Карнобат

Стартира прием на документи за услугата „Асистентска подкрепа“

През 2021 год. община Карнобат ще  предоставя специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“, финансирана от националния бюджет. Това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.

Асистентската подкрепа по реда на Закона за социалните услуги се предоставя за:

-лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

-деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Считано от 05.01.2021 г. община Карнобат обявява набира заявления от лица, които желаят да „Асистентска подкрепа“.

За асистенти могат да кандидатстват пълнолетни лица  в трудоспособна възраст, които отговарят на следните условия:

Не са поставени под запрещение.

Не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

Спрямо, които не са налагани мерки за защита по Закона за домашното насилие.

Необходими документи за кандидатстване за асистент:

Заявление по образец;

Документ за завършена степен на образование -копие;

Автобиография;

Документ за самоличност – за справка;

Други документи по преценка на кандидата (сертификати от обучения и др.).

Заявления по образец могат да се получат на гише „Деловодство“ в Центъра за административно обслужване на граждани, гр. Карнобат, бул. „България“ №12, всеки работен ден от 8,30 до 17,30 часа или да се изтеглят от електронната страница на Община Карнобат –  www.karnobat-ob.bg

Документите се подават в 14 дневен срок, считано от 05.01.2021 г. на гише  „Деловодство“  в Центъра за административно обслужване на граждани, гр. Карнобат, бул. „България“ №12, всеки работен ден от 8,30 до 17,30 часа.

 С лицата, подали заявления за предоставяне на асистентска подкрепа ще бъде проведено събеседване по предварително оповестен график.

 За допълнителна информация: Мария Генова, тел. 0559/ 29 111.

Виж още

Още новини

Вашият коментар