Карнобат

Учител на годината „Новатор“

Двама са тази година носителите на Наградата на Карнобат в категория „Новатор“. Ето кои са те:

Елена Атанасова – ОУ „Христо Смирненски“, старши учител, преподавател по География и икономика

Г-жа Елена Атанасова  е с 18 годишен педагогически стаж  в ОУ „Христо Смирненски“. У нея са изградени и развити в пълна степен необходимите професионални качества на учител. Има отлична научна и методическа подготовка, придобит богат професионален опит и устойчива вътрешна мотивация за качествен труд. Квалификации – Иновация „В облака“, „Добри практики в обучението по ГИ“, „Формиране у учениците на умения за работа с текст“, Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Културните институции като образователна среда“,  Национална програма „Иновации в действие“.

Притежава иновативен, креативен и творчески подход към учебния час, както и новаторски дух.Преподавателката използва съвременни технологии, интерактивни и нетрадиционни методи и похвати за обучение – казуси, ролеви игри, работа по групи, проекти, състезания, презентации, клипове, филмирактивен дисплей. През последните години г-жа Атанасова  успешно използва виртуалната класна стая  Google Classroom. В часовете си тя прилага разнообразни иновативни и интерактивни инструменти на G Suite, Google формуляри, приложенията Ourboox, Meme Generator, Toony Tool, Wordclouds, QR cod,  сайтове Think Link, Словум, Learning Apps, Comics  и др. Чрез целенасочен избор на форми, средства и методи създава условия и предпоставки за развитие способностите на учениците и техните личностни качества. Има постигнати много добри  резултати в областния кръг на олимпиадата по ГИ.Участва в разработването на проекти. Има спечелени такива.

Успешен и талантлив ръководител на клуб „Млад предприемач“, който развива богата и разнообразна дейност, с много награди от различни конкурси.Като председател на методическото обединение на педагогическите специалисти в прогимназиален етап г-жа Атанасова  координира и организира дейността в обединението, превръщайки го в център за вътрешно-училищна квалификация и обмен на добри практики.

Г-жа Елена Атанасова  е успешен и много обичан класен ръководител. Създава подходяща атмосфера и усещане за принадлежност в паралелката и випуска, съдейства за богат и разнообразен класен живот, сплотява, залага на екипната работа и работата с родителите.Ползва се с авторитет сред ученици, учители, родители и общественост. Успешно работи в екип.

Г-жа Елена Атанасова притежава всеотдайност, амбиция, трудолюбие, упоритост, отличен естетически вкус, собствен стил, умения да работи и общува с ученици, с родители и с колеги.Тези й качества, цялостната й работа, я правят достоен учител, утвърждаващ  авторитета на професията и училището, който заслужава „Наградата на Карнобат“ в системата на народната просвета – „Учител на годината“ в категория „Новатор“.

Ганка Радева – старши учител по математика в прогимназиален и гимназиален етап

Г-жа Ганка Радева е председател на методическото обединение на учителите по математика и информационни технологии, учител по математика и класен ръководител на Ха клас. Участва в програма „Прогресивни образователни практики“ към академия „Лидери в образованието“ на фондация „Америка за България“.

Високо квалифицирана в областта на дигиталните технологии, преподавател с опит и признато педагогическо  майсторство, тя прилага иновативни модели на преподаване и по този начин намира съвременни решения на своите образователни очаквания. Създадената от нея иновативна образователна среда осигурява повишена активност на учениците, смяна на ролите на обучаващия и обучавания. Общуването с учениците й се основава на взаимно разбиране, взаимодействие, съвместно решаване на задачи.

Г-жа Ганка Радева много задълбочено осмисля всеки детайл в работата си и инициира промени в същността и организацията на учебния процес, като успешно разчупва стереотипите в класната стая. Организира забавни математически състезания и по този начин показва, че математиката може да е интересна и завладяваща и се стреми към изява на всеки ученик. Поставя проектни задачи, успешно внедрява играта като метод на обучение, мотивира учениците си да я следват и им дава възможност да се развиват като творци.

Организира обучения, свързани с работа в облачната система, споделени документи, работа  с различни образователни платформи – Open board, Learning Apps, Teacher Made, Elica, Geogebra, Desmos, Izzi, както за колегите си, така и за учители от други училища. В открити уроци представя интегрирането на математиката с други учебни дисциплини. Споделяйки своите добри практики на национално ниво, допринася за издигане престижа на училището.

Виж още

Още новини

Вашият коментар