Карнобат

Приеха правила за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми

С правилата, които бяха гласувани от Общинския съвет се определят реда, условията и процедурата за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки във фактическо съжителство с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на община Карнобат, със средства, предвидени в бюджета на община Карнобат.
Средствата, предвидени за финансово подпомагане на медицински дейности, свързани с лечение на безплодие, се гласуват всяка календарна година с бюджета на община Карнобат, по предложение на Кмета на общината.
Със средства ще се финансират лица с безплодие, лечимо с методите на АРТ (асистирани репродуктивни технологии) при наличие поне на една от упоменатите в правилата индикации. Посочени са и конкретните дейности по асистирана репродукция, които ще се финансират.

1. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология;

2. Тубарен стерилитет при жената /МКБ-Х: №97.1/, доказан чрез общоприетите начини за поставяне на диагнозата „тубарен стерилитет” – лапароскопия, лапаротомия или хистеросалпингография (ХСГ):

а/ липса на маточни тръби двустранно /оперативно отстранени/;

б/ едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;

в/ двустранна непроходимост на маточните тръби /вкл. след стерилизация/;

г/едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;

д/ двустранна интерстициална или истмична стеноза;

е/ състояние след пластика на маточни тръби,  най-малко  12 месеца след пластика, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност;

ж/ ендометриоза, засягаща интегритета на маточните тръби;

3. Стерилитет при жената, свързан с липсата на овулация пораци LUFS;

4. Стерилитет, свързан с мъжки фактор /МКБ-Х: №97.4/:

а/ азооспермия, при хистологични данни за наличие на сперматогенеза;

б/ олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:

аа) обем на еякулата < 1,0 ml;

бб) концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;

вв) сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 – 2);

гг) сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер)

дд) наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;

5. Доказано моногенно генетично заболяване или доказана балансирана хромозомна мутация при поне един от партньорите;

6. Доказано онкологично заболяване при жената;

7. Други форми на безплодие с доказана необходимост от лечение чрез АРТ.

(2) Може да се финансира асистирана репродукция на спонтанен цикъл след писмено съгласие на заявителката при наличие на индикации по ал. 1, т. 1 – 6 в един или повече от следните случаи:

1. при пациентката е показан лош отговор към КОХС при предходна/и стимулация/и (low – responders: 0 – 4 овоцита);

2. ограничен яйчников резерв със стойности на анти-Мюлеров хормон от 1 до 1,4 ng/ml;

3. наличие на съпътстващо заболяване или състояние, което е противопоказано за КОХС (като автоимунни заболявания, тежки алергични реакции и др.).

(3) Наличието на индикациите по ал. 2, т. 1 и 2 не изключва възможността за прилагане на асистирана репродукция с КОХС, освен ако заявителката не е изразила писмено съгласие за процедура на спонтанен цикъл.

Чл. 4. (1) Със средства, предвидени с бюджета на Община Карнобат се финансират следните дейности по асистирана репродукция:

1.  Контролирана овариална (хипер)стимулация /КОХС/ с един или повече от един от следните лекарствени продукти /по групи/:

а/ аналози на гонадолибералина /агонисти или антагонисти/,

б/ гонадотропни хормони /уринарни или рекомбинантни/,

в/ други /за лутеална поддръжка/ – стероиди и/или хорионгонадотропин.

2. Контрола на стимулационния процес чрез:

а) документирани ехографски прегледи;

б) хормонални изследвания;

3.  АРТ методи /ин витро методики/:

а/ фоликулна пункция под ехоглафски контрол;

б/ класическо инвитро оплождане;

в/ оплождане чрез т.нар. ICSI;

г) трансфер на свежи ембриони;

д) криоконсервация на предимплантационни ембриони или на яйцеклетки;

е) трансфер на размразени ембриони – необходимите ехографски прегледи, размразяване на ембрионите, култивиране при нужда и ембриотрансфер;

ж) асистирана репродукция на спонтанен цикъл – необходимите ехографски прегледи, 4 фоликулни пункции под ехографски контрол, оплождане, замразяване и размразяване на ембрионите, култивиране при нужда и необходимия брой ембриотрансфер/и;

з) инвитро оплождане с донорска яйцеклетка или сперматозоиди;

и) индукция на овулацията и/или КОХС с кломифен цитрат и др. СЕРМ;

й)  инсеминации от партньора или дарител;

к)  ембриоредукция;

л) инвитро матурация (IVM);

м)  овоцитна донация;

н)  ембриодонация;

о) GIFT, ZIFT и др. подобни.

4. Тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TеSE, PESA, МESA).

(2) Лекарствените продукти, финансирани със средства по настоящите правила следва да са включени в Позитивния лекарствен списък на Република България и се осигуряват по реда на чл. 207, ал. 1, т.5а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Чл. 5. Със средства, предвидени с бюджета на Община Карнобат, не се извършва финансиране извън посочените по- горе дейности, включително:

1. първоначалните изследвания за достигане до диагноза и вземане на решение за АРТ чрез инвитро оплождане;

2. изследванията, необходими като минимум съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция, както следва:

а) микробиологични;

б) спермален анализ;

в) за трансмисивни инфекции;

г) кръвногрупова принадлежност и резус фактор;

д) хормонални – преди КОХС;

е) на кръвни картини, биохимия и хемостаза;

ж) други специфични изследвания (генетични, имунологични и пр.);

3. изследвания извън посочените в Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция, независимо от момента на извършването им;

4. предимплантационна генетична диагностика или скрининг (PGD/PGS);


Средствата, отпуснати на семейства и двойки, живеещи на семейни начала за финансово подпомагане, са в размер до 2 000 лв. (две хиляди лева) на двойка заявител, в рамките на една календарна година. По правилата община Карнобат ще финансира медицински дейности, извършени единствено в лицензирани клиники на територията на Република България.
В правилника са посочени критерии за финансово подпомагане, както и нужните документи за кандидатстване.
Приемът на документи ще се извършва от 1 януари до 30 ноември на всяка календарна година. Комисия, сформирана със заповед на Кмета на община Карнобат, в посочен в правилника състав, ще разглежда подадените искания и ще взема решение за финансиране.

Виж още

Още новини

Вашият коментар