Карнобат

Със заповед на кмета се регламентира прилагането на противоепидемичните мерки на територията на община Карнобат

Заповедта на кмета на община Карнобат въвежда изпълнението на наложените от Министерството на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България и регламентира конкретни мерки, които се изпълняват на територията на община Карнобат.

ЗАПОВЕД № РД- 611 гр.Карнобат, 23.10.2020 г.

ЗАПОВЯДВАМ:

І. Във връзка със Заповед № РД – 01 – 609 от 21 октомври 2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г.:

   1.В работните помещения да се организира провеждането на следните противоепидемични мерки:

а)   редовно проветряване и дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение     № 1 към Заповед № РД – 01 – 609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;

б)  недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

в)  инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 към Заповед № РД – 01 – 609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;

г)   създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата в работните помещения най-малко от 1,5 м, а при невъзможност – носене на защитна маска за лице;

          д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

2. В Център за административно обслужване при Община Карнобат предоставянето на услуги на граждани да се осъществява, освен при спазване на мерките по т. І.1 и при стриктно спазване на следните противоепидемични мерки:

а) контрол на входа по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора, спазването на дистанция и носенето на защитни маски за лице;

б) да се осигури дезинфектант за ръце във фоайето на Центъра;

в) потребителите на административни услуги да бъдат информирани за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на Центъра, чрез поставени на видно място информационни табели или информиране по друг подходящ начин;

г) дейността в Центъра да се организира по начин, който осигурява спазването на дистанция най – малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

д) при непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем от служителите. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

ІІ.1. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 към Заповед № РД – 01 – 609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването (Инструкция за правилно носене на лицева маска).

2. Всички лица, които се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 към Заповед № РД – 01 – 609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването (Инструкция за правилно носене на лицева маска).

3. Изключение от задължението по т. ІІ.1 и 2 се допуска за:

а) клиентите в местата за хранене и в питейните заведения;

б) спортуващите на открито и закрито за времето на физическата дейност;

в) участниците в конгресно – конферентните мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;

г) участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на физическа дистанция от 1,5 м от останалите участници;

д) децата до 6  годишна възраст.

4. По смисъла на настоящата заповед „обществени“ са местата, които са достъпни за гражданите и/или са предназначени за обществено ползване.

5. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места.

ІІІ. Противоепидемичните мерки по т. I  са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, както и за организаторите на масови мероприятия, независимо от техния характер.

ІV. Лицата по т. IІІ са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените със Заповед № РД – 01 – 609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и с тази заповед противоепидемични мерки.

V. Във връзка със Заповед № РД – 01 – 611/22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 23 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г.:

1. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

2. Езикови центрове, образователни центрове, занимални, организирани от юридически и физически лица предоставят услугите си в електронна среда, а при невъзможност при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1.5 метра и при спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД – 01 – 609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и съобразно указания на министри, съгласно функционалната им компетентност.

3. Центровете за подкрепа на личностното развитие възобновяват своите занимания в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

4. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия се препоръчва да се провеждат в неприсъствена (дистанционна форма), а при невъзможност могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и при спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД – 01 – 609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и съобразно указания на министри, съгласно функционалната им компетентност.

5. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. в читалища, културни домове, частни обекти, военни клубове и други) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и при спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД – 01 – 609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и съобразно указания на министри, съгласно функционалната им компетентност.

6. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен характер за всички възрастови групи на закрито се провеждат без публика. При провеждане на спортни състезания на закрито се допуска публика, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при заетост на местата не повече от 50%, както и при спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД – 01 – 609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и съобразно указания на министри, съгласно функционалната им компетентност. При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика до 1 000 души на сектор, при заетост на местата не повече от 50%, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., както и при спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД – 01 – 609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и съобразно указания на министри, съгласно функционалната им компетентност.

7. Посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от един човек на 2 (два) квадратни метра от нетната търговска площ на обекта, при спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД – 01 – 609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и съобразно указания на министри, съгласно функционалната им компетентност.

8. Групови празненства на открито и на закрито (в т.ч сватби, кръщенета и други), се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД – 01 – 609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и съобразно указания на министри, съгласно функционалната им компетентност.

9. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

10. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

VІ. На основание т. ІІІ от Заповед №  РД – 01 – 611/22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването за периода на удължената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България за периода от 23 октомври до 30 ноември 2020 г. въвеждам допълнителни мерки, с цел предотвратяване разпространението на COVID – 19 на територията на община Карнобат, както следва:

1. Забранявам достъпа на външни лица в сградите на общинска администрация, с изключение на Център за административно обслужване, който работи с граждани и представители на бизнеса, в установеното работно време от 8,30 до 17,30 часа, при засилен контрол за спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД – 01 – 609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, като задължително се използва защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.);

2. Тъжни ритуали на открито и закрито могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия капацитет, при спазване на  физическа дистанция от 1,5 метра и при спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД – 01 – 609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

3. Не се разрешават посещенията в пенсионерски клубове, находящи се на територията на община Карнобат.

VІІ. Дейностите, които не се преустановени или забранени със Заповед № РД – 01 – 611/22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени с негова Заповед № РД – 01-609/21.10.2020 г.

VІІІ. Възлагам на Мария Генова – заместник – кмет на Община Карнобат, съвместно с директорите на детските градини и на училищата на територията на Общината да създаде организация за работата на детските ясли, детските градини и училищата при спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД – 01- 609/21.10.2020 г.  и № РД – 01- 611/22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и указания на Министъра на образованието и в съответствие с изготвени от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

ІХ. Възлагам на Кремена Красимирова – Секретар на Община Карнобат да организира провеждането на противоепидемичните мерки в работните помещения в сградите на общинска администрация и Център за административно обслужване.

Х. Възлагам на Тони Теллалов – главен специалист „ГЗ и ОМП“ да създаде организация за извършване на проверки от Звено „ООРОС“, съвместно с длъжностни лица от РУ – Карнобат за спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД – 01- 609/21.10.2020 г.  и Заповед № РД – 01- 611/22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

ХІ.  Възлагам на управителите на „МБАЛ – Карнобат“ ЕООД и „Медицински център І – Карнобат“ ЕООД, да създадат организация в лечебните заведения за спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД – 01 – 609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

ХІІ. Възлагам на кметовете на кметства и кметските наместници спазването на противоепидемичните мерки, въведени със въведени със Заповед № РД – 01- 609/21.10.2020 г.  и Заповед № РД – 01- 611/22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и настоящата заповед,  в съответните населените места на територията на Община Карнобат.

ХІІІ. Контрол за спазване на въведените със заповедта на Министъра на здравеопазването и настоящата заповед противоепидемични мерки възлагам на Звено „ООРОС“ и РУ – Карнобат.

ХІV. Заповедта да се доведе до знанието на населението,  в т.ч. и собствениците, наематели и ползватели на дискотеки, пиано барове, клубове и други нощни заведения, чрез публикуване на сайта на Общината и поставяне на общодостъпни места в Център за административно обслужване и кметствата на територията на Общината.

          ХV. Настоящата заповед да се връчи на Заместник – кмета на Община Карнобат, Секретаря на Общината, гл. специалист „ГЗ и ОМП“ при Община Карнобат, Началника на РУ – Карнобат, управителите на  „МБАЛ – Карнобат“ ЕООД и „Медицински център І – Карнобат“ ЕООД, кметовете на кметства и кметските наместници на територията на община Карнобат за сведение и изпълнение.  

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

Виж още

Още новини

Вашият коментар