Карнобат

СУ „Христо Ботев“ работи по проект „Подкрепа за успех“

Дейностите по проекта са стартирали през месец октомври 2019г. Сформирани са общо 22 групи, които обхващат 146 ученици. 21 от групите са за подпомагане на ученици, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети и 1 група по интереси. Очакваните резултати са свързани с намаляване на броя на учениците, напуснали по необективни причини формалното образование.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности на учениците в групите се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Реализацията на проекта разширява възможностите за ефективна подготовка на учениците за явяването им на изпитите за Национално външно оценяване.

Проект „Подкрепа за успех“ на Министерството на образованието и науката е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Виж още

Още новини

Вашият коментар