Карнобат

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА в системата на предучилищното образование

По предложение на педагогическите колегии и с решение на Общински съвет -Карнобат за учебната 2020/2021г. с наградата  УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА в системата на предучилищното образование са удостоени осем преподаватели от община Карнобат. Ето кои са те:

Евелина Хадженова – учител  във втора група „Цвете“ на ДГ „Вълшебство“

Госпожа Хадженова е сравнително млад член на екипа на детската градина, но за краткото време се утвърди, като изявен специалист със съществен принос в педагогическата дейност. Тя се стреми към непрекъснато развитие и  усъвършенстване, с новаторски дух и усет към творчество. Следи с интерес педагогическата литература и успешно прилага различни иновационни подходи при взаимодействие с децата.

Притежава оригинално мислене и творчески подход, които се виждат в разнообразните инициативи на детската градина на общинско и национално ниво. Нетрадиционното и оригинално мислене намира  изява в атрактивни идеи за подобряване и естетизация на интериора на детската градина. Член е на екипа за художествено-естетически дейности, екипа за работа със семейството и екипа по хигиена и контрол. Председател е на Координационен съвет за противодействие на тормоза и насилието в ДГ „Вълшебство“. С лекота се вписва в екипите, с които работи, а цялостната й дейност е високо ценена от педагогическата колегия и родителската общност. Новаторските й идеи и тънък усет за работа с деца я правят предпочитан педагог.В ежедневната си работа е стриктна и отговорна. Постига високо ниво на усвояване на знания, умения и компетенции с децата от своята група. Под нейно ръководство и професионална подкрепа, децата се представят в различни изложби и печелят награди и грамоти.

Жечка  Кирякова- старши   учител, учител  на трета подготвителна група „Плодчета“

Г-жа Кирякова е доказан професионалист със 17 години педагогически стаж:-лични творчески успехи в областта на изкуствата и проявено новаторство в процеса на възпитание, социализиране и обучение на децата;-постигнати отлични резултати в извънкласната дейност/ танци, песни, изобразително изкуство с изявени деца от групата – модерни танци, народни танци  в детската градина по повод на различни тържества и празници, драматизации/ и участие с децата в проект АПСПО;

-за издигане авторитета на детската градина и утвърждаването й като конкурентоспособна и формираща у децата национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация, с авторитет между учители, родители и общественост;

-за целенасочена работа за приобщаване на децата към непреходните национално значими идеали и ценности и към високо хуманни и универсални идеи-възпитание в дух на демокрация и толерантност, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот;

-насърчаване на детската активност и творчество, индивидуален подход и зачитане на детската личност, осигуряване на социална, познавателна и специална подготовка децата;

-за успешна работа в екип за създаване на подходяща образователно-възпитателна среда и участие  в разработване и реализиране на проект „Спорт за всеки, здраве за всички“(за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта), в разработване на проект „Обичам природата и аз участвам“.

Златина Христова – учител на първа група „Слънчо“ в ДГ „Мир“

Г-жа Христова е един от педагозите в колегията, който умело и професионално използва възможностите на интерактивната среда в обучението на децата.

Благодарение на своя ентусиазъм, креативност и стремеж за постигане на високи резултати, г-жа Христова се доказа като учител, уважаван от колеги, родители и деца. Активно се включва в реализиране целите на проект „Учени и учители в помощ на родителите“ към Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Успешно работи в екип и предава своите умения на студентите по проект „Студентски практики“, фаза II.

Недка Стоянова – старши учител в ДГ „Яна Лъскова“

Г-жа Стоянова е педагогически специалист с дългогодишен опит. Умее майсторски да провокира интерес у децата и да мобилизира техния потенциал. Председател е на Комисията по БДП и е член на Комисията за превенция на деца в риск. Член на Координационния съвет на ДГ „Яна Лъскова“.

Работи отлично в екип както с колеги, така и с родители при реализацията на различни инициативи. Разработва и прилага стратегии, които създават и укрепват сътрудничеството между учители, родители, деца. Чрез работата си възпитава у децата граждански и общочовешки добродетели, дух на толерантност, междуетническо съвместно съществуване, обич и уважение.

Под нейно ръководство децата от IV възрастова група „Мечо Пух“ взеха участие в:

-Международно  биенале за детска рисунка „Свищов, 2021 г.“, България;

-Трети национален конкурс „Картичка за мама“

Радостина Костова – старши учител в ДГ „Иглика“

Г-жа Костова е номинирана за изявен професионализъм, всеотдайност и високи резултати в педагогическата работа. Тя работи успешно в екип за създаване на подходяща образователно-възпитателна среда за пълноценно личностно развитие, социална и мултикултурна интеграция на деца. Г-жа Костова прилага креативен подход в процеса на педагогическите взаимодействия с децата. Работи системно и резултатно за патриотичното и гражданското  възпитание на децата, за утвърждаване на националните културни ценности и общочовешки добродетели.

Голям е приносът на г-жа Костова за изграждане взаимоотношения на колегиалност и сътрудничество в педагогическия екип чрез личен пример за позитивност, толерантност и професионална етика. Проявява инициативност и активност за издигане имиджа  на детската градина чрез участие на децата в конкурси и публични изяви. Отличава се с личен авторитет сред деца, родители, учители и общественост. Безспорен е приносът на г-жа Радостина Костова за издигане авторитета на педагогическата професия.

Спаска Костова – старши учител в ПГ в СУ „Св. св. Кирил и Методий“

Дългогодишен учител, ползващ се с авторитет сред учителската и родителска общност.

Госпожа Костова повече от 30 години  успешно обучава децата от подготвителна група, голяма част от които са от мултикултурна среда и от рискови групи. Умело създава навици за училищен живот. Осъществява изключително ползотворен контакт с родителската общност, което води до постигане на добри резултати в приобщаването, редовното посещение в училище и мотивирането за учебна работа на децата. Това е обективна предпоставка за превенция на ранното отпадане от училище.

Г- жа Костова умее да създава подходяща среда за преодоляване на образователните дефицити на децата, за които майчиният език не е български. В условията на дистанционно обучение през миналата и настоящата учебна година, г- жа Костова съумява, въпреки крехката възраст на възпитаниците си, да създаде интересна и мотивираща учебна среда.

Успешна работа в екип за създаване на подходяща образователно – възпитателна среда и вътрешно- училищна квалификация: Притежава II ПКС; Семинар „Работа с интерактивни електронни средства. Създаване на уроци с електронно съдържание“; Семинар „Интерактивни техники за групова работа“; Обучение „Разрешаване на конфликти в класната стая“; Удостоверение за ПК по Методика на БДП; Квалификационен семинар „Използване на интерактивните средства в извънурочната дейност“; Обучителен курс „Различните деца- децата с допълнителни педагогически потребности“; семинар „Мултимедийни образователни технологии“; Тренинг „Успешни учители“

Спаска Костова работи по проект „Активно приобщаване към системата на предучилищно образование“ в последните  години за допълнително обучение на ученици от рискови групи и не владеят добре български език. Има личен принос в промяната на образователната среда по проект „Обичам моето училище“. С професионализма и изявите си г- жа Костова издига авторитета на СУ“ Св. св. Кирил и Методий“ и училището се гордее с нея.

Медиха Адем – учител в ПГ в ОУ „П.Р. Славейков“

Г-жа Адем в своята работа показва висок професионализъм и грижа за издигане авторитета на училището. Непрекъснато търси нови методи и форми, които прилага в учебно-възпитателната дейност. Сред ученици, родители и учители се ползва с добро име и авторитет. Г-жа Адем успешно се вписва в екипната работа и се старае да осигури на своите ученици комфортна образователно-възпитателна среда, прилага нови образователни технологии, атрактивни и интерактивни методи в образователно-възпитателния процес. Г-жа Адем участва активно в училищните и общинските извънкласни инициативи като постига заложените възпитателни цели. С желание подготвя и изнася тържества с учениците. Участва в изпълнението на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, „Празник на училището“ и др. училищни прояви. Успехите на г-жа Адем по отношение на цялостното развитие на учениците и училището са безспорни. С труда си тя допринася за издигане авторитета на ОУ „Петко Рачев Славейков“.

Учител на годината в категория „Творец“

Мария Троева –   учител в ДГ „Мир“

Г-жа Троева е силно мотивиран педагогически специалист, който се отличава със силен стремеж за постигане на високи резултати във възпитателно-образователния процес. Постигнатите от нея художествено-творчески успехи в областта на изкуствата допринасят за мотивиране на родителската общност към активно участие в организираните творчески работилници и дейностите, осъществявани в детската градина. Г-жа Троева успешно работи в екип за създаване на атрактивна и привлекателна образователно-възпитателна среда в детското заведение, както и за издигане авторитета на учителската професия.

Виж още

Още новини

Вашият коментар