Карнобат

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА в системата на средното образование

Наградата на Карнобат“ в системата на предучилищното и училищното образование се връчва по повод 24 май. Тя има за  цел да удостои с признание и да поощри учители, директори и ученици, като популяризира сред обществеността техния висок професионализъм, граждански принос, таланти и значими постижения. Ето кои са носителите на Наградата в системата на средното образование за учебната 2020/2021г.

Петя Върбанова – СУ „Христо Ботев“, главен учител в направление „Български език и литература, чужди езици, обществени науки, гражданско образование и религия, спорт и изкуства“.

Основните професионални постижения на г-жа Петя Върбанова са свързани с разгръщане на уменията и творческия потенциал на учениците в областта на българския език и литературата. Тя организира и ръководи обучението и изявата на учениците от училището в състезания, конкурси и олимпиади. Завоюваните призови места в областните и национални кръгове са резултат от високия професионализъм, с който развива творческите им способности и дарби.

Учениците й постигнаха отлични резултати, успешно преминаха двата предварителни кръга и се класираха за финалния кръг в състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература“, организирано от Сдружение „10 книги“ за ученици от 5. – 12. клас по програма „Стъпала на знанието“. Г-жа Петя Върбанова работи в екип с учениците, използва съвременни технологии в работата си и прилага иновативни методи в процеса на обучението. Чрез проектно базирано обучение успешно ги включва в задълбочено, съвместно учене и изследване на важни въпроси от предметната област, интегрира знанията по БЕЛ с други учебни дисциплини. Създава и публикува приложения в различни образователни платформи и, правейки ги общодостъпни, споделя опита си и подпомага колегите си.

Организира и ръководи работата на методическите обединения на преподавателите по Български език и литература, чужди езици, обществени науки, гражданско образование и религия, по спорт и изкуства, оказва методическа помощ и подкрепа на новоназначени учители.

Има принос за изграждане на отношения на партньорство и подкрепа между училището, Обществения съвет и Училищното настоятелство. За родителите на учениците тя е безспорен авторитет. Умее да ги привлича за сътрудници в реализирането на ученически инициативи.      Под нейно ръководство се провеждат чествания, юбилейни тържества и събития, които допринасят за утвърждаване авторитета на училището и повишават самочувствието на учениците и на учителите.

Г-жа Петя Върбанова  има изградени перфектни умения за работа в екип. Притежава отлична мотивация за изява на професионалните си качества. Тя развива и насърчава креативното мислене, изявата и личностното израстване на учениците. Проявява отговорност и последователност в целите, свързани с налагането на иновативното образование и на изграждането на нова, модерна и привлекателна визия на училището. Комуникацията с нея е изключително приятна и вдъхновяваща за работа. Изгражда взаимоотношенията си с колегите върху основата на коректност и взаимно уважение. Нейният почерк се разпознава по насърчението и добронамереността, с които подхожда в общуването на всички нива.

Стаматка Димова – СУ „Христо Ботев“, старши учител в начален етап

Г-жа Стаматка Димова е старши учител в начален етап и класен ръководител на IV А клас, притежава висок професионализъм и отлични организаторски качества. Има свой изграден стил на преподаване на знания и изграждане на умения у учениците си.

Успешно ги мотивира да се изявяват както в учебната дейност, така и в състезания и конкурси. Неин ученик е носител на златен медал в XVIII Национален конкурс „Св. Трифон Зарезан“, на втора награда в Първи онлайн конкурс за картичка „Празник на МАМА“, ОДК Несебър; второ място и сребърен медал в конкурс „Кукерска маска и тематична рисунка  2021“; поощрителни награди в Общински конкурс за картички „Пролетта вече дойде“ и „За най-добра автентична, ръчно изработена мартеница“.

Учениците й с желание се включиха и показаха много добра подготовка в Международно изследване на уменията за четене PIRLS. Неин ученик постигна много добри резултати на областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ и на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“.

Г-жа Стаматка Димова целенасочено работи за личностното израстване на учениците, за изграждане на позитивни нагласи към другите и умения да изявяват най-добрите си качества. Учителите, учениците и родителите я възприемат и ценят като авторитет.

Яна Атанасова – учител по Български език и литература в прогимназиален етап

Г-жа Яна Атанасова е млад преподавател по Български език и литература, с много енергия и амбицията да се наложи като отлично подготвен специалист. Работи в посока на развиване на креативното мислене на учениците, насърчава желанието им за изява.

Консултира ги при участията им в Национални конкурси, където са носители на престижни награди. Под нейно ръководство Даниел Ненчев от 7. Б клас е класиран на второ място в Национален конкурс „Зимно вълшебство“, раздел проза, първа възрастова група с разказа „Най-хубавата Коледа“. Нейни възпитаници от V и VII клас представиха разработките си в конкурса „Моята мечтана история с…“ и получиха грамоти от организаторите, а училището беше отличено със специална грамота за активно участие. Г-жа Яна Атанасова е учител, който работи за разгръщане мисленето на учениците и провокира стремежа им към знание и успех. Прилага иновативни модели на преподаване, като кара учениците си да работят в екип, да търсят решения и да аргументират избора си. Ръководител е на проект „Начална точка“, в който залага на творчеството, критичното мислене, комуникацията, сътрудничеството при подготовката на учениците от пети клас.

Тотка Върбанова – СУ „Св. св. Кирил и Методий“,  учител начален етап

Мотиви за номинацията : Дългогодишен учител,  ползващ се с авторитет сред учителската и родителска общност. Постигнати отлични резултати в образователно – възпитателния процес.    

Госпожа Върбанова успешно работи и обучава ученици в мултикултурна среда и от рискови групи. Осъществява изключително ползотворен контакт с родителската общност, което води до постигане на добри резултати в приобщаването, редовното посещение в училище и мотивирането за учебна работа на учениците. Това е обективна предпоставка за превенция на ранното отпадане от училище. Г- жа Върбанова умее да създава подходяща среда за преодоляване на образователните дефицити на ученици, за които майчиният език не е български.

Притежава необходимите умения за работа с ученици със СОП и постига успехи в тяхното обучение и социализация. Успешна работа в екип за създаване на подходяща образователно – възпитателна среда и вътрешно- училищна квалификация:

Притежава I ПКС; Семинар „Работа с интерактивни електронни средства. Създаване на уроци с електронно съдържание“; Семинар „Интерактивни техники за групова работа“; Обучение „Разрешаване на конфликти в класната стая“; Удостоверение за завършено обучение към Майкрософт- България на тема „Базови и специфични компютърни умения на учители в начален етап“; Удостоверение за ПК по Методика на БДП; Квалификационен семинар “ Използване на интерактивните средства в извънурочната дейност“; Обучителен курс „Различните деца- децата с допълнителни педагогически потребности“; Семинар „Мултимедийни образователни технологии“; Тренинг „Успешни учители“;

Работа по проекти – г-жа Тотка Върбанова участва активно по проектите „Подкрепа за успех“ и „Занимания по интереси“ в последните няколко години за допълнително обучение на ученици от рискови групи. Има личен принос в промяната на образователната среда по проект „Обичам моето училище“.С професионализма и изявите си, г- жа Върбанова издига авторитета на СУ“ Св. св. Кирил и Методий“ и училището се гордее с нея.

Нели Клисурова – СУ „Св. св. Кирил и Методий“,  преподавател по математика

Дългогодишен учител,  ползващ се с авторитет сред учителската и родителска общност.  Отлично взаимодействие с учениците от гимназиален етап и постигане на подходяща мотивация за участие в олимпиади и конкурси.

Ежегодно  г- жа Клисурова подготвя ученици за участие в математически състезания, където те традиционно заемат призови места. През настоящата учебна година г- жа Клисурова е подготвила Радко Василев, ученик от X б клас за участие в Международното състезание „Математика без граници“ и благодарение на нейната професионална помощ, той е удостоен със сребърен медал.

Петгодишната подготовка на зрелостниците Борислава Русева и Тихомира Стоянова се увенча с успех по време на участието им с проект по маркетинг в Национално ученическо състезание 2021 г. на  Стопанска академия “ Д. Ценов“- Свищов.

Друг успех е бронзовият медал от състезание по математика на Великотърновски университет за Борислава Русева от XII б клас. Постигнати отлични резултати в образователно- възпитателния процес.Госпожа Клисурова, в своята практика дълги години преподава в гимназиален етап и успешно подготвя зрелостниците за явяване на ДЗИ, където те традиционно постигат отличен и мн. добър успех от II ДЗИ, което е отличен атестат за работата на преподавателя.

Успешна работа в екип за създаване на подходяща образователно – възпитателна среда и вътрешно – училищна квалификация.  Участва активно в работата на Педагогическия екип за ключови компетентности на учителите по математика и информатика. Притежава II ПКС. Притежава сертификати от: Семинар „Работа с интерактивни електронни средства“; Семинар „Интерактивни техники за групова работа“; Обучение „Разрешаване на конфликти в класната стая“; Национален проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ за формиране знания, умения и компетентност за оценяване на учениците;  Обучение „Базови и специфични компютърни умения на учителя по математика“; Тренинг „Успешни учители“; Семинар „Работа с интерактивни електронни средства. Създаване на уроци с електронно съдържание“; Тренинг „Превенция на отпадането. Реинтеграция на отпаднали ученици.“ ; Семинар „Споделена методика за привлекателно и модерно обучение по математика“ . Доказан професионалист в работата си, г-жа Клисурова съдейства за издигане авторитета на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ на областно и национално равнище и училището се гордее с нея.

Красимир Панайотов- СУ „Св. св. Кирил и Методий“, преподавател по география и икономика

Утвърден учител,  с доказан професионализъм и авторитет сред ученици, родители и колеги.  Притежава втора специалност „Бизнес и право“. Притежава IV ПКС. Постигнати отлични резултати в образователно- възпитателния процес.

Г-н Панайотов успешно обучава ученици от прогимназиален и гимназиален етап. Той е един от водещите преподаватели на паралелка, профил „Предприемачески науки“, в която се осъществяват иновативни подходи в съвременното профилиращо обучение по модули.

Инициативност,  ангажираност и новаторство в урочната и извън урочна дейност: през настоящата учебна година, под ръководството на господин Панайотов,  ученичката от  5 в клас Микаела Видева  постигна отличен резултат, 195 от 200 точки , първо място в конкуренция с 40 ученици  на областния кръг на олимпиадата по География и икономика.

Успешна работа в екип за създаване на подходяща образователно – възпитателна среда и вътрешно – училищна квалификация. Г-н Панайотов е председател на Педагогически екип за ключови компетентности по обществени науки, гражданско образование и религия.Г-н Панайотов притежава сертификати за: Формиране на предприемачески умения в прогимназиален етап на българските училища;  Участие в практически семинари на тема „Разрешаване на конфликти в класната стая“ и „Интерактивни техники за групова работа“, проведени от РААБЕ България;  Участие в курс по БДП „Интерактивни  технологии и техники в обучението по БДП“. С професионализма и изявите си г-н Красимир Панайотов издига авторитета на СУ“ Св. св. Кирил и Методий“ и училището се гордее с него.

Стефка Динкова – старши учител в прогимназиален етап в ОУ „Петко Рачев Славейков“

В работата си като учител, г-жа Динкова е показала висок професионализъм и отговорно отношение към учебно-възпитателната дейност. Усилията й за издигане авторитета на училището са неоспорими.

 Учениците, учителите и обществеността я познават като професионалист, много съвестен, отговорен и деен човек. Тя е доказала, че е упорита, амбициозна, стриктна и принципна в работата си. Успешно работи в екип и осигурява на своите ученици комфортна образователно-възпитателна среда.

Успешно работи за  трудовото, нравственото и естетическото възпитание на своите ученици. Умее да провокира интереса на учениците и да насочва вниманието им към преподаваните знания. Работи активно за изграждане на умения за общуване и разрешаване на конфликти.

Г-жа Динкова участва дейно в училищните и извънкласни инициативи, като постига заложените възпитателни цели в своята работа. Успехите й по отношение на цялостното развитие на учениците и училището са безспорни.

Мурад Зелхаров – учител в ГЦОУД в ОУ „Христо Ботев“, с. Кликач

Г-н Зелхаров е изявен професионалист, който работи успешно с децата билингви.

Постига отлични резултати в психо-физическото, трудовото, нравственото и естетическото възпитание на децата.

Успешно работи в екип за създаване на подходяща образователно- възпитателна среда, участва активно в училищния живот и извънкласните дейности.

Ползва се с авторитет сред ученици, учители и общественост.

Катя Иванова – учител в начален етап в ОУ „Христо Ботев“, с. Екзарх Антимово

Г-жа Иванова е млад учител, който системно и активно участва в училищни и извънкласни мероприятия.

В работата си прилага иновативни подходи, разработва онлайн упражнения, използва интерактивни презентации в подкрепа на обучението на своите ученици.

Проявява непрекъснат стремеж към повишаване на квалификацията с цел подобряване качеството на обучението.

Нела Илиева – учител по практическо обучение в ПГССЛП

Г-жа Радева е преподавател с дългогодишен професионален опит в областта на растениевъдството. Професионалист с доказан принос в своята работа.

Ползва се с голям авторитет сред учениците и учителите. Успешно работи в екип.

Активно участва в подготовката на учениците за Националното състезание „Млад фермер“ – регионален кръг в гр. Свиленград.

Под нейно ръководство и подготовка, учениците от ПГССЛП спечелиха първи места в отделните направления.

Златина Драгова – ОУ „Христо Смирненски“, старши учител в начален етап

Г-жа Златина Драгова е с над 30  годишен педагогически стаж, от които 19 години в ОУ „Христо Смирненски. Тя притежава необходимите професионални компетентности на съвременния учител. Нейната научна и методическа подготовка е на отлично ниво.  Има придобит богат професионален опит и определени педагогически  способности, които я отличават с  неповторима индивидуалност като преподавател. Притежава умения за  справяне с възникнали педагогически казуси, проблемни ситуации и конфликти. Изградила е и е доказала пред колеги, учители и родители отлични организационни  качества.   Има пълноценна комуникация с учениците. Проявява оригиналност в преподавателския процес, организираност, отговорност и експедитивност при изпълнение на своите задължения.

Квалификации – „Изследователският подход в обучението по математика в начален курс“,  „Съвременни технологии в началното училище“, „Училище в облака“, „Работа с талантливи деца“, „Съвременни аспекти на обучението по математика“ и много други.  Създател е на образователни, просветни и училищни продукти като презентации, брошури, албуми за целите на открити уроци, партньорски срещи и други.

Популяризира образователни дейности, свързани с преподаване в различна класна стая и гражданското образование.Използва съвременни технологии, интерактивни и нетрадиционни методи и похвати за обучение, успешно прилага проектно-базирано обучение и реализира иновацията „Студио-клас“ в иновативните кабинети на училището. Класирана е за финала на  Националната олимпиада по   гражданско образование с проекта: „Толерантни в света, в който живеем“ на 3.б клас.Като дългогодишен ръководител на групи по гражданско образование г-жа Драгова предоставя  възможности  на учениците за тяхната изява и развива определени техни способности и интереси в тази област на познание.Работата на г-жа Драгова е насочена още към: развиване на способностите на учениците от начален етап и техните читателски и творчески интереси, чрез създаване на възможности за участие в различни състезания и конкурси.

Г-жа Драгова има сертификат от организаторите и журито на конкурса в Севлиево, за високи педагогически и художествено-творчески постижения, достойно защитени с участието на възпитаници в ХVII национален конкурс „Златна есен – плодовете на есента“. За изпратените  поздравителни картички до Дома за възрастни хора в село Огнен за Коледа,  класът и г-жа Драгова, получиха благодарности от директора на дома. Г-жа Драгова е всеотдаен учител, истински професионалист. С личния си пример успява да  вдъхнови своите ученици, да ги насърчи да работят за реализиране на мечтите си, да гледат отвъд хоризонта на възможностите си, защото вярва, че  енергията и потенциалът на младите хора се нуждаят от подкрепа и грижи, за да се развиват.Нейните професионални качества и работата й  я правят достоен учител, утвърждаващ авторитета на  училището, който заслужава „Наградата на Карнобат“в категорията – „Учител на годината в системата на средното образование“.

Георги Желев Иванов -старши учител по практическо обучение в ПГССЛП

Г-н Иванов е преподавател с дългогодишен професионален опит, отдаден на професията си, вложил уменията си в подготовката и достойното представяне на учениците за Националното състезание „Млад фермер“ – регионален кръг в гр. Свиленград.

Марин Марчев – старши учител по практическо обучение в ПГССЛП

Изявен професионалист с доказан принос в своята дейност. Успешно работи в екип. Участва активно в подготовката на учениците от ПГССЛП за участието им в Националното състезание „Млад фермер“ – регионален кръг в гр. Свиленград.

Виж още

Още новини

Вашият коментар