Карнобат

Проведе се обществено обсъждане на проектобюджета за 2021г.

В  общественото обсъждане на бюджета на община Карнобат за 2021 година се включиха представители на администрацията, общински съветници и кметът на с. Кликач. Проектът за Бюджет на община Карнобат за 2021г. е в размер на 32 500 001 лв. Той е с 2,5 млн. повече от началния план за 2020г. При подготовката на проекта са проведени предварителни разговори с всички групи съветници в местния парламент, като от тяхна страна са подадени и конкретни предложения.  

По време на обсъждането кметът Георги Димитров подчерта, че през 2020г. е подходено много консервативно по отношение на разходите, заради непредсказуемостта на обстановката през тази година. Направени са два преходни остатъка – един в държавни дейности 2,5 млн.лв и още толкова в собствените приходи. Подчертано беше още, че община Карнобат няма задължения към банки и доставчици.

Кметът е категоричен, че ще трябва да се вложат много усилия за изпълнение на заложените параметри на собствените приходи, в предвид на икономическата обстановка, в следствие на пандемията. Очакването е държавата от своя страна да изпълни ангажиментите си по отношение на държавно делегираните дейности.

Общата рамка на бюджет 2021г. е   32 500 001 лв. ,  в т.ч. текущ бюджет – 29 488 067 лв. и капиталов бюджет – 3 011 934 лв. Приходите за делегирани от държавата дейности са  20 996 155 лева. Приходите за местни дейности – 11 503 846 лева.

В проекта за бюджет за предвидени средства за всички сфери – социални дейности, инфраструктура, здравеопазване, култура, спорт…В капиталовата програма се залага сериозен ресурс за проектиране, за да може да се реагира адекватно при отваряне на предстоящите мерки и програми – национални и европейски. Целта е да се привлече външно финансиране, там, където има възможност, за реализацията на част от заложените дейности.

И през тази година ще продължи работата по инфраструктурата в града. Ще продължи асфалтирането на улици. Ремонтите са съобразени и синхронизирани с програмата на ВиК за подмяна на подземните комуникации. Планирани са основни ремонти на:  ул.”Цанко Церковски”, ул.”Райна Княгиня”, ул.“Тунджа“ , ул.“Струма“ и ул.“Панайот Хитов“, ул.“Пета“, ул. „Шеста“. Паралелно ще се работи и по обновяване на тротоарните настилки, както и благоустрояване на междублокови пространства. По отношение на четвъртокласната мрежа е заложен ремонт на отсечката от главния път към село Кликач. По четвъртокласната пътна мрежа ще бъдат извършени частични ремонти в участъците, които са сериозно компрометирани.

Тази година в бюджета са планирани повече средства за издръжка на спортните клубове, повече пари са заложени и за бюджетите, с които разполагат кметствата в населените места.  

Окончателният проект за бюджет на община Карнобат ще бъде обсъден и предложен за одобрение на сесията на Общинския съвет, която е планирана за 10 февруари.

Капиталова програма за 2021г.

1.Основен ремонт улици в гр.Карнобат – ул.”Цанко Церковски”, ул.”Райна Княгиня”, ул.“Тунджа“ , ул.“Струма“ и ул.“Панайот Хитов“, ул.“Пета“, ул. „Шеста“1 000 000
2.Закупуване на багер за нуждите на гробищните паркове50 000
3.Закупуване на хидравлична машина с гребло и вишка за зимно поддържане и снегопочистване80 000
4.Закупуване на сметосъбиращ автомобил177 228
5.Основен ремонт на общински път „BGS 1060 /ІІІ -5391/ Аспарухово-Сърнево-Черково-Екзарх Антимово-Смолник“ – участък с. Екзарх Антимово – с. Черково, общ. Карнобат165 008
6. Основен ремонт на общински път „BGS 1004 / I – 6 / Айтос – Карагеоргиево -Тополица – Граница общ. ( Айтос – Карнобат ) – Кликач“  –  / І – 6 /- участък / І – 6 /- с. Кликач420 398
7.Благоустрояване на околоблокови пространства300000
8.Благоустрояване на пространството между народно читалище „Димитър Полянов“ и Районен съд-Карнобат – паркинг180000
9.Закупуване на компютри и софтуер за нуждите на общинска администрация и кметствата20000
10.Център за видеонаблюдение50000
11.Проектиране, авторски и строителен надзор за сепарираща инсталации на ПСО гр.Карнобат70 000
12.Закупуване на автомобил за нуждите на организация на движението на в урбанизираната територия на гр. Карнобат35 000
13.Изграждане на колумбарий в гробищен парк – Карнобат30 000
14.Обследване и изготвяне на технически паспорти на всички мостове и водостоци на общинската пътна мрежа10 000
15.Биологична рекултивация на депо са битови отпадъци – гр.Карнобат44 300
16.Проектиране за изграждане на природонаучен музей30 000
17.Изграждане на улично осветление от бул“Москава“ до ЖП Гара Карнобат180 000
18.Изграждане на улично осветление в кв.“Възраждане“30 000
19.Капиталов трансфер за МБАЛ Карнобат за закупуване на диализен апарат, апарат за ЕМГ и окончателно плащане на рентген120 000
20.Закупуване на медицинска апаратура за Медицински център-1 Карнобат – апарат за магнитотерапия и микроскопска камера10 000
21.Система за видеонаблюдение в ЦНСТ Ахинора с.Искра10 000
ОБЩО3 011 934
Виж още

Още новини

Вашият коментар