – Карнобат”

Виж още

Още новини

Вашият коментар