Регионът

Отклонения в качеството на водата в с.Драганци

Община Карнобат уведомява, че  „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас е провело мониторинг на подаваната във водопроводната мрежа вода на с. Драганци, община Карнобат, в резултат на който е констатирано отклонение от изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели по показател „нитрати“. Предвид на това, към настоящия момент водата, подавана във водопроводната мрежа на с. Драганци, община Карнобат не отговаря на изискванията на Приложение №1 към чл.3, ал.2, т.2, таблица Б от Наредба №9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Във връзка с горното и по предписание на Регионална здравна инспекция – Бургас, след нормализиране на метеорологичната обстановка „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас ще предприеме необходимите действия за проучване на водоснабдителната система на с. Драганци, община Карнобат, с цел установяване на причините за несъответствието и неговото отстраняване.

Виж още

Още новини

Вашият коментар