Карнобат

В понеделник са консултациите за сформиране съставите на секционните избирателни комисии

В консултациите участват партиите и коалициите, които са парламентарно представени в 44 – то Народно събрание. Парламентарно представени партии и коалиции са: Партия „ГЕРБ”, Коалиция „БСП за България”, Партия „ДПС“, Коалиция „Обединени патриоти“ и Партия „Воля“. В консултациите участват и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени: Коалиция „Демократична България – Обединение“. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Към всички тях, на основание чл. 91, ал. 1 от Изборния Кодекс, Кметът на Община Карнобат ги кани на  22.02.2021 год. от 17,00 часа в конферентната зала на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, гр. Карнобат на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии, във връзка с произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Със Заповед № РД – 89 от 10.02.2021 г. на Кмета на община Карнобат са образувани 58 основни избирателни секции в община Карнобат. Утвърдена е номерацията на избирателна секция в „МБАЛ-Карнобат”, гр. Карнобат – № 059, в случай че такава бъде образувана от управителя на лечебното заведение, не по-късно от 48 часа преди изборния ден, при наличие на не по-малко от 10 избиратели.

Броят на членовете на СИК, съобразно изискванията на чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс са определени с Решение № 15 от 18.02.2021 г. на РИК – гр. Бургас.

Съгласно разпоредбата на чл. 91, ал. 4 от ИК при консултациите партиите и коалициите следва да представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

– наименование на партията или коалицията, която прави предложението;

– имената и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14 януари 2021 г. (датата на насрочване на изборите) или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44 – то Народно събрание, с което се удостоверяват имената на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК – Бургас.

Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член за всяка СИК. Коалицията, която не е парламентарно представена, но има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент има право на не повече от две на сто  от членовете на СИК, но не по-малко от един член в рамките на общината или административния район.

Секционната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар  и членове.

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

Местата в ръководствата на СИК и местата за членовете се разпределят поотделно съгласно методическите указания на ЦИК, неразделна част от Решение № 2062 – НС от 16.02.2021 г. на ЦИК.

Изисквания към членовете на СИК

За членове на СИК се назначават лица, които имат право да гласуват в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. и владеят български език.

Право да избират народни представители имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 41, ал. 1 от Конституцията на Република България:

а) имат навършени 18 години;

б) не са поставени под запрещение;

в) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

Член на СИК не може да бъде:

– кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за народен представител;

– на изборна длъжност в държавен или местен орган;

– орган на изпълнителната власт;

– заместник-министри, главен секретар на президента на републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;

– съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или в Административен съд;

– прокурор или следовател;

– заместник-областен управител или заместник-кмет;

– военнослужещ във въоръжените сили, служител в МВР, в Държавна агенция „Разузнаване“, в Национална служба за охрана, в Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си:

а) съпрузи;

б) във фактическо съжителство;

в) роднини по права линия;

г) братя и сестри.

Член на СИК не може да участва в повече от едно качество в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. – кандидат, застъпник, наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на друга избирателна комисия, анкетьор, придружител или да участва в друго подобно качество, свързано с подготовката и произвеждането на изборите.

Виж още

Още новини

Вашият коментар