Карнобат

Три конкурса за работа обяви община Карнобат

В администрацията на община Карнобат се търси Младши експерт „Административно обслужване”, Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Инспектор в дирекция „Местни приходи”. Желаещите да кандидатстват подават документи до 24 март в Център за административно-информационно обслужване и местни приходи.

Младши експерт „Административно обслужване”

  • Извършва качествено и ефективно административно обслужване на населението, организира административната работа и подпомага дейността на  общината във връзка с гражданска регистрация. Задължително изискване е да се притежава минимална образователна степен – професионален бакалавър; специалности – хуманитарни науки

Инспектор в дирекция „Местни приходи”

  • Отговаря за дейностите, свързани с обслужването на данъкоплатците, приемане и обработка на данъчни декларации на данъчни субекти, осъществяване на дейности, свързани с доброволното и принудително събиране на данъчни задължения. Да притежават минимална образователна степен – бакалавър, специалност, по която е придобито образованието– Икономика, Мениджмънт, Финанси, Стопанско управление или друга икономическа специалност

Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

  • Привежда в изпълнение Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Осъществява дейност по предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за нормалното им развитие. Да притежават минимална образователна степен – бакалавър, специалност, по която е придобито образованието– Право, Публична администрация, Социални дейности, Педагогика, Психология. Подробности в сайта на община Карнобат.

Виж още

Още новини

Вашият коментар