Карнобат

Започва създаването на кадастрална карта и регистри за урбанизираната територия на Карнобат

За изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри е необходимо да бъде направено геодезическо заснемане на имоти, сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти. Община Карнобат съобщава, че всичко това  ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПО ГРАФИК, съобразно схемата за извършване на геодезическото заснемане, в периода от 04.07.2022г. до 12.08.2022г.

Производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираната територия на гр. Карнобат е открито във връзка  със Заповед № РД—16-50/11.11.2020г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра – гр.София, обнародвана в държавен вестник бр.102/01.12.2020г.

Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри е „Каруел“ – ООД.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.38 от Закона за кадастъра и имотния регистър собствениците или носителите на друго вещно право са длъжни:

1.Да осигурят свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра;

2.Да бъдат представени на служител от Службата по геодезия картография и кадастър или на лицето, определено със заповед по чл.35, ал.2 при поискване, акт удостоверяващ правата му върху имота, данни за адреса на недвижимия имот и др.

В периода от 04.07.2022г. до 12.08.2022г. ще бъде открита приемна на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас, която ще се помещава в бившия офис на “ Ассет банк“, намиращ се до ритуалната зала на ул.“Димитър Полянов“.

Виж още

Още новини

Вашият коментар