Регионът

Защитена зона край Карнобат включена в заповед на екоминистъра

На 27 март Министерството на околната среда и водите (МОСВ) публикува проекти за четири заповеди за режими на защита на четири зони от „Натура 2000“. Една от тях се отнася за зона „Стралджа“ край Карнобат

Защитена зона „Стралджа“ е разположена в землищата на карнобатските села Венец, Деветинци и Церковски, както и на ямболските Лозенец, Атолово и град Стралджа. Площта на защитената местност е 28 729.817 декара. Защитената зона се обявява с цел опазване и поддържане на местобитанията на четири вида бозайници /- Лалугер (Spermophilus citellus), Видра (Lutra lutra), Пъстър пор (Vormela peregusna) и шест вида земноводни и влечуги /Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Пъстър смок (Elaphe sauromates)/.

Освен за зона“Стралджа“ (Карнобат) в заповедта са включени  „Таушан тепе“ (варненско), „Круше“ (Разлог) и „Брестовица“ (Перущица). Тези зони по европейската директива за местообитанията трябва да защитават съответно солени ливади и езера, редки степни растения, изворна и скална растителност, както и няколко вида родопски и пирински гори. Становища до екоминистъра по предложените от екоминистерството режими за защита могат да се подадат до 26 април.

Виж още

Още новини

Вашият коментар